Introducció a l'Ecumenisme

Modalitat d'impartició: Virtual
ECTS: 2
Curs: 3
Semestre: 1r
Àrea: Teologia
 • Justificació

  Aquesta assignatura és només una introducció a l’Ecumenisme. Per tant, el que es pot fer a l’interior d’aquests límits és una visió de conjunt de la història de les divisions cristianes i una introducció als inicis del Moviment Ecumènic al segle XX i els principis bàsics on s’assenta. No es tracta d’aprendre’s tant les dades i les dates com d’acostar-nos als rostres cristians que se’ns presenten. Interessa més sensibilitzar-se cap a la realitat ecumènica que no pas restar insensibles a la necessitat dels diàlegs intraeclesials desitjats i esperats.

 • Continguts

  UNITAT 1: HISTÒRIA DE LES DIVISIONS CRISTIANES

  El món Ortodox
  Esglésies Ortodoxes Orientals (Precalcedonianes)
  Esglésies Ortodoxes
  La branca Luterana
  Mennonites
  Germans de Moràvia
  Swedenborgians
  La branca Calvinista
  Reformats
  Zwinglians
  Valdesos
  Presbiterians
  Congregacionalistes
  La branca Anglicana
  Episcopals
  Baptistes
  Quàquers
  Metodistes
  Assemblees de Germans
  Exèrcit de Salvació
  Vells Catòlics
  Mormons
  Adventistes
  Testimonis de Jehovà
  Pentecostals
  INTRODUCCIÓ A L’ECUMENISME


  UNITAT 2: EL MOVIMENT ECUMÈNIC

  Precedents de l’ecumenisme al Segle XX
  Els primers passos
  - Conferència Mundial Missionera
  - Vida i Acció
  - Fe i Constitució
  Creació del Consell Mundial d’Esglésies (Amsterdam 1948)
  Tres fases de l’ecumenisme doctrinal
  Eclesiologia comparada
  Cristocentrisme
  El compromís social
  II Assemblea: Evanston 1954
  III Assemblea: Nova Delhi 1961
  L’Església catòlica i l’ecumenisme
  La llibertat religiosa
  L’Església de Crist i l’Església catòlica
  Precursors de l’ecumenisme catòlic
  El Decret d’Ecumenisme
  Què és l’ecumenisme

 • Requisits i orientacions prèvies

  Cal haver cursat la Teologia fonamental i la Metodologia teològica

 • Metodologia i avaluació

  Trobades presencials: 5 %
  Lectura i estudi personal: 55 %
  Preparació i realització de les activitats i exercicis: 35 %
  Participació en xats, fòrums, debats online (trobades virtuals) constituirà el 15 % de la nota final.

  AVALUACIÓ

  Farem avaluació continuada.
  Cadascuna de les unitats serà avaluada amb una activitat; es tindrà en compte el contingut, l’elaboració i la redacció.
  Per aprovar l’assignatura caldrà aprovar cadascuna de les activitats.
  La mitja de les qualificacions de les activitats aprovades constituiran el 85 % de la nota final.
  La participació als xats, fòrums i debats constituirà el 5 % de la nota final.

 • Competències i objectius

  Competències generals:

  1) Consciència de la complexitat del missatge cristià dins la diversitat del marc cultural/social/teològic actual.
  2) Capacitat de comprendre, relacionar i situar-se críticament davant d'idees, valors, actituds.
  3) Sensibilitat envers la diversitat d'opinions, pràctiques i estils de vida.

  Competències específiques:

  4) Capacitat de posar en diàleg, qüestionar i il•luminar la pròpia experiència de fe amb el contingut fonamental de la teologia cristiana.

  OBJECTIUS

  1. Tenir una visió de conjunt de la història de les divisions cristianes.
  2. Conèixer els inicis del Moviment Ecumènic al segle XX i els principis bàsics on es fonamenta.
  3. Capacitar per fer una lectura activa i crítica de la realitat eclesial en diàleg amb les diferents confessions cristianes del mon actual.

 • Bibliografia

   -         AA.VV., Pluralismo religioso en España, I Confesiones cristianas, Madrid: Sociedad de Educación Atenas-Centro Ecuménico “Misioneras de la Unidad” 1992.

  -         AA.VV., Pluralismo religioso en España, II Sectas y nuevos movimientos religiosos, Madrid: Sociedad de Educación Atenas-Centro Ecuménico “Misioneras de la Unidad” 1993.

  -         Bosch, J., Para comprender el ecumenismo, Estella: Verbo Divino 1996.

  -         Bosch, J., Diccionario de Ecumenismo, Estella: Verbo Divino 1998.

  -         Bosch, J., Nuestras Iglesias hermanas, Madrid: PPC 2002.

  -         Concilio Vaticano II,  Constitución dogmática sobre la Iglesia; Decreto sobre el ecumenismo; Declaración sobre la libertad religiosa.

  -         Congar, Y. Mª.,Cristianos desunidos, Madrid-Estella: PPC-Verbo Divino 1964.

  -         Juan Pablo II,Encíclica Ut unum sint.

  -         Matabosch, A.,El consejo Ecuménico de las Iglesias. Organización, Cronología, Evolución doctrinal, a “Renovación Ecuménica”, n. 82, 16 (1984) 11-30.

  -         Vall, H.,  SJ: A la búsqueda de una nueva sociedad. Dimensión social del ecumenismo,  Madrid: Sociedad de Educación Atenas y Centro ecuménico “Misioneras de la Unidad” 1997.

Professorat no estable