Història del text bíblic i critica textual

Modalitat d'impartició: Virtual
ECTS: 5
Curs: 0
Semestre: 2n
Àrea: Bíblia
Hores de classe setmanals: 3
 • Justificació

  L’assignatura és propedèutica. La crítica textual té dues finalitats: -posar en evidència la història del text bíblic -restaurar el text bíblic quan està corromput, amb l’ús de tècniques adequades.

 • Continguts

   1. HISTÒRIA DEL TEXT BÍBLIC

  -Justificació i panoràmica general                                                                             
  -El text hebreu, amb especial atenció al Text Masorètic
  -Les versions antigues (generalitats, implicacions)
  -Introducció a la Massora de l’Antic Testament
  -El text grec del Nou Testament
   
  2. CRÍTICA TEXTUAL

  -Teoria de la crítica textual
  -Com llegir l’aparat crític d’un text bíblic
  -Exemples de crítica textual, ajudats per algun comentari

 • Requisits i orientacions prèvies

  Caldria un mínim coneixement de llengües bíbliques: hebreu i grec. De totes maneres, la pràctica de la crítica textual ens servirà també per introduir algunes petites nocions de vocabulari i de gramàtica.

 • Metodologia i avaluació

   L’assignatura té 5 ECTS (=125 hores). Aquestes 125 hores es distribueixen de la següent manera:

   
  Activitat a l’aula: 35%
  -          Exposicions del professor: 23%
  -          Activitats a classe: 8%
  -          Tutories: 4%
   
  Activitat fora de l’aula: 65%
  -          Estudi personal: 38%
  -          Preparació activitats a classe: 21%
  -          Preparació tutories: 6%
   
  - Com que el curs dura 18 setmanes (15 lectives, 1 per preparar l’avaluació, 2 d’avaluació), idealment s’hi haurien de dedicar unes 7 hores setmanals entre tot, comptant-hi les hores de classe presencials.
  - La primera part del contingut es treballarà a partir d’explicacions teòriques. Però també serà important el coneixement pràctic de les diverses edicions crítiques dels textos bíblics.
  - La segona part del contingut es treballarà amb la pràctica. Després d’una presentació de la metodologia de la crítica textual s’abordarà la lectura i interpretació dels aparats crítics de les bíblies i es procedirà a seguir uns quans exemples concrets que mostrin la varietat de problemàtiques implicades en textos bíblics concrets. Utilitzarem tots els recursos que tinguem disponibles.
   

   AVALUACIÓ

   
  - En aquesta assignatura es fa avaluació continuada. El curs s’acaba, doncs, al finalitzar les classes. Durant les setmanes de preparació i d’avaluació simplement es donarà temps per acabar de completar les activitats que ens faltin.
  - S’avaluen competències.
  -Formular criteris generals i específics en relació a temàtiques concretes de l’àmbit de Bíblia.
  És a dir, entendre quin és el valor de la crítica textual i de les traduccions antigues de la Bíblia.
  -Conèixer els mètodes i recursos d’investigació, aplicar-los a l’àmbit bíblic amb un nivell òptim de coneixement i us de les llengües bíbliques.
  És a dir, conèixer les eines necessàries per investigar un text bíblic.
  -Tenir competència en les tècniques d’investigació independent i ser capaç d’interpretar-los.
  És a dir, saber treballar sobre un text concret.
  -Mostrar originalitat i creativitat respecte a l’ús de la seva disciplina.
  És a dir, tenir en compte els estudis fets sobre un text i al mateix temps saber treballar pel propi compte (sense repetir).
   
  Cada competència tindrà una activitat específica per avaluar-la.
   
  - La nota final del curs serà la suma de totes les competències. Cada competència equival a 2,5 punts de la nota final (2,5 x 4 = 10).
  - S’ha de realitzar almenys el 30% de les activitats.
  - No es pot tenir nota del curs si es té alguna competència sense aprovar (encara que estiguin aprovades totes les altres). Se’n farà seguiment en les tutories.

 • Competències i objectius

   -Formular criteris generals i específics en relació a temàtiques concretes de l’àmbit de Bíblia.

  És a dir, entendre quin és el valor de la crítica textual i de les traduccions antigues de la Bíblia.


  -Conèixer els mètodes i recursos d’investigació, aplicar-los a l’àmbit bíblic amb un nivell òptim de coneixement i us de les llengües bíbliques.
  És a dir, conèixer les eines necessàries per investigar un text bíblic.


  -Tenir competència en les tècniques d’investigació independent i ser capaç d’interpretar-los.
  És a dir, saber treballar sobre un text concret.


  -Mostrar originalitat i creativitat respecte a l’ús de la seva disciplina.
  És a dir, tenir en compte els estudis fets sobre un text i al mateix temps saber treballar pel propi compte (sense repetir).


   OBJECTIUS

   En aquest curs coneixerem les fonts que utilitzem en l’estudi del text bíblic (manuscrits, versions antigues, citacions dels Pares de l’Església...) i les seves característiques.
  Assumirem els principis de la crítica textual: identificar els errors (involuntaris o voluntaris) del copista del text bíblic.
  Coneixerem i usarem els recursos necessaris per treballar el text bíblic: estudi de l’aparat crític i aplicació de les lleis de la crítica.

Professorat no estable