La Bona notícia de Jesús (El missatge cristià)

Modalitat d'impartició: Virtual
ECTS: 6
Semestre: 1r
 • Justificació

  Aquesta assignatura, integrada en els estudis de la DECA, s'ofereix juntament amb Síntesi del Cristianisme II una síntesi actualitzada dels continguts fonamentals de la fe cristiana.

  I la seva finalitat, no és només adquirir coneixement d'un conjunt de dades, sinó ajudar ala comprensió crítica dels aspectes més rellevants del Cristianisme.

 • Continguts

  El temari s'organitza en 5 temes que parteixen des de la comprensió crítica de la realitat (la modernitat i la postmodernitat, la relació entre fe i raó), fins el Déu Trinitat, fent un recorregut per la història de la Salvació fins arribar a la revelació màxima de Jesús, el Crist, tema central del curs. I es distribueixen de la manera següent:

  Unitat 1: EL CRISTIANISME COM A RESPOSTA ALS INTERROGANTS DE LA NOSTRA CULTURA
  Unitat 2: LA HISTÒRIA DE LA SALVACIÓ I LA SAGRADA ESCRIPTURA
  Unitat 3: EL DÉU DE LA VIDA I L'AMOR
  Unitat 4: JESÚS, EL CRIST (es dividirà en dos temes)
  Unitat 5. EL DÉU TRINITARI

 • Requisits i orientacions prèvies

  No són necessaris. Qualsevol persona sense tenir cap coneixement explícit del fet religiós pot cursar aquesta assignatura.

 • Metodologia i avaluació

  Es proposa una metodologia activa i d'interacció entre alumnes i professor. Els continguts tindran una síntesi prèvia que facilitarà la seva comprensió i material d'ampliació.

  Seguint la temporització del curs, es proposaran activitats diverses (de síntesi, de comentari, de relació, i de fòrum). L'ús del fòrum (obligat i necessari) serà un instrument de relació i d'opinió que facilitarà l'aprenentatge constructiu.

  L'organització de les tasca i les hores de dedicació serien:

  1.- Tasques i interacció de l'alumne i comunicació a l'aula virtual:

  Tutories individuals, fòrum i debats: 10%
  Consultes als professors: 2%
  Jornades presencials: 5%
  2.- Hores d'estudi i treballs de l'alumne: 83%

   AVALUACIÓ

  L'avaluació de l'assignatura serà contínua durant el quadrimestre, i es realitzaran segons els següents criteris.

  Avaluació inicial ...................... 10%
  Activitat 1 .................................... 15%
  Activitat 2 .................................... 15%
  Activitat 3 .................................... 15%
  Activitat 4 .................................... 20% (tema de Cristologia dividit en dues unitats)
  Activitat 5 .................................... 15%
  Treball final de síntesi .................... 10%   
  Es penalitzarà el retard en el lliurament de les activitats

  L'Avaluació positiva de TOTES les activitats serà requisit indispensable per superar el curs. Es podran recuperar les activitats no aprovades dins el període lectiu, i es podran lliurar, sempre que s'hagi complert la normativa de l'ISCREB, al mes de setembre.

 • Competències i objectius
  • Integració dels fonaments bíblico-teològics del missatge cristià.
  • Consciència de la complexitat del missatge cristià dins la diversitat del marc cultural / social / teològic actual.
  • Capacitat per relacionar i transferir els coneixements teòrics a situacions pràctiques.
  • Capacitat de comprendre, relacionar i situar-se críticament davant d'idees, valors i actituds.
  • Assumir valors, actituds i sensibilitats en acord amb el missatge cristià.
  • Coneixement dels fonaments de la teologia cristiana: Déu, Crist, revelació, fe i raó, Escriptura, Tradició, Magisteri, comunitat eclesial.
  • Comprensió de l'articulació sistemàtica de les categories teològiques en el tot raonablement coherent del missatge cristià.

  OBJECTIUS:

  1. Aprofundir en la importància i en la universalitat del Fet religiós en les diferents cultures.
  2. Oferir una síntesi actualitzada dels continguts essencials de la fe cristiana.
  3. Promoure la lectura bíblica i la utilització dels textos bíblics: símbols, gèneres literaris, contextos, i intencionalitat religiosa dels textos.
  4. Conèixer el Jesús històric, la seva vida i la seva mort.
  5. Plantejar l'educació en valors cívics i ètics des de la perspectiva cristiana.

 • Bibliografia

  Kehl, M., Introducción a la fe cristiana, Salamanca: Sígueme 2002.

  Sesboüé, B., Creer. Invitación a la fe católica para las mujeres y los hombres del siglo XXI,  Madrid: San Pablo 2000.

  Alfaro, J., De la cuestión del hombre a la cuestión de Dios, Salamanca: Sígueme 1988.

  Bosch Veciana, A., “Creure”, en F. Torralba (coord.) Creure després del s. de la sospita, Barcelona: Mediterránea 2001. Rahner, K., Curso fundamental sobre la fe, Barcelona: Herder 31984.

  Rovira Belloso, J.M., Fe i cultura al nostre temps, Barcelona: Saurí, 1987.

  Artola A.M., - Sánchez Caro, J.M., Introducción al estudio de la Biblia, v.2: Biblia y Palabra de Dios, Estella: Verbo Divino 1989.

  Charpentier, E., Para leer el Antiguo Testamento, Estella: Verbo Divino 1994.

  Mannucci, V., La Biblia como Palabra de Dios. Introducción general a la Sagrada Escritura,  Bilbao: Desclée de Brouwer1985.

  González Faus, J.I., La humanidad nueva, ensayo de Cristología, Santander: Sal Terrae, 1975.

  Kasper, W., Jesús el Cristo, Salamanca: Sígueme 1978.

  González Faus, J.I., La humanidad nueva. Ensayo de cristología, Santander: Sal Terrae 61984.

  Estrada, J., Para comprender como surgió la Iglesia, Estella: Verbo Divino 1999.

  Alvarez Gómez, J., Manual de Historia de la Iglesia, Madrid: BAC 1969.