Introducció a la diversitat religiosa

Modalitat d'impartició: Virtual
ECTS: 2
Curs: 2
Semestre: 2n
 • Justificació

  En el marc d’unes ciutats cada vegada més diverses pel que fa a la cultura i la religió, per la comprensió i designació de l’altre, es fa imprescindible reconèixer les diverses tradicions religioses que configuren la nostra societat contemporània. Aquesta assignatura pretén aproximar els estudiants a les diverses tradicions religioses minoritàries presents en les societats democràtiques. Aquesta aproximació es farà des del coneixement de les seves organitzacions, així com també des de la quotidianitat del seus ritus, celebracions i pràctiques religioses actuals.

 • Continguts

  La primera i segona unitat de l’assignatura contribueix des del principi a preparar la tercera part del programa i situar-la dintre del context de les ciències de la religió, de les qual s’ofereix una panoràmica de conjunt a manera d'introducció general. Es destinarà un 17% del total de l’assignatura.

  En la tercera unitat es facilitaran els coneixements clau per identificar les creences, les pràctiques i les celebracions religioses, els quals ens aproparan d’una forma pràctica i actual a la diversitat religiosa present en la nostra societat. Aquesta part ocuparà el 78% del programa de la matèria.

  La quarta unitat i com a tancament de l’assignatura es presentarà, amb un 5% del temps total del programa i a tall d’introducció, què és el diàleg interreligiós i els diferents models que es duen a terme a casa nostra.

  UNITAT 1: Introducció general a la “ciència de la religió”:
  1.1. Definició de l’expressió “ciència de la religió”
  1.2. Les diverses disciplines científiques que s’ocupen de la religió
  1.3- Fenomenologia de la religió i diversitat religiosa
  UNITAT 2: El context de la religió en les societats democràtiques del segle XXI:
  2.1.- Diversitat religiosa al món
  2.2.- Societat, secularització i diversitat religiosa
  2.3.- El dret de la llibertat religiosa
  2.4.- La gestió pública del fet religiós
  2.5.- Religió i migració
  UNITAT 3: Una aproximació a la diversitat religiosa:
  3.1.- Judaisme
  3.2.- Islam
  3.4.- Hinduisme
  3.5.- Budisme
  3.6.- Taoisme
  3.6.- Sikhisme
  3.7.- Fe Baha’í
  UNITAT 4: Pluralisme i diàleg interreligiós
  4.1.- Definició de diàleg.
  4.2- El diferents models de diàleg interreligiós

 • Requisits i orientacions prèvies

  No calen requisits previs. Es recomana haver cursat Fenomenologia de les religions, Antropologia de les religions o Sociologia de les religions.

 • Metodologia i avaluació

  1. Lectura i estudi dels dossiers: 48%
  2. Recerca d’informació i preparació de les activitats d’autoaprenentatge: 35%
  3. Tutoria: 10%
  4. Consultes al professor: 2%
  5. Trobada presencial: 5%

  AVALUACIÓ

  1. Lectura y estudio de los dossiers: 48%
  2. Búsqueda de información y preparación de las actividades de autoaprendizaje: 35%
  3. Tutoría: 10%
  4. Consultas al profesor: 2%
  5. Encuentro presencial: 5%

 • Competències i objectius

  1. Identificació de l’impacte de la diversitat religiosa en els diferents àmbits de la nostra societat.
  2. Capacitat de relacionar i transferir els coneixements teòrics a situacions pràctiques.
  3. Sensibilitat envers la diversitat d’opinions, pràctiques i estils de vida.
  4. Discerniment entre els elements pròpiament religiosos dels que no ho són i la seva aplicació en àmbits culturals concrets.
  5. Capacitat de donar resposta a la gestió de la diversitat religiosa en l'espai públic.
  6. Comunicació organitzada i coherent en l'àmbit de les diferents tradicions religioses.

  OBJECTIUS

  1. Analitzar i interpretar el fet religiós en les societats secularitzades.
  2. Conèixer les característiques de les diverses tradicions religioses en la societat contemporània actual.
  3. Contrastar la diversitat de les tradicions religioses i la seva implicació transversal en la nostra societat.
  4. Fomentar l'observança crítica i reflexiva de la diversitat religiosa.
  5. Fomentar una especialització basada en els drets fonamentals d'igualtat, de llibertat religiosa i en els valors propis de la cultura de la pau.
  6. Promoure l'adquisició del lèxic especialitzat i correcte en el tracte de la diversitat religiosa.

 • Bibliografia

   Es proporcionarà una bibliografia i webgrafia especialitzada per a cada una de les diferents unitats.

   Bibliografia general:

  ·         Bowker, John, Diccionario abreviado Oxford de las religiones del mundo, Barcelona: Editorial Paidós, 2006.

  ·         AA. VV. Diccionario de la sabiduría oriental: budismo, hinduismo, taoísmo, zen, Barcelona: Editorial Paidos,1994.

  ·         Dumortier, Brigitte, Atlas de las religiones: creencias, prácticas y territorios, Barcelona: ICARIA EDITORIAL, 2003.

  ·         Gerard Jelen, Ted / Wilcox, Clyde, Religión y política. Una perspectiva comparada, Madrid: Ediciones AKAL, 2006.

  ·         Fisher, Mary Pat, Religiones en el siglo XXI, Madrid: Ediciones AKAL, 2003.

Professorat no estable