Sociologia de la Religió

Modalitat d'impartició: Virtual
ECTS: 4
Curs: 1
Semestre: 2n
 • Justificació

  La religió va ser un dels grans temes que van abordar els clàssics de la sociologia i de les ciències socials. Així, Marx, Weber, Durkheim, Freud, Tönnies, Schütz, etc. van buscar comprendre quin paper tenia la religió en la societat del seu temps. Aquesta matèria pretén el mateix, analitzar, científicament, el paper que té la religió en la societat actual i en la construcció social. Des d’una perspectiva actual, buscarem analitzar i comprendre els grans fenòmens religiosos dels nostres dies, sense oblidar els interessos concrets de l’alumnat. Així, des d’allò més global a allò més local, farem servir la sociologia com una eina per entendre més i millor quin paper juga la religió en la nostra societat, en les famílies, en el món dels joves, en les identitats, etc. Les eines analítiques treballades al llarg de la matèria, permetran l’alumnat centrar-se amb quin paper juga la religió en el nostra món actual. Passarem, com es deia abans, des de les descripcions més generals a una anàlisi de la societat catalana contemporània. Es pretén que l’alumnat amb Ciències Religioses sigui conscient del paper social de la religió, entenent que aquest darrer és el seu objectiu en el seu itinerari acadèmic.

 • Continguts

  1. Introducció teòrica, metodològica i aclariments conceptuals.
  2. Les aportacions dels clàssics a la sociologia de la religió: K. Marx, M. Weber, E. Durkheim i S. Freud.

  3. Teories i aproximacions contemporànies: secularització i les seves crítiques.

  4. Pluralisme, revitalització religiosa i fonamentalisme.

  5. La situació religiosa a Catalunya: Diversitat religiosa, immigració i noves formes de religiositat.

 • Requisits i orientacions prèvies

  No hi ha cap requisit previ per cursar aquesta assignatura.

 • Metodologia i avaluació

  Treball dins de l’aula:

        • Classes magistrals 35%
        • Classes pràctiques 5%

  Dedicació fora de l’aula:

         • Lectures i exercicis 

  scrits: 25%
  • Treball de recerca: 25%
  • Preparació de la presentació oral: 10%

  AVALUACIÓ

  • Exercici escrit de les lectures: 50%
  • Recerca: 40%
  • Exposició oral de la recerca: 10%

 • Competències i objectius

  1. Coneixement del “fet religiós” i el “fet cristià” com a possibilitat d'opció de vida en els diversos nivells i àmbits d'existència.

  2. Desenvolupament de la capacitat crítica respecte d'un objecte d'estudi determinat.

  3. Capacitat de transmetre de forma organitzada i coherent els coneixements adquirits.

  4. Capacitat per relacionar i transferir els coneixements teòrics a situacions pràctiques.

  5. Sensibilitat envers la diversitat d'opinions, pràctiques i estils de vida.

  6. Identificar els elements fonamentals que configuren els processos de socialització i d'institucionalització de les organitzacions, les creences i els rituals religiosos des d'una perspectiva sociològica.
   

  OBJECTIUS

  1. Conèixer les teories, així com els principals conceptes dels autors clàssics en Sociologia de la religió.

  2. Conèixer les teories contemporànies en Sociologia de la religió.

  3. Comprendre a nivell global els processos socials relacionats amb la religió.

  4. Conèixer la situació religiosa de la nostra societat.