Història de la interperetació del mite

Modalitat d'impartició: Virtual
ECTS: 2
Semestre: 1r semestre (octubre - novembre)
 • Justificació

  Professor: Dr. Jordi Corominas i Escudé

  L'assignatura Història de la interpretació ofereix una panoràmica general sobre allò que els pensadors occidentals han dit sobre el mite. Es descriuran i analitzaran críticament alguns models i aproximacions, a més d'oferir claus hermenèutiques per entendre'ls. I finalment, s'oferirà una introducció a l'aproximació antropològica del mite de Lluís Duch, la “logomítica”, que mostra la complicació i la mútua potenciació del mythos i el logos.


  També s'intentarà precisar la inserció del mite en una antropologia de la persona i una comprensió de la raó humana.

 • Continguts
  • Models interpretatius clàssics: racionalista, al·legòric i everista.
  • Models funcionalistes: ritualístico-sociològic, psicològic i estructuralista.
  • Models romàntics i transcendentals.
  • Models moderns: E. Cassirer, M. Eliade, H. Blumenberg, K. Hübner.
  • La dialèctica entre mite i logos (LL. Duch).
 • Objectiu
  • Conèixer els models interpretatius del mite de la cultura occidental.
  • Tenir en compte els diversos contextos socioculturals que els han determinat.
  • Descobrir les continuïtats hermenèutiques al llarg de la història.
  • Adquisició de claus de lectura i pautes interpretatives.
  • Saber aplicar els conceptes de la “logomítica” a l'anàlisi dels mites, l'art i productes culturals contemporanis.
    
 • Avaluació

  L'avaluació es realitzarà a través de 5 activitats:

  1. Qüestionari de comprensió 20%
  2. Comparació crítica 20%
  3. Glossari tema 3 (comprensió, investigació i capacitat de resumir) 20%
  4. Glossari tema 4 (comprensió, investigació i capacitat de resumir) 20%
  5. Comentari (treball crític i interrelació) 20%
    

  A totes les avaluacions i temes es tindrà en compte la participació a l'aula. (Fòrums i xats)

 • Metodologia i avaluació

  La major part del temps estarà dedicada a la lectura i la comprensió del text de Lluís Duch.
  Treball de lectura i comprensió (lectura i estudi personal) 50%
  Treball crític i d'interrelació amb altres coneixements (avaluacions) 30%
  Diàleg i discussió (participació als fòrums i al xat) 20%
   

 • Competències i objectius

  - Saber fer una exposició oral o escrita sobre qualsevol tema relacionat amb la mitocrítica.
  - Comprendre el valor de la interdisciplinarietat i la complementarietat metodològica.
  - Dissenyar i elaborar un treball o projecte ja sigui en làmbit de la recerca o professional, individual o en equip.
  - Transmetre, comunicar, exercir l'ensenyament i la divulgació de coneixements rellevants a l'àrea de les Ciències Humanes i de les Arts en diferents àmbits i contextos.
  - Conèixer els principis i els mètodes de la crítica del mite.
  - Saber contextualitzar i analitzar la simbologia en obres d’art i literatura.

 • Bibliografia

  DUCH, LL. I CHILLÓN, A., Un ser de mediaciones. Antropología de la comunicación. Barcelona: Herder 2012.

  DUCH, LL. Mite i cultura. Aproximació a la logomítica I. Barcelona: PAMSA 1995.

  DUCH, LL. Mite i interpretació. Aproximació a la logomítica II. Barcelona: PAMSA 1996.

  COROMINAS, J. Entre los dioses y la nada, Barcelona: Editorial Fragmenta, 2023. 
   

Professorat estable