Pedagogia i didàctica de la religió a primària

Modalitat d'impartició: Virtual
ECTS: 6
Semestre: 2n
 • Justificació

  Aquesta assignatura ofereix dos aspectes importants per a la formació del futur professor de religió, per un costat tots aquells que enllacen amb la pedagogia de la religió i per altra banda els aspectes didàctics de la mateixa.

  En la vessant pedagògica es treballaran els coneixements bàsics sobre l’ensenyament de la religió a l’escola, insistint en la identitat del professor de religió i el perfil dels alumnes d’educació primària. El domini de les programacions i altres coneixements de l’aplicació de l’ERE a l’aula els trobarem en l’apartat de didàctica.

  La Pedagogia i Didàctica de la Religió a Primària és una assignatura necessària per a l’obtenció de la Declaració Eclesiàstica de Competència Acadèmica (DECA).

 • Continguts

   BLOC 1: PEDAGOGIA DE LA RELIGIÓ

  Unitat 1. La identitat de l’ensenyament de la religió catòlica a l’escola

  1.1. El procés històric de l’ERE
  1.2. Justificació de l’ensenyament de la religió a l’escola
  1.3. Fonamentació i identitat de l’ensenyament de la religió a l’escola

  Unitat 2. El mestre de religió catòlica a l’escola

  2.1. Perfil, identitat i missió
  2.2. Formació teològica i formació pedagògica
  2.3. Capacitació específica
  2.4. Presència a l’escola
  2.5. Relació eclesial

  Unitat 3. Principis bàsics de la psicopedagogia religiosa

  3.1. La pedagogia de Déu com a paradigma educatiu
  3.2. L’evolució religiosa i moral dels infants
  3.3. L’alumnat de Religió Catòlica a l’escola

  BLOC 2: DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ

  Unitat 4. Disseny Curricular base de l’Àrea de Religió Catòlica

  4.1. El Projecte curricular de l’Àrea de Religió Catòlica
  4.2. Programació d’aula de l’ERE
  4.3. Interdisciplinarietat i transversalitat de l’ERE
  4.4. Elements de la unitat didàctica a partir d’un exemple

  Unitat 5. Didàctica de la religió: qüestions particulars

  5.1. Didàctica del fet religiós
  5.2. Didàctica del missatge cristià
  5.3. Didàctica de la Bíblia

  Unitat 6. Els materials i recursos didàctics a l’aula

  6.1. Diversitat de recursos: audiovisuals, multimèdia, Internet, sortides culturals, jocs i altres.
  6.2. Criteris per a la selecció i utilització de material i recursos

  Unitat 7. Elaboració d’una unitat didàctica

  7.1. Criteris per a l’elaboració
  7.2. Elaboració. Cas pràctic.

 • Requisits i orientacions prèvies

  No hi cap assignatura prèvia obligatòria, ni cal estar cursant d’altres simultàniament. Tot i així es considera important el domini dels coneixements referits a la pedagogia, didàctica i currículum.

 • Metodologia i avaluació

  Cada unitat didàctica presenta unes activitats d’ensenyament-aprenentatge. Aquestes activitats ens proposen llegir uns documents (20 % del temps de dedicació de la matèria) i després elaborar un treball (40 % del temps de dedicació de la matèria) o bé elaborar els apunts del tema (10 % del temps de dedicació de la matèria). Cada unitat es pot complementar amb bibliografia especifica sobre el tema. Aquesta assignatura és principalment pràctica i requereix una actitud participativa per part dels alumnes és per aquest motiu que serà molt important la participació en els fòrum del curs (15% temps de dedicació de la matèria), així com l’intercanvi d’opinions, assistència a les trobades presencials i relació amb el professor (15 % del temps de dedicació de la matèria).

   AVALUACIÓ

  L’avaluació de l’assignatura és continuada i formativa tenint en compte:

  Les activitats individuals d’avaluació de que consta cada unitat que sovint s’identifiquen amb les d’ensenyament–aprenentatge. Tindrà un valor del 50% de la nota final de l’assignatura.
  La participació en el fòrum que es proposa a l’inici de l’assignatura. Tindrà un valor del 20% de la nota final de l’assignatura.
  La presentació d’una unitat didàctica elaborada per l’alumne, tenint en compte els aspectes treballats en l’assignatura. Tindrà un valor del 30% de la nota final de l’assignatura.

