Introducció a les Ciències Religioses

Modalitat d'impartició: Virtual
ECTS: 4
Curs: 1
Semestre: 1r
 • Justificació

  L’assignatura mostrarà, a través de la selecció de textos, com al llarg de la història del cristianisme els seus pensadors han formulat la seva fe emprant categories filosòfiques que han determinat la visió cristiana del món. Al mateix temps, es veurà com alguns conceptes cristians han transformat el llenguatge filosòfic i han contribuït a configurar la visió occidental de l’ésser humà i de la seva història. Naturalment, també es posaran en relleu els conflictes interns a la pròpia relació entre el pensar i el creure.

 • Continguts

  En aquesta assignatura d’introducció a les ciències religioses s’estudiaran textos dels següents autors:

  1. Pau i Joan
  2. Justí i Tertul•lià
  3. Sant Agustí i Dionís Areopagita
  4. Sant Anselm i Sant Tomàs
  5. Blaise Pascal i René Descartes
  6. Sören Kierkegaard i Friedrich Schleiermacher
  7. Karl Barth i Paul Tillich
  8. Joan Pau II i Benet XVI

 • Requisits i orientacions prèvies

  En aquesta assignatura, a més de llegir les introduccions que es fa de cada autor, és important fer lectures complementaries tant del pensament de l’autor com d’alguns dels seus textos.

 • Metodologia i avaluació

  Treball dirigit
  - Lectura i comparació de textos 25%
  - Realització d’exercicis 20%
  - Participació en els fòrums 5%

  Treball autònom
  - Estudi personal 20%
  - Recerca d’informació 10%
  - Lectures complementàries 10%
  - Trobades presencials 10%
   

  Avaluació continuada:

  A cada tema s’hauran de llegir els textos de dos autors, buscar informació complementaria per situar els autors en el seu context social i intel•lectual, i després respondre les qüestions que es formulen. L’assignatura consta de tres blocs interrelacionats. Al final de cada bloc caldrà escollir un tema i presentar el treball corresponent a aquest tema. Es valorarà la participació en els fòrums.

  Exercicis: 90% de la nota.
  Participació en fòrums: 10% de la nota.

 • Competències i objectius

  1. Capacitat d’anàlisi i síntesi
  2. Consciència de la complexitat del missatge cristià dins la diversitat del marc cultural/social/teològic actual.
  3. Desenvolupament de la capacitat crítica respecte d’un objecte d’estudi determinat.
  4. Contrastar la mútua influència entre els principals corrents de la història del pensament filosòfic i les perspectives d’anàlisi de les Ciències de la Religió.
  5. Exemplificar la complicació entre Ciències de la Religió i Teologia a propòsit d’autors i obres rellevants.
   

  1. Situar i comprendre textos cabdals de la història del pensament cristià occidental.
  2. Analitzar i interpretar les relacions entre els continguts de la fe cristiana i les principals concepcions filosòfiques.
  3. Comparar textos cabdals de la història del pensament cristià occidental.
  4. Actualitzar i valorar críticament textos que abordin la temàtica fe i raó.

Professorat no estable