Mariologia

Modalitat d'impartició: Virtual
ECTS: 2
Curs: 2
Semestre: 1r
Àrea: Teologia
 • Justificació

  És especialment important en el tractat mariològic entendre Maria en clau cristocèntrica i eclesiològica, sempre al costat dels rescatats per part del seu Fill. Aquesta perspectiva ens facilitarà la comprensió escaient del seu fiat i l’exemple universal de la seva tasca, així com els dogmes magisterials que s’han ocupat de la Mare de Déu. Des d’aquesta perspectiva Maria esdevé un carrefour de sentit per a l’Església i per a la pietat individual així com un pont entre disciplines teològiques com l’antropologia, l’escatologia i el diàleg ecumènic.

 • Continguts

  Unitat 1: Maria en la comunió eclesial.
  Unitat 2: La maternitat de Maria.
  Unitat 3: Maria Immaculada.
  Unitat 4: Maria sempre verge.
  Unitat 5: La glorificació personal de Maria.

 • Requisits i orientacions prèvies

  - Haver cursat o estar cursant eclesiologia i / o cristologia.
  - Saber analitzar i sintetitzar informacions orals i escrites en diferents suports.
  - Saber resumir i esquematitzar.
  - Saber relacionar i reflexionar.
  - Saber organitzar i planificar racionalment l’estudi.
  - Saber demostrar a nivell oral i escrit de manera racional, comprensible i sistemàtica els
  coneixements apresos a partir de diferents fonts.

 • Metodologia i avaluació

  1. Tasques d’interacció i comunicació a l’aula virtual.

  - Participació en seminaris tutoritzats: 10%
  - Consultes al professor: 2%

  2. Participació a les trobades presencials: 5%

  3. Hores d’estudi i de treball de l’alumnat.

  - Lectura comprensiva de les unitats didàctiques: 35%
  - Lectura de textos: 13%
  - Lectura i anàlisi de materials didàctics en diferents formats: 10%
  - Realització d’exercicis: 25%

  AVALUACIÓ

   Realització dels exercicis continguts en les unitats didàctiques: 80%
  Participació activa i creativa als fòrums de l’aula 20%

 • Competències i objectius

  - Comunicació escrita: capacitat de saber relacionar-se eficaçment a través de l’expressió clara mitjançant l’escriptura
  - Comunicació oral: capacitat d’assolir la comprensió i adhesió dels altres en la transmissió d’idees, coneixements i sentiments
  - Pensament crític: capacitat d’interrogar-se sobre les coses i pels fonaments
  - Pensament analític: Manera de pensar que ens permet discriminar entre els diferents aspectes d’una determinada realitat
  - Pensament sistèmic: capacitat de comprendre i afrontar la realitat mitjançant patrons totals o sistemes
  - Diversitat i interculturalitat: comprensió i acceptació de la diversitat social i cultural com un element enriquidor per a la pròpia existència
  - Orientació a la qualitat: Recerca de l’excel•lència en l’activitat acadèmica, orientada a resultats i centrada en la millora contínua
  - Resolució de problemes: capacitat d’identificar, analitzar i definir els elements significatius d’un problema per tal de resoldre’l amb criteri i efectivitat

  OBJECTIUS 

  - Concebre i comprendre Maria des d’una correcta perspectiva eclesiològica i cristològica
  - Entendre la importància teològica de la maternitat de Maria
  - Comprendre el designi salvador de Déu en Crist a través de Maria
  - Conèixer les claus de la mariologia bíblica
  - Entendre escaientment el context i l’abast dels dogmes marians
  - Conèixer les principals fonts bibliogràfiques mariològiques
  - Definir el lloc teològic del teòleg, del magisteri i de la tradició en la recerca mariològica
  - Elaborar una síntesis teològica crítica i actualitzadora de la Mariologia
  - Aprendre els criteris adients per tal de poder connectar la Mariologia amb la resta dels tractats teològics.

 • Bibliografia

   - AAVV, Mariología Fundamental (Agape 13), Salamanca: Secretariado Trinitario, 1995.

   - De Fiores, Stefano, María, Madre de Jesús. Síntesis Histórico – Salvífica, Salamanca: Secretariado Trinitario, 2003.

  - García Paredes, José Cristo Rey, Mariología, Madrid: BAC, 1995.

Professorat no estable