Promovem la formació entorn el fet religiós i la diversitat religiosa, la formació teològica dels laics/ques, el diàleg entre la fe i la cultura, la formació de mestres i professors Religió, i a persones a càrrec de diversos ministeris i serveis eclesials en les parròquies, moviments i comunitats de la Diòcesi.

 • Missió, visió i valors

  Missió

  L’Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona (ISCREB) ofereix una formació, incorporant l’alumne en una comunitat de diàleg i reflexió, de caràcter sistemàtic i articulat sobre el fet religiós, la diversitat religiosa i els fonaments del cristianisme per promoure l’aprofundiment teològic dels laics/ques i aportar les eines necessàries per afavorir el diàleg entre la fe i la cultura. S’adreça tant a membres de la comunitat cristiana per tal de capacitar-los pels diversos ministeris eclesials, així com a persones interessades en el coneixement del fet religiós.

   

  Visió

  Volem ser una institució docent que:

  • Estigui en continu procés de millora educativa per a poder respondre a les exigències que se’ns plantegen.
  • sigui una eina de formació que atengui a les necessitats que plantegi la diòcesi en els diversos àmbits de la seva actuació.
  • Adeqüi l’oferta formativa a les necessitats de les persones interessades en el fet religiós.
  • Estableixi aliances amb institucions acadèmiques i culturals per tal de contribuir al diàleg amb la cultura i d’enriquir-se amb aquest diàleg.
  • Consolidi l’ISCREB virtual a l’estat Espanyol.
  • Consolidi i ampliï l’oferta educativa de l’ISCREB virtual a Amèrica Llatina i altres continents.

   

  Valors

  Valors fonamentals:  

  • Dignitat de totes les persones.
  • Reconeixement de l’altre.
  • Equitat.
  • Compromís social.
  • Sostenibilitat.
  • Diàleg.
  • Seguiment de Jesús, el Crist.
  • Eclesialitat.
  • Reconeixement de la missió dels laics i laiques    
  • Acompanyament.

  Valors educatius:    

  • Personalització.
  • Valoració de la diversitat.
  • Valoració de la reflexió crítica.
  • Discerniment.
  • Qualitat educativa.
  • Innovació educativa.
  • Valoració de la recerca.
  • Aposta per les noves Tècniques d’Informació i comunicació (TIC).   

  Valors d’organització i gestió:

  • Responsabilitat.
  • Eficàcia.
  • Transparència.
  • Compromís amb els acords.
  • Treball en equip.
  • Treball en xarxa.
  • Cordialitat.
 • Objectius

  L’Institut Superior de Ciències Religioses té com a finalitats més rellevants:

  • Promoure la formació teològica dels laics/ques.
  • Promoure el diàleg entre la fe i la cultura.
  • Preparar professors/es de Religió per als centres docents.
  • Impartir adequadament formació per exercir el diaconat permanent i els diversos ministeris i serveis eclesials en les parròquies, moviments i comunitats de la Diòcesi.
 • A qui ens adrecem?

  • A tota persona interessada en aprofundir en l’estudi de les ciències religioses i els continguts de la fe.
  • Als estudiants universitaris interessats pel fenomen religiós i la seva problemàtica actual.
  • Als catequistes, responsables i militants de grups, moviments o serveis de les postres parròquies i comunitats cristianes.
  • Als laics i religiosos que vulguin aprofundir en la vida espiritual.
  • Al professorat de Religió, ja que hi troba la preparació teològica i pedagògica per tal d’obtenir la “Declaració Eclesiàstica de Competència Acadèmica” (DECA), tant per Educació Infantil i Primària com per a ESO, Batxillerat i altres ensenyaments de grau mitjà.
  • Als mateixos preveres per renovar i intensificar l’estudi de la Teologia.
  • Als qui es preparen per al ministeri del diaconat.
  • Als qui es preparen per a ulteriors estudis a la Facultat de Teologia de Catalunya.
 • Estudis

  • Batxillerat en Ciències Religioses (3 cursos).
  • Llicencia en Ciències Religioses (2 cursos). Especialitats:
   • Teologia Bíblica (presencial i virtual).
   • Identitat cristiana i Diàleg (virtual).
   • Diàleg Interreligiós ecumènic i cultural (virtual).
  • Màster en Diàleg interreligiós, ecumènic i cultural (amb conveni amb la URL).
  • Diploma d'especialista universitari en Mitologia i simbologia (en conveni amb la URL).
  • Les titulacions de Batxillerat i Llicenciat/da són reconegudes a efectes civils (Reial Decret 1619/2011: BOE 276, de 16 de novembre de 2011, 117995-118001).
 • Títols

  La Instrucció vaticana sobre els Instituts de Ciències Religioses de 2008 estableix que els títols són atorgats per la Facultat de Teologia de Catalunya de l’Ateneu Universitari Sant Pacià i avalats pel Moderador i el Director de l’Institut (art. 26). La Instrucció ha determinat la nova denominació de les titulacions que es poden obtenir a l’ISCREB.

  • Batxillerat en Ciències Religioses: Aquesta titulació començà a implantar-se el curs 2010-2011. Per tal d’obtenir-la cal superar les proves de totes les assignatures del trienni, els seminaris, acreditar el coneixement d’una llengua moderna i haver superat un examen comprensiu de les diverses matèries estudiades al llarg dels tres anys.
  • Llicenciatura en Ciències Religioses: Per tal d’obtenir la Llicenciatura en Ciències Religioses cal trobar-se en possessió del Batxillerat/Diplomatura, superar totes les proves de les assignatures del bienni, acreditar el coneixement d’una llengua moderna i elaborar una tesina.

"Volem ser útils en la tasca de construir una comunitat cristiana més conscient, més madura, més evangelitzadora."