Judaisme Postbíblic

Modalitat d'impartició: Virtual
ECTS: 5
Curs: 1
Semestre: 1r
 • Justificació

  El judaisme es caracteritza per haver desenvolupat molt la «tradició oral», interrelacionada estretament amb la «tradició escrita» (text bíblic). Amb la tradició oral es vol desentranyar al màxim, a través de l’estudi del text bíblic, tots els sentits possibles de la paraula de Déu i trobar-hi totes les aplicacions pràctiques. En el Diàleg interreligiós interessa conèixer l’origen d’aquesta «tradició» i el seu desenvolupament fins arribar pràcticament al nostre temps, especialment, pel que fa a Europa, en la força que va agafar la mística i la pietat.

 • Continguts

  1-INTRODUCCIÓ: ELS JUEUS A JUDEA I GALILEA DESPRÉS DE LA PRIMERA (66-73 DC) I SEGONA GUERRA (132-135 DC)

  2-LA TRADICIÓ ORAL

      2.1.Importància de la tradició oral en el judaisme postbíblic. l’halakà transmesa oralment

      2.2.Natura de l’halakà

      2.3.Les fonts de l’halakà

      2.4.La importància de l’estudi, una paradoxa del judaisme postbíblic

  3-EL PATRIARCAT

      3.1.La formació i desenvolupament del patriarcat a Israel

      3.2.Història dels gaons de Babilònia

      3.3.Història dels gaons d’Israel

      3.4.Història i doctrina dels ‘caraïtes’

  4-LA MÍSTICA JUEVA I LA CÀBALA

      4.1.Els orígens de la càbala i el seu perquè: la mistica jueva antiga

      4.2.Aportació a la mística jueva dels hassidim d’Alemanya-nord de França (s. xii-xiii)

      4.3.La càbala

      4.4.El hassidisme del s. Xviii

  5-LES FESTES JUEVES EN EL JUDAISME POSTBIBLIC

      5.1.La pasqua en època del temple (d’inicis del s. i a l’any 70 dc)

      5.2.Pentecosta o festa de les setmanes (šabu‘ot)

      5.3.Tabernacles (sukkot)

      5.4.Cap d’any, roš ha-šanah

      5.5.Dia de l’expiació (yom kippur o yoma’)

      5.6.La dedicació del temple, hanukkah

      5.7.La festa de purim

 • Requisits i orientacions prèvies

  Requisits i orientacions prèvies Tenir els coneixements bíblics propis del Batxillerat en Ciències Religioses.

 • Metodologia i avaluació

  L’assignatura té 5 ECTS (=125 hores). Aquestes 125 hores es distribueixen de la següent manera:

  Tutories individuals i/o col•lectives (activitats, fòrums, debats, xats, qüestionaris...): 10%

  Consultes al professor: 2%

  Trobades presencials: 5%

  Estudi i treball de l’alumne: 83%

  Lectura i estudi personal: 48%

  Planificació, preparació i realització de les tutories individuals i/o col•lectives: 35%

  Com que l’assignatura dura 18 setmanes lectives, idealment s’hi haurien de dedicar unes 7 hores setmanals entre tot. L’aprenentatge es fa a través de l’estudi per part dels alumnes del material de contingut de cada unitat i la lectura dels materials complementaris..

  Després d’un temps per a l’estudi personal del contingut, es proposen una sèrie d’activitats avaluables.

  - L’avaluació és continuada.

  - S’avaluen les competències. Cada competència té una activitat específica per avaluar-la. La nota final de cada competència serà la mitjana de les notes obtingudes en cada unitat.

  - La nota final del curs serà la suma de totes les competències. Cada competència equival a 1,66 punts de la nota final (1,66 x 6 = 10).

  - S’han de realitzar almenys el 30% de les activitats. Això equival a superar com a mínim les unitats 1 – 2.

  - No es pot tenir nota del curs si es té alguna competència sense aprovar (encara que estiguin aprovades totes les altres). Se’n farà seguiment en les tutories.

  - Després de cada unitat es passarà a cadascú un informe amb les notes.

 • Competències i objectius

  1-De contingut

      1.1. Plantejament de la dimensió del “sentit” i la seva integració en la “dimensió religiosa” des d’una perspectiva universitària i interdisciplinar.

    1.2. Explicitar la pertinença per a l’actual conjuntura cultural del coneixement i del reconeixement de les principals tradicions espirituals de la humanitat.

  2-De procediment

      2.1.Capacitat de transmetre de forma organitzada i coherent els coneixements adquirits.

      2.2.Habilitats d’investigació

  3-D’actituds

      3.1.Treball en equip

    3.2.Valorar l’especificitat de les aportacions de les diverses tradicions espirituals en l’àmbit d’estudi de les Ciències de la Religió: sagrat, divinitat, fe, creença, culte, moral...

  Conèixer el sentit profund que té en el judaisme l’estudi i l’aplicació a la vida del text bíblic. Tenir nocions generals de la història i el valor de la mística en el judaisme europeu. Copsar la vivència profunda que amara i s’expressa en les festes jueves.

Professorat no estable