Llibres Profètics

Modalitat d'impartició: Virtual
ECTS: 4
Curs: 2
Semestre: 1r
Àrea: Bíblia
 • Justificació

  El central del segon curs del Batxillerat en Ciencies Religioses és: El Déu que es revela en Jesucrist. Per això, la figura dels profetes, en tant que «gent forjada per la Paraula», concreta molt bé el nucli que es vol estudiar aquest any L’assignatura és una especificació i aprofundiment de la Introducció a l’Antic Testament (juntament amb «Pentateuc i Hisstòrics» i «Llibres Sapiencials i Salms». La Paraula que els profetes transmeten és una paraula viva, sempre actual, que respon a les vicissituds històriques i a les necessitats humanes de tot moment. És una paraula que qüestiona, que critica, que fa veure el fons de la realitat. En aquest sentit, la Paraula profètica és crida a la conversió i força que renova individualment i col·lectivament.

 • Continguts

  1. Introducció.
  1.1 Delimitació dels Llibres Profètics.
  1.2 Endevinació, màgia, profecia.
  1.3. Quin tipus de persona és un profeta?


  2. Profetes Preexílics.
  2.1 Introducció.
  2.2 Profetes populars: Elies i Eliseu.
  2.3 Profetes del Nord: Amós, Osees.
  2.4 Profetes del Sud: Miquees, 1er Isaïes (1-39).


  3. Profetes Exílics.
  3.1 Introducció.
  3.2 Durant la fi de Judà: Sofonies, Nahum, Habacuc, Jeremies.
  3.6 Després de la fi de Judà: Ezequiel, 2on Isaïes (cc. 40-55).


  4. Profetes Postexílics.
  4.1 Introducció.
  4.2 Ageu, Zacaries (cc. 1-8), 3r Isaïes cc. (56-66), Abdies, Malaquies, Joel, Jonàs, Zacaries
  (cc. 9-14).


  5. El missatge profètic.

 • Requisits i orientacions prèvies

  Haver fet la Introducció a l’Antic Testament, i tenir unes mínimes nocions d’Història de l’Israel Antic per poder situar els diversos escrits profètics.

 • Metodologia i avaluació

  La unitat 1 és introductòria. Les idees principals (especialment les que fan referència a la figura del profeta i als gèneres literaris) s’aplicaran després a l’estudi de cada llibre profètic.
  La unitat 5 és conclusiva i servirà per retenir la comprensió global del profetisme bíblic.
  L’aprenentatge del curs se centra en les unitats 2.3.4. L’estudi del llibres bíblics individualitzats inclou: l’ambientació histórica, la persona del profeta, l’estructura del llibre, les idees clau del
  missatge.
  La distribució de la dedicació dels ECTS queda així:
  1. Hores presencials (32%):
  1.1 explicació del professor (21%),
  1.2 tutories:
  «descoberta» guiada de cada llibre profètic unitats 2-3-4 (8%),
  1.3 realització d’activitats (3%),
  qüestionari per l’aprenentatge unitats 2-3-4 (1,5%),
  resum en grup de les unitats 2-3-4 (1, %),
  2. Hores d’estudi de l’alumne (68%):
  2.1 estudi personal (34%),
  2.2 preparació de les tutories (24%),
  2.3 preparació d’activitats (10%),
  2.4 elaboració d’un petit treball unitats 2-3-4 (6%),
  2.5 elaboració d’un quadre de síntesi unitat 5 (4%).

  1. La unitat 1 no té avaluació.
  2. En les unitats 2.3.4. (estudi dels llibres profètics) s’avaluen totes les competències.
  3. La unitat 5 s’avalua a part, elaborant un quadre de síntesi.
  4. En el conjunt del curs s’avalua la participació (sobretot la puntualitat en les activitats).
  5. La nota del curs serà la mitjana de:
  5.1 la nota de les unitats 2.3.4. (70% del total del curs).
  5.2 la nota de la unitat 5 (20% del total del curs).
  5.3 la nota de participació (10% del total del curs).
  6. Per avaluar les competències en les unitats 2-3-4 hi ha els següents mitjants:
  6.1 descoberta de cada llibre profètic (20% de la nota de la unitat),
  6.2 qüestionari (25% de la nota de la unitat),
  6.3 resum en grups (15% de la nota de la unitat),
  6.4 treball individual (40% de la nota de la unitat).

 • Competències i objectius

  1. Treball en equip.
  2. Aprenentatge.
  3. Capacitat per a generar noves idees (creativitat).
  4. Capacitat de transmetre de forma organitzada i coherent els coneixements adquirits.
  5. Capacitat de comprendre, relacionar i situar-se críticament davant d’idees, valors, actituds.
  6. Coneixement progressiu dels fonaments bíblics: vocabulari, geografia, història, cultura, simbolisme... a partir del mateix text bíblic.
  7. Coneixement i opinió critica sobre la teologia dels llibres bíblics.

  L’assignatura és, per una banda, una introducció al món profètic: tipus de personatges i tipus d’escrits relacionats amb ells. Per altra banda, l’assignatura és un aprofundiment d’una part específica
  dels llibres l’Antic Testament (els Profetes).
  Es vol situar el fenòmen del profetisme dins l’àmbit social i religiós, en general, i de l’Antic Israel, en particular.
  Es vol situar cada llibre profètic de l’A.T. en el seu context històric i literari per copsar-ne el màxim de bé posible el seu missatge.

 • Bibliografia

  Abrego de Lacy, J.M., Los libros proféticos, Verbo Divino: Estella 1993.

  Neher, A., La esencia del profetismo, Sígueme: Salamanca 1975.

  Monloubou, L., Los profetas del Antiguo Testamento (Cuadernos Bíblicos 43), Verbo Divino: Estella 2000.

  Sicre, J.L., Profetismo en Israel, Verbo Divino: Estella 1996.

  http://losprofetasdeisrael.blogspot.com/

  http://jlsicreprofetas.blogspot.com/

  Alonso Schökel, L. – Sicre, J. L., Profetas, Cristiandad: Madrid 1980, 2 vols. ***web

  Sicre, J.L. , Los profetas de Israel y su mensaje. Antología de textos, Madrid 1986.***web

  Sicre, J. L., Con los pobres de la tierra: la justicia social en los profetas de Israel, Madrid 1984. ***web

  Brueggemann, W., La imaginación profética (Presencia Teológica 28), Sal Terrae: Santander 1986.

  Raurell, F., Profeta, el forjat per la Paraula (Eines 18), Claret: Barcelona 1983.

Professorat no estable