Poètica del imaginari i Mitocrítica

Modalitat d'impartició: Virtual
ECTS: 2
Semestre: 1r semestre (octubre - novembre)
 • Justificació

  Professor: Dr. Antoni Pou i Muntaner

  Professor Assistent: Dr. Jorge Rodríguez Ariza

  Seguint l'aproximació al mite i al simbolisme a partir de la línia d'interpretació antropològica literària forjada per algunes participants del cicle Eranos: C.G.Jung, Gaston Bachelard, Gilbert Durand i Henry Corbin, es presentaran les bases teòriques per a una possible metodologia arquetipal. Com a defensa, Gilbert Durant, la mitocrítica porta inevitablement al mitoanàlisi: de l'obra cultural a les estructures antropològiques de l'ésser humà, i de l'ésser humà a la societat.

 • Continguts
  • El grup Eranos.
  • C.G. Jung, els arquetips i l'inconscient col·lectiu.
  • La poètica de l'imaginari de G. Bachelard.
  • G. Durand: De la mitocrítica a la mitoanàlisi.
  • Henry Corbin.
  • Exemples pràctics d’interpretació des de la mitocrítica i la mitoanàlisi.
    
 • Objectiu
  • Conèixer alguns autors del grup Eranos.
  • Aproximació crítica als conceptes d'arquetips i símbol.
  • Aprofundir les bases teòriques d'una metodologia arquetipal.
  • Ser capaç d'analitzar productes culturals contemporanis a través de la mitocrítica i la mitoanàlisi.
    
 • Avaluació
  • Activitat per avaluar la comprensió dels apunts: 30%
  • El seguiment de l'aula virtual (les vegades que l'alumne entra al aula), les presentacions de les activitats en els terminis oportuns, participació en els Fòrums ...: 10%
  • Dues activitats (una anàlisi psicològica-simbòlica de dos documents culturals): 60%
    
 • Metodologia i avaluació
  • Fòrums, debats: 20%
  • Lectures, visió d'un film i estudi personal: 50%
  • Realització de les activitats: 30 %
    
 • Competències i objectius

  a) Competències transversals:
  - Saber fer una exposició oral o escrita sobre qualsevol tema relacionat amb la mitocrítica.
  - Comprendre el valor de la interdisciplinarietat i la complementarietat metodològica.
  - Dissenyar i elaborar un treball o projecte ja sigui en làmbit de la recerca o professional, individual o en equip.

  b) Competències específiques:

  - Ús de la metodologia psicològic-simbòlica
  - Aplicació de la psicologia analítica a l'anàlisi de relats mítics
  - Anàlisi de la cultura a partir de la comprensió dels seus relats, símbols i mites
   

 • Bibliografia

  DURAND, G., De la mitocrítica al mitoanàlisis. Figuras míticas y aspectos de la obra. Barcelona: Anthropos 2016.

  FRYE, N., Anatomía de la crítica. Caracas: Monte Ávila 1991.

  JUNG, C.G., El hombre y sus símbolos. Barcelona: Paidós 1995