Hinduisme

Modalitat d'impartició: Presencial
ECTS: 5
Curs: 0
Semestre: 2n
Àrea: Diàleg
 • Justificació

  L’estudi de les religions més importants del món és una tasca essencial per a comprendre l’abast del diàleg interreligiós. L’Hinduisme és una de les tradicions religioses més antigues de la humanitat, amb una riquesa textual, simbòlica i ritual d’una extraordinària profunditat humana. A banda d’això, arribar a tenir una certa comprensió de l’Hinduisme ens permet també tenir les claus per fer-nos càrrec de l’origen del Buddhisme. L’estudi d’una tradició tan allunyada de la nostra ens permet igualment arribar a comprendre millor l’especificitat del nostre propi món cultural i religiós.

 • Continguts

  1-. Introducció històrica i geogràfica.

  1. Què és l’Índia?
  2. Es pot definir l’hinduisme?
  3. Qui ha necessitat definir l’hinduisme?

  2-. Els textos hinduistes.

  1. Els llibres Vedes
  2. Les Upanishad
  3. El Mahabarata

  3-. Un dels textos fonamentals: la Bhagavad Gita:

  1. Comentari de la forma.
  2. Comentari del contingut
  3. La recepció històrica de la Bhagavad Gita

  4-. L’ordre social de l’hinduisme.

  1. Les castes: descripció i significat
  2. Els Brahmans i la importància del sacerdot en l’hinduisme
  3. Els fora casta

  5-. L’evolució de l’hinduisme

  1. Una pregunta central: “Qui sóc jo?”
  2. La noció d’Âtman
  3. La relació entre Brahman i Âtman

  6-. Els estadis vitals.

  1. El jove que s’inicia: Brahmacârya
  2. L’home adult: Grihastha
  3. El renunciant: Vanaprastha i Sannyâsa
 • Requisits i orientacions prèvies

  No hi ha requisits previs, donat que el curs és introductori.

 • Metodologia i avaluació

  Les sessions consistiran en una part dedicada a una exposició magistral (20%) i una sessió de comentaris de text (20%). En aquesta darrera part es llegiran textos proposat pel professor i es comentaran en una format de seminari. A fora de l’aula, l’estudiant haurà de fer les lectures obligatòries dels llibres, preparar les sessions del seminari, trobar-se amb d’altres estudiants per discutir textos proposats i ampliar els continguts exposats de forma sintètica en la part magistral de la feina a l’aula.
  Aquesta feina fora de l’aula comporta un 60% de la feina a fer.

  Un examen que avaluarà els continguts de les classes magistrals.
  Un conjunt de treballs vinculats als comentaris de textos.

 • Competències i objectius

  1-. Valorar l’especificitat de les aportacions de les diverses tradicions espirituals en l’àmbit d’estudi de les Ciències de la Religió: sagrat, divinitat, fe, creença, culte, moral...
  2-. Fonamentar i aplicar models operatius de diàleg intercultural i interreligiós respectuosos amb la singularitat de les tradicions espirituals.
  3-. Analitzar la coimplicació entre Teologia de les Religions i Teologia del Diàleg Interreligiós.
  4-. Avaluar les societats contemporànies a partir dels models proposats per les Ciències de la Religió.

  L’objectiu principal que es proposa el curs és introduir l’estudiant al coneixement de la tradició hinduista. Aquesta tradició és d’una complexitat extraordinària, en part degut al fet que és una de les més antigues de la humanitat, però també perquè ha sofert mutacions importants al llarg de la història. D’una manera especial, per a nosaltres, l’hinduisme presenta elements difícils de comprendre, com l’existència de les castes o la noció de reencarnació, de karma etc. L’objectiu de curs és aproximar-se a aquestes categories i a d’altres d’una manera molt descriptiva i fenomenològica. Gràcies a la lectura de textos claus de la tradició hinduista, ens proposem tenim una comprensió rigorosa de la idea d’home, de la divinitat i del cosmos.

 • Bibliografia

   Al començament del curs es distribuirà una bibliografia i es comentarà a la classe. Amb tot, es considera que el llibre Bhagavadgîta és de lectura obligatòria.