Història de l'Església II

Modalitat d'impartició: Virtual
ECTS: 4
Curs: 3
Semestre: 2n
Àrea: Història
 • Justificació

  L’estudi de la història de l’església se’ns apareix com a fonamental a l’hora de preservar la propia identitat i entendre les complexes relacions que a lo llarg del temps s’han establit entre la societat, el món i la propia església. D’aquí la necessitat d’Estudiar la evolución de la Hª de l’església al llarg del temps (época Moderna/Contemporànea) amb atenció als contextes i canvis socials i de mentalitat intentant oferir una completa panoràmica de l’història eclesial i aprofundit el seu estudi al llarg de la seva evolució diacrónica.

 • Continguts

   BLOC I
  TEMA 1: Els inicis de l'Edat Moderna.
  1.1- El papat d'Avinyó (1305-1378).
  1.2 - L'època conciliarista (1378-1442).
  1.3 - Llums i ombres del segle XIV.
  TEMA 2: El segle XVI segle de les reformes.
  2.1 - Les reformes "protestants": Luteranisme, Calvinisme, Església d' Anglaterra, altres reformes.
  2.2 - La reforma catòlica: el Concili de Trento (1545-1563) i les diverses contribucions a la reforma catòlica.
  TEMA 3:L'evangelització i la inculturació a Amèrica i Àsia.
  3.1 - L'evangelització americana.
  3.2 - L'evangelització asiàtica.

  BLOC II
  TEMA 4: L'Església sota l' Antic Règim (1648-1789).
  4.1 - El Jansenisme: continuació de les controvèrsies sobre la gràcia.
  4.2 - El fenomen de l'Església d'Estat (unió tron - altar).
  4.3 – Il•lustració i religió.
  4.4 - Les altres Esglésies Cristianes.
  TEMA 5: L'Església en la primera crisi revolucionària (1789-1848).
  5.1 – La Revolució Francesa com a punt de referència.
  5.2 – L’Església d’Espanya en aquest període revolucionari
  5.3 – La societat post-revolucionària i l’Església Catòlica

  BLOC III
  TEMA 6: Algunes qüestions des de 1870 als nostres dies
  6.1 - El Concili Vaticà I (8.12.1869-18.07.1870).
  6.2 - La configuració del pensament socio-polític de Lleó XIII (1878-1903).
  6.3 - El Modernisme.
  6.4 - L'Església i les dues guerres mundials (1914-1918 i 1939-1945).
  6.5 - Els totalitarismes europeus i l'Església.
  6.6.- El Concili Vaticà II (11.10.1962-8.12.1965).
  6.7 - L'Església d'Espanya des de la segona meitat del segle XIX fins a la transició política (1851-1975).

 • Requisits i orientacions prèvies

  Cal haver cursat l’assignatura Historia de l’Església I. És convenient coneixements genèrics de hª general, art i literatura, filosofia i fenomenologia de les religions.

 • Metodologia i avaluació

  1. Per a cada bloc temàtic es proporcionen diverses unitats didàctiques que desenvolupen el tema i es proposa la realització de diferents activitats per tal de consolidar els continguts exposats (60%).
  2. S’haurà de redactar un treball final de síntesi en el qual s’analitzarà algun aspecte tractat (20%).
  3. Participaciò en fórums virtuals, trobades presencials , consultes (20%)

   AVALUACIÓ

  L’avaluació de l’assignatura es distribueix de la següent manera:

  1. Activitats, 80%.
  2. Participació als fórums, trobades presencials, consultes 20%
  3. A l’hora d’avaluar l’assimilació dels continguts estudiats mitjançant la correcció dels exercicis proposats se tindrà present la capacitat de redacció i elaboració personal, estructuració i referencia a les fonts utilitzades.

 • Competències i objectius

  Competències Genèriques:

  1. Ordenar en l’espai i el temps els aconteixements i els diversos protagonistes
  2. Analitzar i comentar textes
  3. Sintetitzar y valorar críticament els textes
  4. Redactar síntesis personals.
  5. Adquirir un sentit crític i constructiu de la realitat eclesial
  6. Valorar la història de l’església per entendre millor la realitat eclesiástica actual.
  7. Sistemàtiques
  8. Actualitzar, mantenir,canviar plantetjaments inicials en funció de les noves investigacions

  Competències especifiques

  9. Situar les diverses realitats objectes de l’estudi en el seu contexte històric general
  10. Relacionar els distints aspectes de la vida de l’església amb el seu entorn.
  11. Analitzar i comentar textes històrics.
  12. Prendre consciencia de la complexitat dels procesos històrics i evitar interpretacions simplistes, maniquees o fonamentalistes

   OBJECTIUS

  1. Aconseguir una visió al menys general, dels grans edeveniments que configuren la vida de l’església.

  2. Interrelacionar els diferents aspectes que constitueixen la vida de l'Església Catòlica des d'una perspectiva diacrònica.

 • Bibliografia

   Alvarez Gómez, J., Manual de historia de la Iglesia, Madrid: Ediciones Claretianas 1995.

  Comby, J., Para leer la Historia de la Iglesia, Estella:Ed. Verbo Divino 2003.

  DDAA, Nueva historia de la Iglesia, vols. III-IV-V., Madrid: Ed. Cristiandat 1964.

  García Villoslada, R.,Historia de la Iglesia en Espanya, vols. IV-V., Madrid: BAC. 1979.

  Jedin, H., Manual de historia de la Iglesia, Barcelona: Ed. Herder 1965.

  Lortz, J., Historia de la Iglesia II. Madrid: Ed. Cristiandad 2003.

  Tots els manuals  se poden descarragar consultant el següent enllaç:

  http://sanviator.net/multimedia/biblioteca/historia-de-la-iglesia/