Seminari de Síntesi Teològica

Modalitat d'impartició: Virtual
ECTS: 6
Curs: 3
Semestre: 2n
Àrea: Teologia
 • Justificació

  El Seminari de Síntesi suposa fer un procés personal de síntesi i vertebració dels continguts teològics fonamentals que s’han anat adquirint durant els estudis del Batxillerat en Ciències Religioses. Es tracta d’anar pensant i estructurant la pròpia síntesi teològica en el moment d’acabar el primer cicle d’estudis.

 • Continguts

  1. L’home obert a Déu
  2. Revelació i fe
  3. El misteri de Déu
  4. Jesucrist
  5. Creació i pecat
  6. Salvació i gràcia
  7. Escatologia
  8. L’Església, sagrament de salvació
  9. Els sagraments de Crist i de l’Església
  10. La vida moral del cristià
  11. Ecumenisme i diàleg interreligiós.

 • Requisits i orientacions prèvies

  Cal haver cursat i aprovat les matèries de Tractat de Teologia sistemàtica dels semestres anteriors: Introducció a les Ciències Religioses, Teologia Fonamental, Misteri de Déu, Cristologia, Mariologia, Antropologia Teològica, Escatologia,Eclesiologia, Sagraments, Litúrgia, Metodologia Teològica, Moral Fonamental i Introducció a l’Ecumenisme.

 • Metodologia i avaluació

  El Seminari de síntesi es desenvolupa, d’una banda, a través de la dinàmica de posada en comú de temes concrets escollits pels alumnes a l’aula virtual al llarg del semestre. D’altra banda, els alumnes hauran d’elaborar una memòria que articuli tot els temes entorn un eix vertebrador.

  Activitat a l’aula:
  1. Participació al fòrum: presentació d’un tema del Seminari i posada en comú a l’aula virtual dels diversos temes: 13%
  2. Consultes al professor: 2%
  3. Assistència les jornades presencials: 5%

  Activitat fora de l’aula:
  1. Revisió dels temes del Seminari de Síntesi: 35%
  2. Preparació d’un tema específic per posar en comú en el fòrum: 10%
  3. Elaboració de la memòria o de les activitats de repàs dels temes i del treball de síntesi: 35%

  1. Participació a l’aula: 10%
  2. Presentació del tema concret: 20%
  3. Elaboració de la memòria o de les activitats més el treball de síntesi: 70%

  % 2. Presentació del tema concret: 20% 3. Elaboració de la memòria o de les activitats més el treball de síntesi: 70%

 • Competències i objectius

  Competències generals:
  1. Consciència de la complexitat del missatge cristià dins la diversitat del marc cultural/social/teològic actual. 
  2. Capacitat de comprendre, relacionar i situar-se críticament davant d’idees, valors, actituds.
  3. Capacitat per relacionar i transferir els coneixements teòrics a situacions pràctiques.
  4. Capacitat de transmetre de forma organitzada i coherent els coneixements adquirits.
  5. Assumir valors, actituds i sensibilitats d’acord amb el missatge cristià.

  Competències específiques:
  1. Coneixement dels fonaments de la teologia cristiana: Déu, Crist, revelació, fe i raó, Escriptura, Tradició, Magisteri, comunitat eclesial.
  2. Coneixement crític, rigorós, actualitzat i contextualitzat de les categories teològiques fonamentals del missatge cristià.
  3. Comprensió de l’articulació sistemàtica de les categories teològiques en el tot raonablement coherent del missatge cristià.
  4. Capacitat de posar en diàleg, qüestionar i il•luminar la pròpia experiència de fe amb el contingut fonamental de la teologia cristiana.

  1. Elaborar la pròpia síntesi dels continguts fonamentals de la teologia cristiana.
  2. Articular coherentment les categories teològiques centrals del cristianisme
  3. Transmetre de forma clara, rigorosa i personal la síntesi de les assignatures teològiques.
  4. Reflexionar entorn els reptes que el nostre context planteja a la teologia cristiana per tal que resulti significativa

 • Bibliografia

  Els apunts de les assignatures teològiques del Batxillerat

  González-Carvajal Santabárbara, L., Esta es nuestra fe, Santander: Editorial Sal Terrae.

  Lluís Font, Pere (coord.), Repensar 16 conceptes clau de la teologia, I i II, Barcelona: ed. Cruilla 2009.

  Ratzinger, J., Introducción al cristianismo, Salamanca: Sígueme, 2005.

  Sesboüé, B., Creer. Invitación a la fe católica para las mujeres y los hombres del siglo XXI, Madrid: San Pablo, 2000..

Professorat no estable