 • Competències i objectius

  Competències transversals genèriques

  Capacitat d’anàlisi i síntesi
  Capacitat d’organització i planificació
  Comunicació escrita en la llengua triada
  Habilitat amb l’ús de l’ordinador
  Habilitats de gestió de la informació
  Capacitat critica i autocrítica
  Habilitats interpersonals
  Reconeixement de la diversitat i multiculturalitat
  Compromís ètic
  Capacitat d’aplicar els coneixements a la pràctica
  Capacitat per a generar noves idees (creativitat)
  Habilitat per treballar de forma autònoma


  Competències Específiques

  Coneixement i aprofundiment dels documents legislatius específics de l’ERE.
  Coneixement dels continguts de l’ERE i les aplicacions didàctiques del seu ensenyament.
  Desenvolupament de la capacitat crítica respecte a als diferents models d’educació així com a les propostes curriculars.
  Coneixement i domini dels elements necessaris per a elaborar les programacions d’aula.
  Capacitat per a seleccionar i preparar materials didàctics per a la classe de religió catòlica.
  Assumir valors, actituds i sensibilitats d’acord amb el missatge cristià que identifiquin al mestre de religió catòlica, essent capaç de ser testimoni entre el seu alumnat.
  Sensibilitat envers la diversitat de l’aula de religió, creant estratègies d’acollida i tolerància, evitant l’exclusió, així com a plans individualitzats segons les necessitats de cada alumne.


  OBJECTIUS

  Situar l'estatut de la Pedagogia de la religió en el moment actual.
  Contextualitzar l'ensenyament de la religió a l'escola: el marc educatiu, escolar, social, cultural i eclesial.
  Conèixer els elements fonamentals que incideixen en l’ensenyament de la religió i la seva didàctica.
  Conèixer els arguments dels diferents posicionaments sobre el tema de la classe de religió.
  Identificar amb precisió l'actual orientació de l'ensenyament de la religió catòlica en els centres docents.
  Descriure el marc legislatiu i la identitat del professor de religió.
  Estructurar i analitzar els diferents principis pedagògics de la religió derivats d'una anàlisi pluridisciplinar.
  Saber les qüestions particulars en la Didàctica de la Religió
  Reflexionar sobre la pròpia activitat docent, present o futura, a partir de la programació.
  Proporcionar criteris i eines per a l’elaboració de la Programació d’aula mitjançant les unitats didàctiques, segons el Currículum de Primària a Catalunya.
  Confeccionar una unitat didàctica de Primària.

 • Bibliografia

  Llibres bàsics

  Almansa, N. [et al.], Ha d’anar a escola la Bíblia?, Barcelona: Claret 2004.

  Artacho López, R., Enseñar competencias sobre la Religión, Bilbao: Desclée de Brouwer 2009.

  Esteban, C., Enseñanza de la religión y Ley de Calidad, Madrid: PPC 2003.

  Ràfols, O. i altres, Educar la recerca de sentit, Barcelona: Fundació EDEBÉ 2009.

  Riu Rovira de Villar, F., LOE: Desafio y oportunidad, Barcelona: EDEBE 2006.

  Monogràfics
   

  Congregación para la educación católica, El laico católico testigo de la fe en la escuela, 15 Octubre de 1982.

  AA.VV. Religión y laicidad. Cuadernos de Pedadogía, 334, 2004 p. 49-79.

  Revistes especialitzades

  RELIGIÓN Y ESCUELA, revista mensual d’orientació i informació sobre ERE.

  Legislació

   

  LOGSE, Llei orgànica d'ordenació general del sistema educatiu, 1/1990, de 3 /10.

   
  LOCE, Ley Orgánica 10/2002, de 23/12, de Calidad de la Educación, BOE 24-XII-2002.

   
  LOE, Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, BOE 4-V-2006.

   
  MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA (2007)

  Orden ECI /1957/2007de 6 de junio

  Currículos de las enseñanzas de religión católica a la educación infantil y la educación primaria

  GENERALITAT DE CATALUNYA- Departament d’Educació (2007)

  Decret 142/2007 de 26 de juny

  l’Ordenació dels Ensenyaments de l’Educació Primària

  DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT - Currículums d’infantil i Primària i competències bàsiques

   http://phobos.xtec.cat/edubib/intranet/

   

  Algunes webs

   

  http://www.focnou.cat

  http://www.religio.cat

  http://www.biblija.net

  http://www.conferenciaepiscopal.es

Professorat no estable