Metodologia

Pel que fa a l’estructuració de les matèries se segueix un programa organitzat de manera interactiva potenciant l’acompanyament dels alumnes en el procés d’assimilació dels diferents continguts. Es té molta cura de mantenir la comunicació a diferents nivells:

 • Amb el professor, en tot allò que fa referència a l’aprenentatge de l’assignatura. La comunicació ha de ser bidireccional. No es tracta tan sols d’enviar les activitats o exercicis sinó que cal que l’alumne s’adreci al professorat per a qualsevol dubte relacionat amb les respectives matèries.
 • Amb els companys de curs, ja sigui mitjançant el fòrum o a través de treballs en equip.
 • Amb la Direcció pedagògica i la Cap d’estudis sempre que es consideri necessari.
 • Amb el tutor, segons la conveniència de l’alumnat.
 • Cada assignatura està dividida en unitats i cada unitat comprèn, no sols un apartat d’explicacions sinó també diverses activitats, així com uns exercicis d’avaluació i la bibliografia corresponent. Aquestes unitats s’aniran facilitant d’acord amb la temporització que vindrà estipulada per cada professor.

Les 25 hores que configuren cada ECTS es reparteix entre les hores d’estudi personal de cada unitat, el temps que s’inverteix en realitzar els exercicis i repassar els comentaris del professor, les estones de participació a l’aula virtual així com l’assistència a les jornades presencials.

La metodologia de les assignatures està orientada a afavorir la integració i elaboració personal dels continguts de les matèries que es duu a terme a través de les activitats i la participació a l’aula virtual. En cas d’identificació d’un plagi en alguna de les activitats del curs que afecti a la globalitat de l’exercici, l’alumne perdrà la primera convocatòria i només es podrà presentar a la de setembre, en cas d’haver lliurat i superat el 33% de les activitats obligatòries de la matèria en el moment del plagi.

Les trobades presencials són obligatòries. Es tracta de jornades en què els professors tenen l’ocasió de presentar les assignatures del curs als estudiants i parlar de tots els aspectes vinculats al seu funcionament, mètode de treball, sistema d’avaluació, etc. A més, les jornades presencials permeten crear espais de comunicació i fomentar el coneixement entre els membres de la comunitat de l’ISCREB virtual.

El fet d’optar per la modalitat de català o de castellà implica que la llengua de treball a tots els efectes és la llengua triada.

Si un alumne/a, per motius justificats, ha d’interrompre esporàdicament el seu ritme de treball, ho comunicarà al professor per tal que aquest pugui buscar la manera més adient d’ajudar a resoldre aquesta dificultat.

Quan l’alumne/a hagi adreçat una pregunta o un requeriment al professor, té dret a ser atès en un termini que no superi les 48 hores, sempre que això es produeixi durant el període acadèmic normal (és a dir durant el quadrimestre de dilluns a divendres).

D’altra banda, l’alumne/a té dret també a rebre una nota amb el comentari del professor que valori cada exercici lliurat en un període no superior als 10 dies de la data límit de lliurament de l’exercici. D’aquesta manera l’alumne/a pot anar coneixent la seva situació acadèmica al llarg del curs.

Trobades presencials

Els alumnes han d’assistir obligatòriament a dues trobades presencials per semestre que s’anuncien a l’agenda del campus, al calendari d’aquesta guia i la web de l’ISCREB.

Els criteris complementaris de regulació dels Instituts Superiors de Ciències Religioses, amb modalitat a distància, aprovats per la LXXIX Assemblea Plenària de la Conferència Episcopal Espanyola (novembre 2002) són els següents: “A tots els Instituts Superiors de Ciències Religioses amb modalitat a distància, hi ha d’haver un nombre de classes presencials. Aquestes classes presencials poden ser distribuïdes al llarg del curs acadèmic i han de tenir per objecte les matèries més importants”. La primera trobada és conjunta i té lloc a l’inici del semestre. En aquesta trobada es presentarà el funcionament del campus virtual i s’explicaran els objectius i la metodologia a seguir en les diferents assignatures. La segona trobada té lloc a meitat del semestre i pot ser d’un dia o d’un cap de setmana, segons es cregui més convenient. Amb temps suficient s’indicarà l’horari de la mateixa, el lloc on es durà a terme així com l’ordre del dia. Hi haurà sessions amb els professors respectius per tal d’avaluar la marxa del curs i aclarir aquells punts que es considerin oportuns. És un bon moment per a trobar-se, per a fer coneixença amb professors i companys.

