Evangelis Sinòptics i Actes

Modalitat d'impartició: Virtual
ECTS: 6
Curs: 2
Semestre: 2n
Àrea: Bíblia
 • Justificació

  Els Evangelis Sinòptics i els Fets dels Apòstols conformen un dels conjunts més influents en la reflexió, la teologia, la història, l’art i la vida cristiana. El Batxiller en Ciències Religioses ha d’assolir una comprensió profunda del contingut i les claus d’interpretació d’aquests llibres, de les metodologies emprades per acostar-se a ells i les seues limitacions. Es pretén que l’alumnat desenvolupe la seua pròpia capacitat d’anàlisi i crítica per a realitzar una lectura activa i atenta del text, dins de la tradició eclesial.

 • Continguts

  1. La formació dels Evangelis. La qüestió Sinòptica
  2. Les principals formes literàries dels Evangelis: Paràboles, relats de miracles, relats de la passió i de la resurrecció, relats de la infància i evangelis apòcrifs.
  3. Evangeli segons Marc. Qüestions introductòries, dimensió literària i teològica.
  4. Evangeli segons Mateu. Qüestions introductòries, dimensió literària i teològica.
  5. Obra de Lluc (Evangeli i Fets dels Apòstols). Qüestions introductòries, dimensió literària i teològica.
  6. Estudis de textos

 • Requisits i orientacions prèvies

  1. Cal haver cursat l’assignatura «Introducció al Nou Testament».
  2. És útil tindre alguna noció de grec bíblic.
  3. És molt convenient llegir els Evangelis Sinòptics i els Fets dels Apòstols de forma seguida per fer-se una idea de conjunt de cada obra.

 • Metodologia i avaluació

  L’activitat presencial a l’aula compta un 40% de l’assignatura. Aquesta es repartirà entre
  l’exposició de la professora (32%) i exposicions dels alumnes a classe (8%).
  El treball de l’alumne fora de l’aula compta un 60%, que es distribueix en un 5% de lectura dels evangelis i Fets, un 10% de preparació de les exposicions, un 20% de la preparació de l’examen i un 25% del treball final.
   

  AVALUACIÓ 

  L'avaluació és continuada i es durà a terme de la següent forma:
  a) Cada estudiant haurà de lliurar els exercicis al final de cada bloc. A cada bloc trobarà un fitxer amb les activitats del Bloc i les pautes per a realitzar-les.
  b) Cada Bloc es puntua sobre 100 i suposa un 20% de la nota final (el bloc 6 no compta). Aquest 20 % es reparteix entre les activitats escrites i les activitats on-line.
  c) Els exercicis escrits es lliuren adjuntant un fitxer al lloc indicat de cada Bloc. Es valora especialment el grau d’assoliment de les competències 1 i 2.
  d) Altres exercicis es realitzen on-line. No tots els blocs de l’assignatura porten un fòrum obligatori. La participació en els fòrums obligatoris compta per a l’avaluació.
  e) Per a ser avaluats a la primera convocatòria (juny) cal haver lliurat els exercicis dels cinc blocs. Per tal de no perdre l’escolaritat i tenir dret a la segona convocatòria (setembre) cal haver superat els dos primers blocs (cf. Normativa acadèmica referida a l’Avaluació).

 • Competències i objectius

  1. Habilitats de gestió de la informació
  2. Comunicació escrita
  3. Desenvolupament de la capacitat crítica respecte d’un objecte d’estudi determinat
  4. Capacitat per a reconèixer i accedir a les obres de referència reconegudament qualificades de la història de la investigació bíblica
  5. Coneixement i opinió crítica sobre la teologia dels llibres bíblics
  6. Coneixement i comprensió pràctica de mètodes i tècniques d’estudi/anàlisi del text bíblic

  OBJECTIUS

  1.Conèixer les característiques literàries bàsiques de les obres neotestamentàries de Marc, Mateu i Lluc.
  2. Entendre les hipòtesis que s’han proposat sobre el seu complex procés de formació i els reptes teològics que comporten per a la vida de les comunitats cristianes a les que es dirigeixen.
  3. Conèixer i utilitzar les eines bàsiques de l’exegesi dels Evangelis Sinòptics: textos, sinopsis, concordances, diccionaris, comentaris de referència.
  4. Abordar, amb la metodologia adient, l’estudi de qualsevol text sinòptic.

Professorat no estable