Seminari I: Instruments per al diàleg

Modalitat d'impartició: Virtual
ECTS: 5
Curs: 0
Semestre: 1r
 • Continguts

   I. Noció de diàleg
  1. Introducció al diàleg i a la comunicació (diàleg verbal i no verbal). Referents conceptuals significatius: diàleg filosòfic, teològic, antropològic...
  2. Principis bàsics del diàleg interreligiós, ecumènic i cultural. El per què d’un diàleg, com s’ha de fer i quins obstacles s’han de preveure.
  3. Metodologia per a la creació d’un grup de diàleg. Pràcticum: Elaborar una proposta de grup.
  4. Diàleg i conflicte: la mediació i negociació; eines i anàlisi de casos pràctics.

  II. Espais de diàleg interreligiós:
  1. Instruments vinculats a administracions i organismes oficials: OAR, KAICIID, Direcció General d’Afers religiosos de la Generalitat, Subdirección General de Asuntos Religiosos de Madrid.
  2. Entitats interreligioses nacionals i internacionals: Delegacions diocesanes de diàleg interreligiós, DIM, Migrastudium, Tot Raval, GTER, Xarxa de Manresa, Parlament de les Religions del Món, Institut de la Mediterrània, Religious for Peace, United Religious Initiative,
  3. Institucions acadèmiques: Màster de Diàleg Interreligiós, UAB, AUDIR...
  4. Internet, noves tecnologies i diàleg interreligiós: espais virtuals, xarxes socials... 

 • Metodologia i avaluació

  Les sessions es configuren a través de la introducció del tema per part del professor que juntament amb la investigació, les aportacions dels estudiants, el debat dirigit, les posades en comú i fins i tot les visites presencials o virtuals, de les activitats proposades anticipadament, exploraran el conjunt d’instruments indicats en els continguts.
  S’utilitzaran les TIC com a eines de relació i d’investigació.

  Primer bloc: Noció i diàleg (46,6%)
  Segon bloc: Espais de diàleg Interreligiós (53,3%)

  A nivell metodològic:
  1. Lectura i estudi dels dossiers: 20%
  2. Recerca de la informació, anàlisis i preparació de las activitats d’auto aprenentatge: 40%
  3. Compartir la informació 33%
  4. Tutoria: 10%
  5. Consultes al professor: 2%
  6. Jornades presencials: 5%

   Avaluació inicial: una entrevista.
  Avaluació formativa: intervencions orals i exposicions; elaboració d’un portafoli; realització de l’observació i estudi; elaboració del projecte.
  Avaluació final:
  a) Portafoli (25%): Elaboració d’un elenc desenvolupat dels diversos instruments de diàleg intercultural, interreligiós i ecumènic.
  b) Observació-estudi (50%): Anàlisi i presentació oral durant el seminari de 3 instruments concrets de diàleg (un de cada àmbit –intercultural, interreligiós, ecumènic-). S’haurà d’adjuntar una petita fitxa.
  c) Projecte (25%): Elaboració (millora, adequació, etc.) d’un projecte de diàleg en un context real i conegut per l’estudiant.

 • Competències i objectius

   Les competències i els objectius del Màster en diàleg interreligiós, ecumènic i cultural han de garantir tant els coneixements teòrics com les estratègies pràctiques i les actituds necessàries. 
  Aquest seminari, doncs, pretén aportar un coneixement fonamental i concret entorn les institucions, àmbits i nivells de diàleg que incideixen en el propi context. Alhora, aborda les estratègies que s’empren en aquets per afavorir la trobada, el mutu enriquiment i comprensió així com l’establiment de relacions orientadores a la millora del nostre context social. El treball del seminari inclourà conèixer diverses institucions que treballen en diversos àmbits del diàleg. El coneixement acurat de la gamma actual dels escenaris de diàleg interreligiós, ecumènic i cultural acrediten per si mateix el potencial d’aquest diàleg, la creativitat d’itineraris, el pluralisme d’organitzacions implicades i les oportunitats dels col•lectius compromesos.

   - Capacitat d’anàlisi i síntesi
  - Capacitat de recerca, gestió i ús de la informació
  - Capacitat oral i escrita
  - Capacitat de crítica i autocrítica
  - Reconeixement de la diversitat i interculturalitat
  - Capacitat d’aplicar els coneixement comunicatius a la pràctica
  - Coneixement de cultures, religió i costums d’altres països
  - Habilitats d’investigació

  Competències ESPECÍFIQUES:

  - Identificar i discernir els elements culturals i religiosos.
  - Coneixement de les tècniques i rutines de relació humana.
  - Analitzar críticament i en el seu context diversos suports i propostes metodològiques de diàleg intercultural, interreligiós i ecumènic.
  - Capacitat per a dissenyar, implementar, avaluar i dirigir estratègicament un projecte comunitari.
  - Capacitat per a buscar, seleccionar i contrastar propostes en la gestió de la diversitat.
  - Capacitat per analitzar i interpretar informació intercultural i interreligiosa.
  - Valorar la diversitat i riquesa de les aportacions de les diferents confessions religioses que es troben presents en el nostre context social.

   - Observar, analitzar i dissenyar projectes d’interès de diàleg intercultural, interreligiós i ecumènic.
  - Conèixer i elaborar una relació d’instruments pràctics per al diàleg intercultural, interreligiós i ecumènic amb les seus principals trets.
  - Capacitat per afrontar una gestió efectiva de les propostes interreligioses, ecumèniques i culturals.
  - Prendre consciència de la diversitat d’iniciatives actuals i de llurs característiques que desenvolupen el diàleg intercultural, interreligiós i ecumènic.
  - Conèixer els elements bàsics comunicatiu que intervenen en les relacions interreligioses, ecumèniques i culturals.

 • Bibliografia

  Marines Suares, Mediación, Conducción de disputas, comunicación  y técnicas, Buenos Aires:Editorial Paidós SAICF, Argentina 1996.

  Basset, J-C., El diálogo interreligioso, Bilbao: Desclée de Brouwer 1999.

  Melloni, X. – Piñeiro, F., Pedagogia del pluralisme religiós. Una proposta metodològica, Barcelona: Edebé 2008.

  Alemany, Carlos, La Comunicación Humana, Serendipity. Bilbao 2013

  Panikkar, R., El diàleg indispensable, Barcelona: Proa 2003.

Professorat no estable