El curs 2017-2018 es va programar un calendari de trobades específiques per als alumnes de la DECA de primària (vegeu el calendari). Al final del semestre es durà a terme una prova de validació presencial per tal de valorar els aprenentatges assolits durant el semestre.

1. El fet d’estar matriculat a l’ISCREB virtual suposa acceptar que l’assistència a les trobades presencials és obligatòria.

En el cas dels alumnes de la DECA cal distingir entre:

 • DECA primària:
 • Els alumnes de la DECA de primària han d’assistir a les presentacions i a les sessions de treball de les assignatures a les quals estan matriculats.
 • DECA secundària:
 • Els alumnes de la DECA de primària han d’assistir a les presentacions i a les sessions de treball de les assignatures a les quals estan matriculats i també a les activitats específiques de la DECA que es duran a terme a la 2a i la 4ª jornada presencials.

2. Tot i que l’assistència a les trobades presencials és obligatòria, s’entén que es poden donar determinades circumstàncies que justifiquen l’absència de l’estudiant/a. S'entén que no es podrà justificar més d'un terç de les jornades presencials a què s'ha d'assistir al llarg de tots els estudis.

3. Procediment per justificar una absència

La direcció de l’ISCREB considerarà justificada l’absència d’un alumne en una trobada presencial del curs de l’ISCREB virtual si, de manera documentada, l’alumne pot acollir-se a una de les següents raons:

    Indisposició o malaltia inesperada de l’alumne/a o d’un familiar proper

 • Visita o intervenció mèdica immodificable (per exemple una operació quirúrgica)
 • Afer laboral de caràcter excepcional
 • Exàmens oficials
 • Mort d’un familiar proper
 • Matrimoni de l’alumne/a
 • Naixement d’un fill
 • Deure inexcusable de caràcter públic i personal
 • En cas contrari, l’absència es considerarà injustificada. Per tal de justificar una falta d’assistència, cal que l’estudiant, abans de la jornada presencial o bé com a màxim el dilluns següent, enviï a la Cap d’estudis una comunicació acompanyada d’algun justificant.

No considerarem que s’ha assistit plenament a la jornada presencial si l’estudiant s’absenta d’alguna de les activitats d’assistència obligatòria. En el cas que l’estudiant assisteixi només parcialment, haurà de justificar la seva absència i aquesta quedarà resolta positivament després de fer un treball que li enviarà la Cap d’estudis.

4. Procediment per recuperar una absència.

Una vegada l’estudiant ha justificat la seva falta d’assistència, té un mes per lliurar un treball que aportarà la secretaria del centre. Cal que dirigeixi aquest treball a la Cap d’estudis la qual donarà el seu vistiplau i d’aquesta manera es considerarà recuperada ‘absència a la trobada. Cal que dirigeixi aquest treball a la Cap d’estudis. En cas que l’estudiant no arribi a tenir resolt satisfactòriament aquest treball, s’entendrà que no ha recuperat l’assistència a la jornada i, per tant, abans d’obtenir qualsevol titulació haurà de recuperar les absències no resoltes que hagi pogut acumular. Aquesta recuperació s’haurà d’efectuar en un semestre en el qual no es cursin assignatures i per tant, no sigui necessària l’assistència a aquestes jornades.

5. En el cas que l’alumne no assisteixi al mínim de jornades requerides, l’ISCREB no podrà cursar la sol·licitud de titulació al final dels seus estudis perquè no haurà assolit els crèdits de lliure elecció necessaris per a la tramitació de la Diplomatura o bé no haurà complert els requisits indispensables per a obtenir el Batxillerat. En aquest cas, l’alumne haurà d’assistir a un nombre de trobades presencials per determinar (en funció de les absències que hagi acumulat) i, eventualment, lliurar uns treballs seguint les indicacions de la secretaria del centre.

