Introducció a l'Antic Testament

Modalitat d'impartició: Virtual
ECTS: 4
Curs: 1
Semestre: 1r
Àrea: Bíblia
 • Justificació

  L’aproximació a l’Antic Testament es fa seguint la història dels pobles, i de les persones, que s’hi van veure implicats més directament perquè l’existència d’Israel està vinculada a aquesta història i en ella ha fet experiència de la presència del seu Déu, Jahvè. Es presenta el món de l’Antic Testament com un escenari de la realitat: descriu la profunda autenticitat de l’ésser humà i com, aquest, esdevé interlocutor del Déu d’Israel. Ahir, com avui, allò que pre-ocupa és la preguntaresposta pel significat i pel sentit de la vida i de les relacions que s’estableixen.

 • Continguts

  1è Bloc: Introductori, on s’aborden temes previs, des de la geografia fins a com ens ha arribat el text de l’AT.


  Tema 1: Importància de l’estudi de l’AT
  Tema 2: Geografia i arqueologia bíbliques
  Tema 3: Bíblia i literatura
  3.1 L’entorn cultural de l’Antic Testament
  3.2 La transmissió oral-escrita
  3.3 Les llengües
  3.4 La lectura i la comprensió del text
  3.5 El text de l’Antic Testament


  2on Bloc: Història i institucions de l’Antic Testament


  Tema 4: Història i institucions de l’Antic Testament
  4.0 Els orígens de la humanitat, Gn 1-11
  4.1 Els orígens del poble d’Israel, Gn 10; Dt 26, 5b-9
  4.1.1 Els patriarques, Gn 12-50
  4.1.2 La formació del poble d’Israel
  4.1.3 La fe del primitiu Israel


  3è Bloc: L’època dels jutges i la monarquia.


  Tema 5: La monarquia, 1Sm-1Re11
  5.0 L’època dels jutges. El càntic de Dèbora, Jt 5
  5.1 L’origen de la monarquia. Saül i Samuel (1025-1010)
  5.2 El regnat de David (1010-970)
  5.3 Salomó (972-933)
  5.4 Els dos regnes (1Re 12-2Re 17). El Profetisme
  5.5 La reforma d’Ezequies i de Josies


  4rt Bloc: L’època del “Segon Temple”.


  Tema 6.1: Exili i restauració (587-538). Ezequiel
  Tema 6.2: L’Hel·lenisme
  5è Bloc: Aproximació a l’antropologia bíblica.
  Tema 7: Aproximació a l’antropologia bíblica
  7.1 Terminologia antropològica
  7.2 a vida i la mort, 2Sm 12,19-23

 • Requisits i orientacions prèvies

  L’assignatura s’ofereix als alumnes per blocs que, alhora, es divideixen en temes i en subapartats. • Cal estar al cas del Programa de l’assignatura i de les indicacions que es donen a l’aula al llarg del curs.

 • Metodologia i avaluació

  • L’assignatura es planteja en règim d’Avaluació Continuada.
  • La puntualització dels requisits es donarà a conèixer a l’iniciï de curs.
  • L’eina de treball de l’assignatura és el text bíblic ajudada pel material que es va publicant a l’espai corresponent on-line/ presencial.

  L’alumne accedirà al contingut dels temes a través de:

  - Les classes magistrals amb suport TIC. Aproximadament, un 70% del temps/assignatura.
  - La bibliografia de suport que té cada tema.
  - Altres recursos: presentacions orals, grups-aula-treballs, activitat extra-aula... : aproximadament, un 30% del temps/assignatura.
   
   

  Avaluació formativa. Segons el dit a l’apartat anterior, l’avaluació és continuada i qualitativa/quantitativa segons requisits que es donaran a conèixer a l’iniciï de curs.

 • Competències i objectius

  I. Competències Genèriques (Transversals)
  1. Instrumentals:
  1. Capacitat d’anàlisi i síntesi
  2. Capacitat d’organització i planificació
  3. Coneixements generals bàsics
  8. Habilitats de gestió de la informació (busca i analitzar informació de fonts diverses)
  2. Interpersonals:
  1. Capacitat critica i autocrítica
  2. Treball en equip
  6. Reconeixement de la diversitat i multiculturalitat
  3. Sistèmiques:
  1. Capacitat d’aplicar els coneixements a la pràctica
  3. Aprenentatge
  11. Motivació per la qualitat


  II. A) Competències Específiques del Grau en Ciències Religioses
  a) Saber:
  1. Plantejament de la dimensió del “sentit” i la seva integració en la “dimensió religiosa” des d’una perspectiva universitària i interdisciplinari
  3. Integració dels fonaments bíblico-teològics del missatge cristià
  b) Saber fer:
  1. Desenvolupament de la capacitat crítica respecte d’un objecte d’estudi determinat.
  2. Capacitat de comprendre, relacionar i situar-se críticament davant d’idees, valors, actituds
  3. Capacitat per relacionar i transferir els coneixements teòrics a situacions pràctiques
  4. Capacitat de transmetre de forma organitzada i coherent els coneixements adquirits
  c) Ser:
  1. Fonamentació de la pròpia experiència de fe i la seva incidència en la realitat
  3. Assumir valors, actituds i sensibilitats d’acord amb el missatge cristià
  4. Sensibilitat envers la diversitat d’opinions, pràctiques i estils de vida
  6. Saber percebre, pensar, jutjar, triar i actuar a favor dels drets de les persones assumint els deures del propi compromís


  II. B) Específiques de Bíblia
  2.1 Coneixement progressiu dels fonaments bíblics: contingut, vocabulari, geografia, història, cultura, simbolisme... a partir del mateix text bíblic
  2.4 Capacitat per connectar els coneixements adquirits amb altres àrees de coneixement
  2.6 Coneixement i comprensió pràctica de mètodes i tècniques d’estudi/anàlisi del text bíblic
  2.7 Integrar aquests coneixements per a la l’anàlisi, comprensió i actualització dels mateixos

  L’objectiu fonamental de l’assignatura és fer una aproximació al món de les persones i dels pobles de l’Antic Testament a través dels textos bíblics, a fi d’adquirir els coneixements bàsics per a un posterior aprofundiment en temes més específics, sobretot en l’àmbit bíblic.

 • Bibliografia

   El text bíblic

  . El material-assignatura publicat al llarg del curs

  . La bibliografia de suport de cada bloc que consta en el programa comentada a l’iniciï de curs en la primera sessió presencial.

  . Textos orientatius bàsics:

  ·         Atlas bíblico, edVerbo Divino, Estella 2006.

  ·         Document: La interpretació de la Bíblia en l’Església, Pontifícia Comissió Bíblica, ed. Claret, Barcelona 1994.

  ·         Bright, J. La Historia de Israel, ed. Desclée De Brower, Bilbao 2003.

  Ohler, A. Invitació a la Bíblia, ed. Claret, Barcelona 2004.