Pentateuc i Històrics

Modalitat d'impartició: Virtual
ECTS: 4
Semestre: 2n
Àrea: Bíblia
 • Justificació

  El lector actual no pot ignorar les dificultats de comprensió d'un text compost fa més de vint segles, si no vol negar el sentit de la història i la significació profunda de l’encarnació de la Paraula. La història de la seva formació és el missatge mateix del Pentateuc, essent com és aquella una història de mort i resurrecció. El Pentateuc és testimoni primordial del ressorgiment d’Israel després de l’experiència traumàtica de l’exili. Per això convé aprofundir en la seva gènesi i recórrer les diverses etapes d’un itinerari que resulta ser alhora el missatge més dens que se’ns ofereix. Així, partint de l’estructura que ha adquirit el Pentateuc en la seva forma actual –aproximació sincrònica– ens acostarem també al text des d’una perspectiva diacrònica.

 • Continguts

  UNITAT 1: Bibliografia i introducció

  UNITAT 2: Algunes qüestions preliminars
  2.1. Origen i ús de la paraula Pentateuc.
  2.2. Moisès i el cànon de la Bíblia hebraica

  UNITAT 3: Repàs a la història de la crítica
  3.1. Repàs a la història de la recepció del Pentateuc
  3.2. La composició del Pentateuc a la llum de la crítica actual
  3.3. Síntesi sobre la composició del Pentateuc

  UNITAT 4: Gn 1-11.
  4.1. Algunes perspectives
  4.2. Una lectura antropològica de la creació

  UNITAT 5: La trama temàtica i simbòlica del Pentateuc
  5.1. Èxode
  5.2. Desert
  5.3. Muntanya
  5.4. Terra promesa

 • Requisits i orientacions prèvies

  Haver cursat la Introducció a l’Antic Testament. Conèixer el text bíblic del Pentateuc. En aquest sentit, es recomana realitzar-ne una lectura seguida, fent atenció a les notes.

 • Metodologia i avaluació

  D’acord amb el que s’exposarà en la trobada presencial inicial (5%), caldrà treballar personalment els continguts de cada unitat i realitzar –respectant la temporització establerta- els exercicis assenyalats (80 %). A més de les indicacions generals que oferirà el professor, la comunicació a través del webmail i la participació en els fòrums facilitaran l’estudi i l’aprofundiment del temari (15%).

  AVALUACIÓ

  Contínua, a partir de la valoració dels exercicis (80 %), de l’assistència a les trobades presencials (5 %) i de la participació en els fòrums (15%).

 • Competències i objectius

  Tranversals
  1. Coneixements generals bàsics.
  2. Capacitat d’anàlisi i síntesi.
  3. Habilitat per treballar de forma autònoma.

  Específiques
  1. Integració dels fonaments bíblico-teològics del missatge cristiàç
  2. Capacitat de comprendre, relacionar i situar-se críticament davant d’idees, valors, actituds.
  3. Sensibilitat envers la diversitat d’opinions, pràctiques i estils de vida.
  4. Coneixement progressiu dels fonaments bíblics.
  5. Capacitat de connectar els coneixements adquirits amb altres àrees de coneixement.
  6. Coneixement i comprensió pràctica de mètodes, tècniques d’estudi/anàlisi del text bíblic.

  OBJECTIUS

  1. Situar el Pentateuc en el context global de la Sagrada Escriptura.
  2. Aportar elements per a una lectura diacrònica i sincrònica del Pentateuc.
  3. Suggerir algunes claus teològiques d’interpretació del Pentateuc.

 • Bibliografia

  TRADUCCIÓ INTERCONFESSIONAL,  Bíblia catalana (BCI), Barcelona 1993.

  J. BLENKINSOPP, El Pentateuco, Estella: Verbo Divino 1999.

  O. ARTUS, Aproximación actual al Pentateuco (CB 106),  Estella: Verbo Divino 2001.

  J.L. SKA, Introducción a la lectura del Pentateuco. Claves para la interpretación de los cinco primeros libros de la Bíblia, Estella: Verbo Divino 2001.

  F. GARCIA LOPEZ, El Pentateuco, Estella: Verbo Divino 2003.

  O.ARTUS, El Pentateuco, historia y teologia (CB 156), Estella: Verbo Divino 2012.

  J. L’HOUR, Génesis 1-11. Los pasos de la humanidad sobre la tierra, Estella: Verbo Divino 2013.

  En la UNITAT 1, es presentarà una ressenya bibliogràfica més àmplia.

Professorat no estable