Convé que els estudiants de fora de Catalunya o que viuen lluny de Barcelona s’informin de quin és el lloc on els convé més d’assistir a les trobades presencials. En aquest sentit cal dir que l’ISCREB ha subscrit acords amb alguns Bisbats per tal que els alumnes que viuen lluny puguin assistir a jornades presencials en el seu bisbat i estalviar-los així un desplaçament addicional. L’estudiant cal que decideixi on acudirà a les jornades presencials en el moment de matricular-se. La secretaria del centre ho farà saber al coordinador de la zona on correspongui.

Avaluació

Referent a l’avaluació, cal tenir en compte que el mètode de treball de l’ISCREB Virtual es basa en una avaluació continuada, avaluació que es pot veure complementada amb un exercici de síntesi al final del semestre. Per tant, s’aconsella no matricular-se de més assignatures de les que hom pot fer per tal de poder gaudir en l’aprenentatge de les matèries seleccionades.

Estan previstes dues convocatòries d’avaluació per a cada assignatura:

 • La primera, en acabar el semestre en què s’ha impartit.
 • Per a les assignatures del primer semestre: al febrer.
 • Per a les assignatures del segon semestre: al juny.
 • La segona, al setembre, abans de l’inici de les classes del curs següent.
 • Al final del semestre ens podem trobar en els casos següents:


1.Alumnes que han acomplert satisfactòriament totes les activitats obligatòries i les han presentat dins del termini previst. Aquests alumnes aproven per avaluació contínua tot i que el professor pot demanar un exercici final de síntesi.

2.Alumnes que hagin fet totes les activitats obligatòries però que no les hagin superat totes. Aquests alumnes hauran de revisar i aprovar les activitats suspeses o bé fer un exercici final de síntesi global de l’assignatura. Si no superen aquest exercici, hauran de presentar-se a la segona convocatòria, és a dir, el mes de setembre.

3. Alumnes que no hagin fet totes les activitats obligatòries però que superen el 33 % de les que havien de lliurar. Aquests poden anar a una segona convocatòria (al setembre). En aquest cas el professor li donarà les orientacions necessàries per a completar el seu treball durant l’estiu, però no estarà disponible durant aquests mesos per a consultes o aclariments. L’alumne es presentarà a l’avaluació del mes de setembre, en la data prevista

4.Alumnes que no han arribat a lliurar un 33% de les activitats obligatòries o bé que tot i havent-les lliurat, a judici del professor/a, aquestes activitats no presentin una qualitat acadèmica i formal suficient per ser aprovades. En aquest cas l’alumne perdrà l’escolaritat de l’assignatura i, per tant, si en el futur vol cursar-la s’haurà de tornar a matricular. Abans d’arribar a aquesta situació el professor s’haurà posat en contacte amb ell per tal de posar-li en coneixement el fet que pot perdre l’assignatura.

5.En cas d’irregularitats greus i repetides, el professor pot optar per qualificar de NE (no escolaritzat) a l’alumne/a.

Fins a vint alumnes el professor pot atorgar una matrícula d’honor. A partir de vint-i-un alumnes i fins a quaranta una segona i així successivament. L’obtenció d’una matrícula d’honor en una assignatura dóna dret a matricular-se gratuïtament a una assignatura del mateix creditatge del semestre següent.

Si un alumne no segueix la marxa del curs sense donar cap explicació que justifiqui aquesta situació i no dóna resposta als missatges que el tutor li adreça, es considerarà que abandona la matèria i perdrà el dret a l’avaluació.

Després de conèixer la nota obtinguda en l’assignatura, l’estudiant té dret a una revisió de la seva avaluació final.

Arribat el cas en què l’estudiant, fins i tot després de la conversa mantinguda amb el professor per revisar l’avaluació realitzada, segueixi considerant que la nota obtinguda no és justa, pot adreçar-se al consell de direcció, el qual, en la propera reunió ordinària que hagi de celebrar, haurà de considerar el cas i prendre les mesures que entengui oportunes.