Exegesi NTII: Els relats dels miracles de Jesús en els Evangeli

Modalitat d'impartició: Virtual
ECTS: 5
Curs: 1
Semestre: 1r
idioma: Català
 • Justificació

  Alguna vegada ens hem fet preguntes com aquestes: Són fets reals els miracles? Són Llegendes? Dificulten la fe els miracles? Sóc prou creient si dubto dels miracles? Cal tornar a un pensament no científic per parlar dels miracles? Ens cal parlar dels miracles? Sigui com sigui, ens trobem davant d’una evidència: els evangelistes presenten Jesús com algú que va fer coses extraordinàries: guarir malalts, expulsar dimonis o que el mar i el vent l’obeeixin. Aquesta assignatura pretén endinsar-nos en els evangelis, en els relats dels miracles de Jesús i descobrir tots els elements que els configuren per descobrir el seu sentit i el seu lloc en l’anunci del Regne de Déu.

 • Continguts

  I. PART Introducció a la història de la interpretació dels miracles 1. Context social del Nou Testament 2. Demonologia jueva en temps de Jesús 3. Miracles en la literatura rabínica i el món hel·lenística 4. Relació dels miracles i la seva historicitat II. PART Els relats de miracles al Nou Testament 1. Els relats de miracles als Sinòptics 2. Els relats de miracles/signes a Joan 3. La funció dels relats de miracles de Jesús en el món actual

 • Requisits i orientacions prèvies

  Anirà bé tenir un mínim coneixement del grec per copsar els detalls dels textos.

 • Metodologia i avaluació

  1. Tutories per a les activitats, fòrums, debats, qüestionaris (10%)

  2. consultes al professor (2%)

  3. Jornades presencials (5%)

  4. Lectura i estudi personal (48%)

  5. Preparació de les activitats, fòrums, debats, qüestionaris (35%)

  Avaluació

  L’avaluació consisteix en una avaluació contínua en què es tindrà en compte:

  1. El conjunt d’activitats (40%)

  2. fòrums, debats i qüestionaris que realitzarà l’estudiant (10%)

  3. I d’un treball final de síntesi sobre l’estudi d’un miracle (50%).

 • Competències i objectius

  Competències Capacitat d’anàlisi i de síntesi d’un text bíblic. Capacitat de conèixer els mètodes i recursos d’investigació bíblica i aplicar-los en la pràctica Coneixement de les noves aportacions que es fan en el món bíblic. Habilitat per escoltar, respectar i dialogar, per facilitar l’estudi i la comunicació. Habilitat en la comunicació escrita dels coneixements adquirits en aquest àmbit com a fonament de la teologia.

  Objectius generals de l’assignatura

  1. Conèixer les teories, interpretacions, mètodes, tècniques i recursos d’investigació per poder estudiar críticament els miracles i poder interpretar-los.

  2. Assolir un coneixement més profund dels evangelis sinòptics i l’Evangeli de Joan que el farà servir com a fonament de la teologia.

  3. Escoltar i respectar les opinions dels companys en els debats o fòrums.

  4. Comunicar de manera escrita els coneixements adquirits i què en pensa del tema estudiat.

 • Bibliografia

  Pel que fa al material del curs, un bon manual de referència, que pot servir gairebé com a llibre de text, és el llibre de X. LÉON-DUFOUR (ed.), Los milagros de Jesús (Bíblia y lenguaje), Madrid: Cristiandad 1979. Un altre bon llibre per la seva claredat és el de José Serafín BÉJAR BACAS, Los milagros de Jesús. Una visión integradora, Barcelona: Herder 2018. Durant el curs es donarà més material, com articles de revistes especialitzades i capítols d’obres fonamentals del món bíblic. Una bibliografia bàsica podria ser: • Nou Testament grec-llatí-català, Barcelona: Associació Bíblica de Catalunya – Editorial Claret – Societats Bíbliques Unies 1995 • La Bíblia Catalana. Traducció interconfessional, Barcelona: Associació Bíblica de Catalunya – Editorial Claret – Societats Bíbliques Unies 122008 • PONTIFÍCIA COMISSIÓ BÍBLICA, La interpretació de la Bíblia en l’Església (Paràbola 7) Barcelona: Claret 1994. Durant el curs es donarà més material, com articles de revistes especialitzades i capítols d’obres fonamentals del món bíblic.

Professorat no estable