Seminari II: Diàleg Principis i Exercici

Modalitat d'impartició: Virtual
ECTS: 5
Curs: 1
Semestre: 1r
 • Justificació

  Es tracta d'analitzar la possibilitat del diàleg, aclarir-ne el seu sentit i essència profunda i veure si efectivament podem promoure una cultura del diàleg.
  Es fa especial èmfasi en la problemàtica, les possibilitats i els avenços dels tres tipus de diàleg que centren el màster: el diàleg ecumènic, el diàleg interreligiós i el diàleg intercultural.

 • Continguts

  1. Què significa "dialogar"
  2. Obstacles pel diàleg
  3. Les bases del diàleg
  3.1 Fonamentació filosòfica
  3.2 Fonamentació teològica
  4. Els reptes del diàleg
  4.1 El diàleg amb un mateix
  4.2 El diàleg social i entre gèneres
  4.3 El diàleg en la resolució de conflictes quotidians, culturals i polítics.
  4.4 El diàleg ecumènic
  4.5 El diàleg interreligiós
  4.6 El diàleg intercultural

 • Requisits i orientacions prèvies

  Tenir un grau i aconsellable el domini del francès o l’anglès.

 • Metodologia i avaluació

  En cada sessió setmanal es posarà a internet el plantejament del professor i 2 o tres textos o capítols de llibre que l’alumne haurà de treballar durant la setmana a través d’un qüestionari, d’un resum, d'una ampliació de la temàtica o d’un comentari proposat pel professor.
  Diàleg amb el professor a través del correu, el xat, el vídeo o un fòrum.

  AVALUACIÓ:

  El temps de dedicació de l’alumne es distribueix de la següent manera:

  - Lectura de les exposicions i dels textos proposats on-line: 40%
  - Treballs setmanals (un total de 7): qüestionaris, resums, comentaris, ampliació de la temàtica, recerques: 40%
  - Diàlegs i debats a través de correu, fòrums i trobades presencials: 10%
  - Video-xat setmanal: 10%

  - Cada 15 dies serà avaluat el treball de l’alumne. El 90% de la nota correspondrà a la mitja d’aquest treballs setmanals (7 exercicis de diferent naturalesa: comentaris, tests, resums, investigacions…) dels que seran informats els alumnes. No s'admetran treballs amb retràs.

  - El 10% restant correspondrà a la participació en el fòrum i en el video-xat setmanal.

 • Competències i objectius

  1. Pensament crític: capacitat d'interrogar-se sobre el fonament del què fem i pensem
  2. Diversitat: la sensibilitat envers la diversitat d’opinions, pràctiques i estils de vida d'una humanitat on hi han múltiples cultures.
  3. Capacitat comunicativa: desenvolupar l’empatia, la capacitat d’escolta, respecte i interès pel diferent de nosaltres.
  4. Interculturalitat: models operatius de diàleg intercultural i interreligiós respectuosos amb la singularitat de les tradicions espirituals.
  5. Diàleg: Ser capaç de presentar les pròpies conviccions amb total respecte per la diferència de d'altres tradicions i formes de pensar i deixant-se qüestionar per elles.

  OBJECTIUS:

  1. Fonamentar i justificar teològica i filosòficament la possibilitat de diàleg.
  2. Conèixer l'estat de la qüestió i algunes de les qüestions disputades en el diàleg ecumènic, religiós i intercultural.
  3. Estudiar models operatius de diàleg intercultural i interreligiós respectuosos amb la singularitat de les tradicions espirituals.
  4. Fomentar una cultura de pau, diàleg i respecte.
  5. Estudiar alguns mètodes de resolució de conflictes.

 • Bibliografia

  Corominas, Jordi, Ética primera. Aportación de Zubiri al debate ético contemporáneo, Bilbao: Desclee de Brouwer 2001.

  Kasper, Walter, Caminos de Unidad, perspectivas para el ecumenismo, Madrid: Ediciones Cristiandad, 2008.

  Levinas, E., Entre nosotros, ensayos para pensar en otro, Valencia: Pre-textos, 1993.

  Nicolás, Juan Antonio, Teorías de la verdad en el siglo XX, madrid: Tecnos, 1997.

  Plató, Eutidem. Gorgias

  Ratzinger, Joseph, Fe, Verdad, Tolerancia, Salamanca:Sígueme 2005.

  Todorov, T., Nosotros y los otros. Reflexión sobre la  diversidad humana, Madrid: Siglo XXI 2003. 

Professorat estable