Introducció al Nou Testament

Modalitat d'impartició: Virtual
ECTS: 4
Curs: 1
Semestre: 2n
Àrea: Bíblia
 • Justificació

  El Nou Testament és el recull d’escrits en els quals els cristians veuen l’expressió adequada de la seva fe en Jesús com Messies i Fill de Déu, mort i ressuscitat per donar vida a tothom. Per tal de poder-lo llegir i entendre en profunditat i extreure’n les conseqüències per al moment present, cal primer de tot situar-lo adequadament en el seu ambient original i estudiar-ne el context i el contingut des del punt de vista històric, literari i teològic. Així, doncs, resultarà molt il•luminador de conèixer tant com sigui possible tot allò que constitueix l’ambient del Nou Testament, i especialment la situació del poble d’Israel en el segle I.

 • Continguts

  Lliçó 1. Palestina en temps del Nou Testament. Geografia i Història.
  Lliçó 2. Situació econòmica, social i lingüística del judaisme palestinenc.
  Lliçó 3. El món religiós en el món hel•lenisticoromà. Grups i moviments.
  Lliçó 4. L’imperi romà en el segle I dC i el judaisme hel•lenístic.
  Lliçó 5. De Jesús als primers cristians.
  Lliçó 6. La formació del Nou Testament. Història del cànon.
  Lliçó 7. Evangelis Sinòptics (I). Marc i Mateu.
  Lliçó 8. Evangelis Sinòptics (II). Lluc. (i Fets dels Apòstols).
  Lliçó 9. La literatura joànica.
  Lliçó 10. Pau. Les primeres cartes.
  Lliçó 11. Les altres cartes de Pau.
  Lliçó 12. Les altres cartes del Nou Testament.

 • Requisits i orientacions prèvies

  Qualsevol persona que vulgui aprofundir en els textos del Nou Testament, sigui o no des de la fe, és invitat a obtenir una informació del context històric i sociològic d’aquests escrits dels primers segles de la nostra era.

 • Metodologia i avaluació

  Els 4 ECTS de l’assignatura suposen 100 h. de dedicació de l’alumne.

  La previsió inicial és que puguem treballar un tema per setmana. Aquesta distribució setmanal té tan sols una finalitat pràctica.
  Per treballar cada un dels temes, el procés ideal és el següent:
  La distribució del temps podria ser:
  * en primer lloc cal llegir amb atenció el material de cada tema. La lectura s’ha de complementar sempre amb la consulta de les citacions bíbliques indicades al llarg del text (35%);
  * després, és convenient buscar i llegir alguna de la bibliografia que s’indica al final de cada tema (15%);
  * és convenient entrar en el fòrum de cada lliçó i comentar amb els companys el tema tractat i els dubtes que puguin aparèixer (10%);
  * finalment, cal realitzar les activitats indicades en la secció corresponent (35%).

  També és important assistir a les jornades presencials (5%)

  AVALUACIÓ

  Per a l’aprofundiment dels continguts i també amb vista a l’avaluació, en cada tema hi ha indicat algun petit treball que cal elaborar i presentar. Generalment són exercicis senzills i útils per al coneixement de l’ambient del Nou Testament i per als estudis posteriors. En cada tema, a més de l’exercici, caldria participar en un fòrum sobre qüestions relacionades amb el material treballat.

  - Activitats proposades a les unitats: 85%
  - Participació als fòrums: 15%

  A final de curs no hi haurà cap examen presencial.

  En el cas d’un seguiment que es consideri insuficient (com a mínim s’ha d’haver un seguiment de més del 66% del curs), o per una altra causa justificada, hi haurà la possibilitat de fer un exercici de control general previ consens amb el professor i que estarà contemplat en el calendari.

 • Competències i objectius

  Capacitat de relacionar-se eficaçment a través de l’expressió clara mitjançant l’escriptura.
  Capacitat d’ interrogar-se sobre les coses i pels fonaments.
  Manera de pensar que ens permet discriminar entre els diferents aspectes d’una determinada realitat.
  Comprensió i acceptació de la diversitat social i cultural com un element enriquidor per a la pròpia existència.


  OBJECTIUS

  En primer lloc, recorrerem els llocs geogràfics, l’espai físic on es van desenvolupar els fets relacionats amb el Nou Testament. I, per tal d’adquirir una primera idea global de la situació d’Israel en temps del Nou Testament, val la pena de fer una ullada a la història de l’època. Un cop conegut el marc geogràfic i històric en què vivia el poble d’Israel, serà el moment de fer un pas més i observar la societat jueva del segle I dC en els seus diversos aspectes.
  Després de conèixer l’àmbit on neix el cristianisme, farem un repàs, més breu i esquemàtic, del context en què es desenvolupa i s’expandeix.
  Amb tots els elements anteriors com a rerefons arribarà l’hora d’entrar directament en la presentació dels escrits del Nou Testament. Tanmateix, començarem amb un resum panoràmic de la vida de Jesús i de la història dels primers cristians, i seguidament observarem el procés que va portar a la redacció dels primers escrits cristians, i més endavant a la determinació dels que havien de formar part del Nou Testament.
  I, amb tots aquests referents, el curs farà una introducció i una presentació general de cada un dels escrits del Nou Testament.

 • Bibliografia

  Nou Testament grec-llatí-català, Barcelona: Associació Bíblica de Catalunya – Editorial Claret – Societats Bíbliques Unides 1995.

  La Bíblia. Bíblia catalana, traducció interconfessional, Barcelona: Associació Bíblica de Catalunya - Centre de Pastoral Litúrgica de Barcelona - Editorial Claret - Happy Books / La Formiga d’Or - Publicacions de l’Abadia de Montserrat - Societats Bíbliques Unides. Barcelona 2011. N’hi ha edicions anteriors (1993), en diversos formats: estàndard, gran, de butxaca, informàtica...

  Giuseppe Segalla, Panoramas del Nuevo Testamento, Estella: Verbo Divino 1994.

  Christiane Saulnier & Bernard Rolland, Palestina en tiempos de Jesús (Cuadernos bíblicos 27), Estella (Navarra) Verbo Divino 1981/2000.

  Gerd Theissen, La sombra del galileo. Las investigaciones históricas sobre Jesús traducidas a un relato, Salamanca: Sígueme 1988. Un llibre diferent, agradable i senzill de llegir, però molt útil per a conèixer l’ambient del temps de Jesús.

  Armand Puig, Jesús. Un perfil biogràfic, (Perfils 50), Barcelona: Proa 2004. Una presentació excel·lent de la figura de Jesús. Conté també una bona introducció a l’ambient del temps de Jesús.

  José Antonio Pagola, Jesús. Aproximación histórica. Boadilla del Monte (Madrid) PPC, Editorial y Distribuidora,SA 2007

  Daniel Marguerat (i col.), Introduction au Nouveau Testament. Son histoire, son écriture, sa théologie. Ginebra (Suïssa): Labor et Fides 2004.

Professorat no estable