Exegesi NT I: Relats de la Ressurecció

Modalitat d'impartició: Virtual
ECTS: 5
Curs: 0
Semestre: 1r
 • Justificació

  Justificació En les assignatures de la llicenciatura de Bíblia és important que l’alumne aprengui a analitzar els textos bíblics a partir d’algunes metodologies previstes en el Document de la Pontificia Comissió Bíblica La interpretació de la Bíblia en l’Església: entre aquestes hi ha les que s’interessen per la història que hi ha darrera el text (histórico-crítica), les que se centren en el text global tal com ens ha arribat (critica narrativa, estructural, retòrica, pragmàtica), o les que s’interessen per la recepció del lector (estètica, psicològica).

  Els textos a treballar seran els relats de la resurrecció, als quals s’intentarà trobar un sentit a partir d’aquestes metodologies tenint en compte la perspectiva de la fe.

 • Continguts

  1è Bloc: Introductori

  2on Bloc: Metodologia diacrònica: històrico-crítica

  3è Bloc: Metodologia sincrònica: crítica narrativa i retòrica

  4rt Bloc: Metodologies antropològiques i contextuals

 • Requisits i orientacions prèvies

  Requisits i orientacions prèvies

  1. L’assignatura es concep com una mena de seminari en el qual l’agilitat en la participació als fòrums és fonamental.

  2. Cal estar al cas del Programa de l’assignatura i de les indicacions que es donen a l’inici i al llarg del curs.

 • Metodologia i avaluació

  Es combinarà un aprenentatge teòric bàsic al voltant del tema de la resurrecció i de les diverses metodologies que s’utilitzaran, amb exercicis pràctics d’anàlisi dels textos. Activitat a l’aula:

  - Tutories per a les activitats, fòrums, debats, qüestionaris: 14%

  - Consultes al professor: 2%

  - Jornades presencials: 1%

  Treball personal:

  - Lectura i estudi personal: 48%

  - Preparació de les activitats, fòrums, debats, qüestionaris: 35%

  1. A cada bloc es demanarà la presentació d’una activitat: 40% de la nota final

  2. S’avaluaran també l’assistència, les presentacions de les activitats als terminis oportuns, participació a Fòrums...: 20% de la nota final

  3. Hi haurà una activitat final en la qual es demanarà que l’alumne faci una anàlisi exegètica d’un text, que sàpiga inter-relacionar els diversos mètodes, i arribar a una síntesi teològica conclusiva a partir dels materials de l’assignatura: 40% de la nota final.

 • Competències i objectius

  1. Coneixement progressiu dels fonaments bíblics

  2. Capacitat per a reconèixer i accedir a les obres de referència

  3. Coneixement Basic del grec

  4. Capacitat per connectar els coneixements amb altres àrees

  5. Coneixement i opinió crítica sobre la teologia dels evangelis

  6. Coneixement i comprensió pràctica dels mètodes i tècniques d’estudi/anàlisi del text bíblic

  7. Integrar aquests coneixements per a l’anàlisi, comprensió i actualització dels mateixos.

  Objectiu fonamental:

  Fer una aproximació a la comprensió i interpretació d’alguns textos bíblics de la resurrecció a través de diverses metodologies hermenèutiques i arribar a una síntesi bàsica teològico-fonamental

  1. Aproximació bàsica a l’estudi bíblic i teològico-fonamental de la resurrecció

  2. Saber fer un estudi sinòptic dels textos paral.lels

  3. Conèixer i saber utilitzar els grans comentaris exegètics i històrico-crítics

  4. Pràctica de l’anàlisi narrativa i retòrica

  5. Descobrir la importància del context del lector de cara a la interpretació i introduir-se en l’estudi dels possibles efectes del text en el lector.

 • Bibliografia

  - Apunts del professor - Egger, W., Lecturas del Nuevo Testamento, Estella: Verbo Divino 1990.

  - Léon-Dufour, X., Resurrección de Jesús y mensaje pascual, Salamanca: Sígueme 1996.

  - Marguerat, D., - Bourquin, Y., Cómo leer los relatos bíblicos, Santander: Sal Terrae 2000.

  - Kessler, H., La resurrección de Jesús; aspecto bíblico, teológico, sistemático, Salamanca: Sígueme 1989.

Professorat no estable