Pastoral de la Caritat

Modalitat d'impartició: Virtual
ECTS: 4
Curs: 1
Semestre: 1
 • Justificació

  Una de les dimensions fonamentals de la identitat eclesial i l'acció eclesial evangelitzadora és la pastoral social de la caritat i la justícia. En l’actualitat, en una societat complexa i canviant, per desenvolupar aquesta dimensió important i nuclear no és suficient la bona voluntat. Per a aconseguir-ho, cal conèixer els continguts, les dimensions, la metodologia, l'organització i els actors que intervenen en aquesta acció eclesial. La realitat de la pobresa, sofriment i exclusió social de tantes persones i famílies a la nostra societat, fa encara més urgent la necessitat de saber desenvolupar la pastoral social de la justícia i la caritat d'una manera significativa i creïble. Ens cal que les realitats temporals (el món, la història, el sofriment dels pobres i el seu anhel de justícia) es transformin segons el designi de Déu.

 • Continguts

  UNITAT 1: El rostre de la pobresa, la desigualtat i els processos d’exclusió social a Catalunya
  Tema 1: Conceptes bàsics: pobresa, desigualtat, vulnerabilitat, exclusió social
  Tema 2: Àmbits on té lloc l’exclusió social: econòmic, formatiu, laboral, relacional,
  residencial, sociosanitari i drets de ciutadania. Eixos de desigualtat: gènere, classe, ètnia i edat.

  UNITAT 2: La pastoral social i de la Caritat en la evangelització
  Tema 3: Els principis de la doctrina social de l’església a Càritas, l’opció preferencial pels pobres, subsidiarietat, participació, el bé comú, la solidaritat, destinació universal dels béns
  Tema 4: Dimensió caritativa i social de l’evangelització.

  UNITAT 3: La pastoral social en la diòcesi de Barcelona.
  Tema 5: La Delegació de pastoral social i caritativa, les seves entitats, objectius i funcionament. 
  Tema 6: L’acció de Càritas Diocesana de Barcelona i el model d’acció social. 
  Tema 7: La Càritas parroquial i arxiprestal com a subjecte de l’acció.
  Tema 8: Els reptes de l’acció caritativa i les propostes de Càritas per a una societat inclusiva.
   

 • Requisits i orientacions prèvies

  No s’estableixen requisits previs

 • Metodologia i avaluació

  El procés d’ensenyament-aprenentatge és fonamentalment no-presencial, dirigit i autònom (95 %).

  El material d’estudi bàsic que desenvolupa la totalitat dels continguts s’ofereix a l’alumnat en 3 unitats que la professora facilitarà per descarregar des de l’aula.

  1. La tasca inicial dels/les estudiants consisteix en la lectura atenta del material de cada bloc i l’elaboració de la pròpia síntesi. (40 % - 40 hores)

  2. La segona part del treball consisteix en la realització de les activitats proposades.

  Exercicis de comprensió i aprofundiment de la temàtica pròpia de la matèria. Lectura i anàlisi crítica dels textos i vídeos. (35% - 35 hores)

  Participació en debats online. Fòrum (20 % - 20 hores)

  El 5% (5 hores) corresponent a l’aprenentatge presencial es desenvolupa a les jornades presencials i a la tutoria personalitzada amb la professora.

  L’ús adient bibliografia i materials de referència i l’acompanyament tutorial és fonamental. 

   

  Avaluació

  L’avaluació és continuada i es porta a terme de la següent manera:

  1. Cada unitat es puntua sobre 100 i suposa un 33% de la nota final. Aquest 33 % es reparteix entre les activitats escrites i les activitats on-line.

  2. Cada estudiant ha lliurar els exercicis al final de cada unitat. A l’espai reservat a cada unitat trobarà un fitxer amb les activitats de la unitat i les pautes per a realitzar-les.

  3. Els exercicis escrits es lliuren tot adjuntant un fitxer al lloc indicat de cada bloc. Els altres exercicis es realitzen on-line (fòrum).

  5. Per a ser evaluat/da en primera convocatòria (febrer) cal haver lliurat els exercicis de les tres unitats. Per tal de no perdre l’escolaritat i tenir dret a la segona convocatòria (setembre) cal haver superat la primera unitat (cf. Normativa acadèmica referida a l’Avaluació).

  6. A les activitats on-line es valora la qualitat i freqüència de la participació.

  7. A les activitats escrites es valora la presentació i el tractament correcte de la informació.

 • Competències i objectius

  1. Comunicació ora, capacitat d‘assolir la comprensió i adhesió dels altres en la transmissió d’idees, coneixements i sentiments.
  2. Resolució de problemes, capacitat d’identificar, analitzar i definir els elements significatius d’un problema per tal de resoldre’l amb criteri i efectivitat.
  3. Capacitat per relacionar i transferir els coneixements teòrics a situacions pràctiques.
  4. Diversitat i interculturalitat, comprensió i acceptació com un element enriquidor.
  5. Pensament crític, capacitat d’interrogar-se sobre la Pastoral social de la Diòcesi de Barcelona.
  6. Pensament sistèmic, capacitat de comprendre i afrontar una realitat de l’exclusió complexa
   

  Objectius generals de l’assignatura

  1.    L’estudiant serà capaç de conèixer i comprendre la realitat i el rostre de la pobresa, la desigualat i el risc d’exclusió social en la nostra societat. 
  2.    L’estudiant serà capaç d’identificar els factors que possibiliten la inclusió social i comunitària de les persones vulnerables i excloses. 
  3.    L’estudiant serà capaç de conèixer i promoure l’acció de la pastoral social en la Diòcesi de Barcelona.
  4.    L’estudiant serà capaç de conèixer i comprendre Càritas de Càritas Diocesana de Barcelona i el seu el model d’acció social.
  5.    L’estudiant serà capaç de promoure l’acció de les Càritas parroquials i arxiprestal.

 • Bibliografia

  Fonts d’informació bàsica

  ALTABA, Vicente, El ministerio sacerdotal en Cáritas, Caritas Española, Madrid, 2010.

  ALTABA, Vicente, La dimensión social de la evangelización en Evangelii gaudium, Caritas

  Española, Madrid, 2014.

  BENEDICTO XVI, Cart. Enc. Caritas in veritate.

  BENEDICTO XVI,  Cart. Enc. Deus caritas est.

  CONFERÈNCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, La Iglesia servidora de los pobres, Instrucción pastoral, 2015

  FRANCISCO, Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium.

  GARCÍA  ROCA, Joaquin,  Reinvención  de  la  exclusión  social  en  tiempo  de  crisis, Fundación Foessa, Madrid, 2005

  Web

  - Caritas española: http://www.caritas.es/

  - Caritas internationalis: http://www.caritas.org/

  - Caritas Barcelona: https://caritas.barcelona/

  - Conferència Episcopal Española: https://www.conferenciaepiscopal.es/cee/documentos/

  - Fundación Foessa de estudios sociològics, vinculada a Cáritas Española. http://www.foessa.es/