Moral de l'amor i la sexualitat

Modalitat d'impartició: Virtual
ECTS: 4
Curs: 2
Semestre: 2n
Àrea: Moral
 • Justificació

  El tractat de Teologia Moral Fonamental ha estudiat el nucli del missatge moral cristià, és a dir, la nova manera de ser de la persona que viu en l’Esperit del Senyor, mort i ressuscitat. El tractat de Moral de l’Amor i la Sexualitat, un dels temes de moral especial, estudia l’aplicació d’aquella manera de ser en l’Esperit a l’àmbit de la vida sexual. Es tracta d’aprofundir el contingut i el sentit d’un discurs moral cristià sobre la sexualitat, en la mesura que la vida sexual, com també els altres àmbits de l’experiència humana, concreta i realitza les actituds radicals del viure evangèlic en la vida real i concreta. Aquest estudi té en compte el pluralisme tan acusat del nostre clima social, especialment en aquest tema, i la necessitat d’un diàleg fructífer amb la ciència psicològica, amb els coneixements sociològics i amb la pastoral eclesial.

 • Continguts

  Unitats

  1 - A la recerca del sentit: un projecte ètic d’alliberament sexual
  2 – Arrels cristianes del projecte ètic d’alliberament sexual
  3 – El matrimoni, comunitat de vida i d’amor conjugal
  4 – Vida en parella i paternitat responsable: el control de la natalitat
  5 – Compromís de fidelitat en l’amor conjugal
  6 – Homosexualitat i relacions homosexuals

 • Requisits i orientacions prèvies

  Requisits i orientacions prèvies Cal haver cursat el Tractat de Teologia Moral Fonamental.

 • Metodologia i avaluació

  El desenvolupament de l’assignatura segueix el mètode propi del campus virtual. L’estudiant té al davant un text de referència, un ampli material complementari i una bibliografia bàsica i assequible. Haurà de realitzar el seu treball personal a base de respondre les qüestions que se li plantejaran a cada una de les sis unitats, segons un pla de temporalització que li serà proposat.

  En el curs s’analitzaran els textos bíblics i magisterials més importants. Per això convé tenir el text bíblic i els documents magisterials de referència.

  - Lectura i estudi personal de les unitats i els textos bíblics i magisterials corresponents: 45%
  - Realització de les activitats proposades: 35%
  - Participació en els fòrums: 10%
  - Consulta al professor: 5%
  - Assistència a les jornades presencials: 5%

  AVALUACIÓ

  Per tractar-se d’una avaluació continuada, es tindrà en compte, bàsicament, la qualitat dels treballs lliurats. També influirà en la qualificació la regularitat i puntualitat en el lliurament de les proves, i la freqüència de participació en el fòrum.

 • Competències i objectius

  1. Capacitat d’estimativa moral, amb la valoració adient dels principis morals i discerniment prudencial de les situacions concretes
  2. Plantejament adequat de la qüestió moral en el tema de la sexualitat i d’una paraula cristiana en aquesta disciplina
  3. Coneixement de les fonts bíbliques, patrístiques , magisterials i teològiques del tema de la moral sexual, situant-les en el seu context històric i en el procés del pensament
  4. Coneixement de les dades científiques que il•luminen l’antropologia sexual
  5. Comprensió dels principis fonamentals de la moral sexual cristiana i de la seva fonamentació teològica i antropològica
  6. Reflexió adient sobre les qüestions més complexes i delicades que planteja avui l’ètica sexual
  7. Discerniment adequat de les diverses dimensions que intervenen en la pregunta moral, especialment sexual: la valoració ètica del fet objectiu, el judici ètic sobre les persones implicades i l’acció pastoral de l’Església en aquest tema

  OBJECTIUS

  L’objectiu de l’assignatura s’insereix en l’objectiu general dels estudis de Teologia Moral: individuar i aprofundir tant el contingut com el sentit d’un discurs moral cristià; i això, en l’interior del pensament teològic, i també en el conjunt de les tendències ètiques del món actual.

  Dins d’aquest marc, l’assignatura de Moral Sexual intenta, en primer lloc, presentar els principis bàsics de l’ètica sexual, fonamentats en un coneixement suficient de l’antropologia sexual i en les bases bíbliques i teològiques del pensament eclesial.

  A la llum d’aquests principis, intenta també una aproximació adient a les qüestions delicades que planteja avui la dimensió sexual de la vida humana, amb la valoració ètica corresponent i els criteris d’una acció pastoral positiva.

 • Bibliografia

  1.      Albuquerque, E., Moral de la vida y de la sexualidad, Madrid:  Ccs, 1998.

  2.      Flecha, J.R., Moral de la sexualidad. La vida en el amor, Salamanca: Sígueme, 2005.

  3.      López Azpitarte, Eduardo, Ética de la sexualidad y del matrimonio, Madrid: Paulinas, 1992.

  4.      Mora, G., “Ética sexual”, en M. Vidal, Conceptos fundamentales de ética teológica, Madrid: Trotta, 1992, pp. 533-562.

  5.      Vico Peinado, José, Liberación sexual y ética cristiana, Madrid: San Pablo, 1999.

  6.      Vidal, Marciano, Ética de la sexualidad, Madrid; Tecnos, 1991.

  Documents del Magisteri

  7.      Concili Vaticà II, Gaudium et Spes  (1965), n° 47-52.

  8.      Pau VI, Humanae Vitae  (1968).

  9.      Joan Pau II, Familiaris Consortio  (1981).