Fe, cultura i evangelització

Modalitat d'impartició: Virtual
ECTS: 4
Semestre: 2n
 • Justificació

  En la seva Exhortació apostòlica Evangelii Gaudium, en el n. 15, el Papa Francesc escriu: «L’activitat missionera representa encara avui dia el major desafiament per a l’Església i la causa missionera ha de ser la primera. Què passaria si ens prenguéssim realment de debò aquestes paraules? Simplement reconeixeríem que la sortida missionera és el paradigma de tota obra de l’Església». 
  Ens cal, doncs, prendre consciència que som deixebles missioners, i fer una reflexió profunda sobre com vivim una fe autèntica que ens ajudi a descobrir quina és la nostra missió per a fer present l’evangeli en la nostra cultura del s. XXI. 
   

 • Continguts

  INTRODUCCIÓ

  Definim Fe, Cultura i Evangelització

  BLOC 1: FONAMENTS DE LA MISSIÓ (Evangelització)

  1.1. Introducció
      1.1.1. Previs
      1.1.2- Terminologia – Missionologia
      1.1.3 – Diferents conceptes de missió
  1.2. Església Local – Parròquia missionera
      1.2.1- Introducció
      1.2.2- Organització
      1.2.3- La conversió pastoral de la comunitat parroquial
  1.3. Fonament Bíblic de la Missió
      1.3.1. Previs
      1.3.2. Antic Testament
      1.3.3. Nou Testament
  1.4- Història de la Missió
      1.4.1. Previs
      1.4.2. En els Fets dels Apòstols
      1.4.3. Breu recorregut fins als nostres dies

  BLOC 2: MAGISTERI MISSIONER

  2.1. Teologia de la Missió
      2.1.1. Origen i evolució històrica
      2.1.2. ¿De què parlem quan diem: Teologia de la missió? 
      2.1.3. Nou paradigma missioner
  2.2. Els grans documents missioners
      2.2.1. Maximum illud
      2.2.2. Ad gentes: La missió com a participació en la missió de Déu u i tri - Missio Dei. 
      2.2.3. Evangelii nuntiandi: La missió com a servei alliberador amb vista al Regne de Déu.
      2.2.4. Redemptoris missio: La missió com a anunci de Jesucrist, Salvador Universal.
  2.3- La missió del Papa Francesc
      2.3.1. Previ: La missió com a diàleg profètic
          - Amb els pobres
          - Amb la cultura (interculturalitat)
          - Amb les altres confessions cristianes (ecumenisme)
          - Amb les altres religions (Diàleg interreligiós)  
      2.3.2. Evangeli Gaudium.

  BLOC 3: ESPIRITUALITAT MISSIONERA

  3.1- Una vida segons l’Esperit
  3.2- Importància de l’anunci
  3.2.1 – El Kerygma
  3.2.2. El Regne de Déu: horitzó i realització de la missió
  3.3- El futur de la missió
      3.4.1. Introducció
      3.4.2. L’Activitat missionera. Nou Paradigma
      3.4.3. La missió a Catalunya avui. Nova Evangelització
  3.5- Laïcat i missió
      3.5.1- Recuperació del laïcat
      3.5.2- Recuperació del baptisme
      
  BLOC 4 – FER PRESENT LA MISSIÓ EN LA NOSTRA CULTURA.

  4.1 – Animació missionera
      4.1.1 – Conceptes:
      4.1.2 – Responsables d’aquesta animació
  4.2. Cooperació
      4.2.1. Descripció. Què és?
      4.2.2. Fonament Bíblic
      4.2.3. Dimensions
  4.3- Inculturació de la fe
      4.3.1. Magisteri de l’Església relació fe-cultura
      4.3.2. Les relacions entre cultura i fe en les experiències missioneres
  4.4. Recursos
   

 • Requisits i orientacions prèvies

  Fer un curs sobre la missió demana la capacitat de l’alumne per a replantejar-se moltes coses sobre les activitats que estem realitzant. Seria bo venir amb un esperit obert i amb ganes de qüestionar-nos la manera que tenim de proposar l’evangeli en el nostre món. Cal tenir el desig de llegir alguns articles i autors que ens parlen sobre la missió.

