Història de la Filosofia II

Modalitat d'impartició: Presencial
ECTS: 4
Curs: 1
Semestre: 2n
Àrea: Filosofia
Hores de classe setmanals: 2
 • Justificació

  La finalitat de l'assignatura és analitzar les grans figures filosòfiques del segle XVII fins al segle XXI a partir dels seus textos. Per tal de aconseguir aquest propòsit el curs pretén potenciar la lectura personal dels filòsofs més representatius de l'època moderna i contemporània. Entenc que un curs introductori com aquest pot suposar una gran ocasió per prendre contacte amb els temes filosòfics més importants que han ocupat els europeus en els darrers segles i tenir una visió panoràmica de quina ha estat l’evolució d’aquests corrents de pensament.

 • Continguts

  Els continguts que desglossem a continuació intenten presentar l'aventura humana de comprendre racionalment la realitat cosmològica, antropològica, política etc.

  • 1.- Introducció a la filosofia moderna.
  • 2.- Racionalisme: Descartes.
  • 3.- Empirisme: G. Berkeley i D. Hume.
  • 4.- I. Kant: La filosofia transcendental.
  • 5.- La filosofia antropològica de L. Feuerbach
  • 6.- El materialisme històric i dialèctic de K. Marx
  • 7.- La filosofia vitalista de F. Nietzsche.
  • 8.- L'analítica existencial de M. Heidegger.
 • Requisits i orientacions prèvies

  D’acord amb la normativa de l'ISCREB, cal haver aprovat Història de la filosofia I per fer aquesta assignatura. Això té la seva explicació i és que aquesta assignatura conté elements temàtics que només es poden comprendre si s’ha passat per la primera part de la història de la filosofia.

 • Metodologia i avaluació

  Activitat a l’aula: 40%

  Exposició del professor 27%
  Exposició treballs alumnes 8%
  Tutories de grup. 3%


  Activitat fora de l’aula: 60%

  Estudi personal: 30%

  Elaboració dels comentaris proposats a l’aula: 10%
  Elaboració de la presentació d’un autor contemporani: 20%

  Elaboració dels comentaris proposats a l’aula: 10%
  Elaboració de la presentació d’un autor contemporani: 20%
   

  Avaluació:

  Primera activitat (30% de la nota): Comentari comparatiu de textos.

  Segona activitat (30% de la nota): Desenvolupament oral d'un tema de forma organitzada i coherent on l'alumnat haurà d'exposar el pensament filosòfic dels diferents autors/es treballats pel que fa al tema proposat.

  Tercera activitat (40% de la nota): Elaboració d'un power-point per tal d'exposar a classe un autor contemporani.

  Recuperació: comentari comparatiu.

  Pel que fa als comentaris l'alumnat haurà d'identificar l'autor, el tema en comú i analitzar-los i comentar-los en relació al moment històric i cultural en què s’han produït. També haurà d'establir relacions amb altres posicions filosòfiques coetànies o bé anteriors o posteriors. Com conclusió del exercici l'alumnat haurà de situar-se críticament davant de les idees proposades. El exercici s'ha de transmetre de forma organitzada i coherent.
   

 • Competències i objectius

  Contrastar la mútua influència entre els principals corrents de la història del pensament filosòfic.
  Capacitat d'anàlisi i síntesi
  Desenvolupament de la capacitat crítica respecte d'un objecte d'estudi determinat
  Capacitat de comprendre, relacionar i situar-se críticament davant d'idees, valors, actituds
  Sensibilitat envers la diversitat d'opinions, pràctiques i estils de vida.
  Capacitat de transmetre de forma organitzada i coherent els coneixements adquirits
  Coneixements bàsics de la professió.
  Habilitats de gestió de la informació.
   

  Objectius:

  Identificar i comprendre els grans períodes en què es divideix la història de la filosofia dels cinc últims segles, així com les distintes solucions que al llarg del temps s’han anat proposant als problemes filosòfics.
  Llegir de manera comprensiva i crítica textos filosòfics de diferents autors i autores, comparar-los i valorar la importància del diàleg racional com a mitjà d'aproximació a la realitat.
  Desenvolupar i consolidar una actitud crítica davant les diferents opinions expressades pels pensadors i pensadores d’èpoques i corrents filosòfiques que s’han succeït al llarg de la història, analitzant semblances i diferències.
  Exposar correctament el pensament filosòfic dels diferents autors/es i prendre consciència que un punt de vista personal i coherent només pot arribar-se a bastir a través d’un exercici d’empatia amb la diversitat dels raonaments.
  Apreciar la capacitat de la raó per a regular l'acció humana individual i col•lectiva a través del coneixement i anàlisi de les principals propostes filosòfiques elaborades al llarg de la història, consolidant d’aquesta manera la pròpia competència social i cívica.
  Valorar el debat entre posicions contràries com un mitjà per practicar el respecte cap els altres i la tolerància positiva contra qualsevol forma de discriminació.

Professorat no estable
Professorat no estable