Seminari: Simbologia i Estètica

Modalitat d'impartició: Virtual
ECTS: 4
Curs: 1
Semestre: 1r
 • Justificació

  Les qüestions a l’entorn del símbol han ocupat i preocupat l’ésser humà des dels seus orígens, mantenint el convenciment que la capacitat simbòlica és una dimensió estructural i insubstituïble de l’expressivitat humana. L’assignatura que presentem pretén introduir l’alumne en aquest univers simbòlic de fort caràcter social i cultural, tot mostrant com l’art i l’estètica fan del llenguatge simbòlic el seu atribut fonamental per a dotar de significat l’expressivitat humana i al mateix temps obrir l’home a l’horitzó del sagrat.

 • Continguts

  I. EL SIMBOLISME COM A DIMENSIÓ ESTRUCTURAL DE LA PERSONA
  II. ELS LLENGUATGES SIMBÒLICS I LA SEVA COMUNICABILITAT
  III. L’ESTÈTICA I L’ESTUDI DE LA BELLESA
  IV. L’ART COM A FORMA SIMBÒLICA
  V. ART I RELIGIÓ

 • Requisits i orientacions prèvies

  Donat que ens trobem davant una assignatura introductòria a tota una disciplina de coneixement, no cal per cursar-la l'adquisició de cap coneixement previ tot i que es recomana l'aprofundiment bibliogràfic paral•lel durant el seu desenvolupament (veure apartat de “fonts d’informació bàsica”).

 • Metodologia i avaluació

  Plantejada en format de seminari, l’assignatura es basarà fonamentalment en l’anàlisi i comentari de textos d’autors que permetin donar una visió global del fet simbòlic i de l’estètica des d’una òptica multidisciplinar.

  La distribució de l’assignatura en funció dels seus ECTS (crèdits europeus) i d’una forma aproximada seria la següent:

  LECTURA I ESTUDI 48%
  PREPARACIÓ D’ACTIVITATS 35%
  JORNADES PRESENCIALS 5%
  CONSULTES 2%
  ACTIVITATS A L’AULA 10%

  AVALUACIÓ

  Partint del model d’avaluació continuada els resultats de l’alumne s’avaluaran mitjançant:

  • Comentaris de text i exercicis proposats pel professor de l’assignatura: 70%.
  • La participació i aportacions de l’alumne a l’aula de treball (comentaris, preguntes formulades, participació en debats...): 30%.

 • Competències i objectius

  1. Plantejament de la dimensió del “sentit” i la seva integració en la “dimensió religiosa” des d’una perspectiva universitària i interdisciplinar.
  2. Opinió critica sobre la realitat personal/social a partir de la perspectiva transcendent de la realitat.
  3. Desenvolupament de la capacitat crítica respecte d’un objecte d’estudi determinat.
  4. Capacitat de comprendre, relacionar i situar-se críticament davant d’idees, valors, actituds.
  5. Capacitat de transmetre de forma organitzada i coherent els coneixements adquirits.
  6. Assumir valors, actituds i sensibilitats d’acord amb el missatge cristià.
  7. Sensibilitat envers la diversitat d’opinions, pràctiques i estils de vida.
  8. Saber percebre, pensar, jutjar, triar i actuar a favor dels drets de les persones assumint els deures del propi compromís.

   OBJECTIUS

  1. Aprofundir en la dimensió simbòlica de la persona i veure’n la seva incidència en l’àmbit social i cultural des de diferents perspectives d’estudi (antropologia, filosofia religió, art...)
  2. Analitzar les relacions que s’estableixen entre la capacitat simbòlica humana, l’expressió dels llenguatges que se’n deriven i la seva possible comunicabilitat.
  3. Estudiar de forma propedèutica la disciplina estètica i la vivència de la bellesa que se’n genera.
  4. Establir els elements fonamentals d’un art simbòlic capaç d’obrir-se a la transcendència i al sagrat.
  5. Reflexionar a l’entorn de les relacions que s’estableixen entre art i religió.

Invitats/es