 • Avaluació

  1. Actividades de los diferentes blogs: 70%
  2. Participación en el aula: 10%
  3. Actividad de síntesis final: 20%  esta actividad se puede realizar por escrito o bien en diálogo con cada alumno por videoconferencia, o bien planteando una cuestión conclusiva en un foro del aula...

 • Metodologia i avaluació

  1.    Participació a l’aula virtual (fòrums): 10%
  2.    Consultes al professor: 2%
  3.    Assistència a les trobades presencials: 5 %
  4.    Estudi personal: 45%
  5.    Elaboració activitats: 30%
  6.    Elaboració treball final: 8%

 • Competències i objectius

  Competències

  Competències transversals:

  •    Capacitat d’anàlisi i síntesi
  •    Capacitat critica i autocrítica
  •    Capacitat d’aplicar els coneixements a la pràctica

  Competències específiques:

  •    Plantejament de la dimensió del “sentit” i la seva integració en la “dimensió religiosa” des d’una perspectiva universitària i interdisciplinar.
  •    Coneixement del “fet religiós” i el “fet cristià” com a possibilitat d’opció de vida en els diversos nivells i àmbits de l’existència. Espiritualitat que se’n desprèn.
  •    Integració dels fonaments bíblico-teològics del missatge cristià.
  •    Consciència de la complexitat del missatge cristià dins la diversitat del marc cultural/social/teològic actual.
  •    Capacitat de transmetre de forma organitzada i coherent els coneixements adquirits.
  •    Assumir valors, actituds i sensibilitats d’acord amb el missatge cristià.
  •    Sensibilitat envers la diversitat d’opinions, pràctiques i estils de vida.

   

  Objectius generals de l’assignatura

  1. L’objectiu de l’assignatura és, a través d’un aprofundiment en la teologia de la missió (vessant bíblica, històrica i documents del magisteri), arribar a fer una reflexió sobre el sentit de la missió avui.
  2. Introduir a l’alumne en la teologia missionera, com a assignatura transversal per a poder aplicar a la pastoral les reflexions fetes a les altres assignatures.
  3. Oferir una visió àmplia del què significa l’Evangelització avui, en contacte amb una cultura occidental que ha canviat profundament, prenent com a exemple tot el treball realitzat en la missió en els països d’antiga missió ad gentes i ad extra. 
  4. Familiaritzar-se amb el llenguatge teològic missioner i prendre consciència de la universalitat de l’Església.
  5. Adquirir els fonaments d’una veritable espiritualitat missionera. 
  6. Tenir la capacitat crítica de veure com s’organitza la cooperació i les activitats missioneres.
   

 • Bibliografia

  AMHERDT, F. X., Culture et Foi en Dialogue (Vatican II pour tous), Paris: Mediaspaul 2015.
  BEVANS, S.B. – SCHROEDER, R.P., Teología para la misión hoy. Cosntantes en contexto, Estella: EVD 2009.
  BUENO, E., La Iglesia en la encrucijada de la misión (Mision sin fronteres 13), Madrid: EVD 1999.
  CARVAJAL BLANCO, J. C., La misión evangelitzadora de la Iglesia, Madrid: PPC 2016.
  CALVO PÉREZ, ROBERTO – BUENO DE LA FUENTE, ELOI, La animación missionera hoy, MADRID: MUNDO NEGRO 2016
  GIL, A. – MERONI, F., Laicado y Misión, Madrid: OMP 2017
  OBRAS MISIONALES PONTIFICIAS, La Iglesia misionera. Textos del magisterio pontificio (BAC 678), MADRID: BAC 2008.
  PAPA FRANCESC, Exhortació Apostòlica Evangelii Gaudium, Roma 2013
   

Invitats/es