Història Església a Catalunya

Modalitat d'impartició: Presencial
ECTS: 5
Curs: 0
Semestre: 1r
Àrea: Socio-Cultural
Hores de classe setmanals: 3
 • Justificació

  Donar una visió estructurada en 14 temes sobre l’origen i evolució de l’Església a Catalunya i entorn al que va estar vinculada. Es seguirà una visió cronològica, però també cronogràfica, insistint en aquells temés que més han afectat a l’església catalana vinculada a una societat i a un moment històric concret.

 • Continguts

  1.    Orígens del cristianisme a la Tarraconense romana.
  2.    L’Església en l’època visigoda.
  3.    La desfeta de l’església visigoda pels àrabs i la restauració carolíngia.
  4.    L’església a l’època comtal (segles X-XII).
  5.    La culminació de la conquesta territorial.
  6.    La crisis del segles XII-XIV.
  7.    L’església catalana a l’època pre-tridentina. El Concili de Trento a Catalunya.
  8.    L’església a l’època del Barroc.
  9.    De la guerra dels Segadors a la de Successió.
  10. L’església catalana al segle XIX.
  11. Catalunya i la guerra civil, les seves conseqüències en l’església catalana.
  12. De la guerra civil al Concili Vaticà II.
  13. L’Església del postconcili a Catalunya.
  14. El concili provincial tarraconense: història i continguts.

 • Requisits i orientacions prèvies

  Capacitat per recuperar, analitzar i reelaborar informació des de diferents fonts. Capacitat per al coneixement i utilització de les fonts històriques. Capacitat de relacionar Història i societat contemporània.

 • Metodologia i avaluació

  Activitat a l’aula: 40%
   Exposiciosn del professor:  26%
  Posades en comú 10%
  Exàmens 4%
   Activitat fora de l’aula: 60%
   
  Lectures programades 34%
  Estudi 6%
  Preparació treball 20%
   
  Avaluació:

  S’avaluarà els coneixements adquirits per l’alumne (2 exàmens) 50%, també la qualitat del treball monogràfic a realitzar 30%, així com la participació activa en l’aula especialment en les posades en comú 20%.

 • Competències i objectius

  a)    Aprofundir els continguts propis del Batxillerat.
  b)    Formular criteris generals i específics en relació a temàtiques concretes de l’àmbit històric.
  c)    Contrastar i avaluar de forma continuada els coneixements adquirits en aquest àmbit com a fonament de la teologia.
  d)  Conèixer els mètodes i recursos d’investigació, aplicant-los a l’àmbit històric amb un nivell òptim de coneixement i us de les llengües.
  e)    Identificar i investigar els factors/situacions actuals des de la perspectiva històrica.
  f)     Demostrar capacitat d’escolta, respecte i diàleg, facilitant l’estudi i la comunicació.
  g)    Participar en les noves aportacions fets en el món històric.
   
  Objectius:
   
  - Adquirir un coneixement bàsic de la història de l’Església a Catalunya.
  - Saber relacionar els esdeveniments més significatius de la història eclesiàstica catalana amb els de l’Església universal.
  - Saber interpretar textos significatius de l’Església i les seves conseqüències en el món actual.

Invitats/es