Perspectives sobre l'Islam plural

Modalitat d'impartició: Presencial
ECTS: 5
Curs: 0
Semestre: 2n
Àrea: Diàleg
Hores de classe setmanals: 3
 • Justificació

  El propòsit general d’aquesta assignatura serà aprofundir en l’adquisició de coneixements sòlids sobre l’islam per tal de detectar i refutar tòpics i errors històrics que circulen a Occident.

 • Continguts

  L’Hègira o còmput del temps segons l’islam. La vida quotidiana dels musulmans: el naixement, la circumcisió, el matrimoni i les seves modalitats. Poligàmia. Repudi i altres tipus de divorci. L’adulteri. Els càstigs corporals i les diverses propostes d’interpretació i d’aplicació. Les escoles de dret i l’esforç per crear nova jurisprudència. La xaria i la diversitat de la seva vigència i aplicació. Revisió de les branques de l’islam i de la via mística o sufisme.

 • Requisits i orientacions prèvies

  Encara que l’àrab sigui la llengua de culte dels musulmans no caldrà el coneixement d’aquesta llengua.

 • Metodologia i avaluació

  El curs consistirà en un 40% d’hores presencials on es faran exposicions teòriques per part de la professora (25%), tot estimulant l’ampliació de coneixements mitjançat lectures i debats (10%) i un examen final (4%). La resta del 60% del curs els alumnes l’hauran d’ocupar en l’estudi, en les qüestions que puguin sorgir en les tutories i en la preparació de l’examen i del treball escrit que es demanarà.
  Es buscarà la participació activa dels alumnes mitjançant la recomanació de lectures o de cerques a Internet. Cada dia es dedicarà el final de la sessió a comentar i a debatre algun succés del que hagin donat notícia els mitjans de comunicació (el temps esmerçat dependrà de la rellevància i de la importància del fet en qüestió.

  L’avaluació serà continuada i consistirà en un treball (30% de la qualificació total) sobre un tema a determinar amb la professora, en les intervencions a clase (20%) i en un examen final (50%).
  L’alumne tindrà la possibilitat d’acollir-se a l’avaluació única en els terminis establerts. La segona convocatòria serà única.

 • Competències i objectius

  Reconeixement de la diversitat i multiculturalitat.
  Coneixement de cultures d’altres països.
  Sensibilitat envers la diversitat d’opinions, practiques i estils de vida.
  Valorar l’especificitat de les aportacions de les diverses tradicions espirituals en l’àmbit d’estudi de les Ciències de la Religió: sagrat, divinitat, fe, creença, culte, moral...
  Avaluar les societats contemporànies a partir dels models proposats per les Ciències de la Religió.

  Assolir els coneixements bàsics que han de permetre tenir una visió de conjunt de la pluralitat de l’islam. Examinar les petites o grans diferències que caracteritzen les principals pràctiques dels musulmans al llarg del temps i de l’espai. Conèixer les principals branques de l’islam i la mística islàmica. Observar les diverses visions i interpretacions de s’han fet dels textos sagrats i les propostes jurídiques formulades pels diversos experts musulmans.