Seminari II: Diàleg Principis i Exercici

Modalitat d'impartició: Virtual
ECTS: 5
Curs: 2
Semestre: 2n
Àrea: Diàleg
Hores de classe setmanals: 3
 • Justificació

  L’objectiu principal d’aquest seminari és reflexionar al voltant de la noció de diàleg i de les seves condicions de possibilitat. D’una manera més específica concentrarem la nostra atenció en el cas del diàleg interreligiós i intercultural com a repte plantejat a finals del segle XX iprincipis del XXI. Serà també l’ocasió per proposar un debat sobre la contribució del diàleg religiós a la pau.

 • Continguts

  1.       Diàleg i Pluralitat: fenomenologia del llenguatge i antropologia del coneixement. Paper del diàleg en la tradició de pensament occidental. Premisses del diàleg. Alguns paradigmes: J.Habermas, P.Ricoeur, H.G.Gadamer.
  2.       Diàleg i Veritat: fenomenologia de la veritat en un context postmodern. Comprensió de
  3.       la veritat en la filosofia i en la teologia. El cas de J.Ratzinger.
  4.       Diàleg i Ecumenisme: el diàleg generador de comunió. El diàleg com a reconeixement de la unitat i la diversitat entre les confessions cristianes. El cas de W.Kasper.
  5.       Diàleg intercultural i interreligiós: pluralisme i identitat religiosa. Pluralisme, sincretisme i relativisme. Creença i alteritat. El cas de R.Panikkar.

  6.       El diàleg i la pau: funció del diàleg interreligiós en la promoció de la pau. Les trobades de pregària per a la pau a Assís . El cas de P.Knitter.
   

 • Requisits i orientacions prèvies

  Cap.

 • Metodologia i avaluació

  Les classes començaran amb una breu introducció teòrica per part del professor. Aquesta part teòrica aspira a fixar un conjunt de criteris o de conceptes que després s’enriquiran sobre la base d’anàlisi de textos i del diàleg entre els components del seminari. El curs tindrà una evolució basada en el treball de textos que s’aniran proposant gradualment.

  El temps de dedicació de l’alumne es distribueix de la següent manera:

  -Lectura de les exposicions i dels textos proposats on-line: 50%

  -Treballs sobre els àmbits temàtics i els autors: 50%

   

  Avaluació:
   
  Per a cada temàtica l’alumnat disposa d’un autor de referència sobre el qual es proposarà una lectura de textos.
  Es demanarà també un treball de recerca a partir d’unes pautes metodològiques que es lliuraran a començament de curs. %)

 • Competències i objectius

  1. Capacitat d'interrogar-se sobre el fonament del què fem i pensem
  2. Sensibilitat envers la diversitat d’opinions, pràctiques i estils de vida d'una humanitat on hi han múltiples cultures.
  3. Desenvolupar l’empatia, la capacitat d’escolta, respecte i interès pel diferent de nosaltres.
  4. Fomentar models operatius de diàleg intercultural i interreligiós respectuosos amb la singularitat de les tradicions espiritual
  5. Ser capaç de presentar les pròpies conviccions amb total respecte per la diferència de d'altres tradicions i formes de pensar i deixant-se qüestionar per elles.
   

  Objectius:

  1. Fonamentar i justificar teològica i filosòficament la possibilitat de diàleg.
  2. Conèixer l'estat de la qüestió i algunes de les qüestions disputades en el diàleg ecumènic, religiós i intercultural.
  3. Estudiar models operatius de diàleg intercultural i interreligiós respectuosos amb la singularitat de les tradicions espirituals.
  4. Fomentar una cultura de pau, diàleg i respecte.
  5. Estudiar alguns mètodes de resolució de conflictes.

Professorat estable