Escrits Sapiencials i Salms

Modalitat d'impartició: Virtual
ECTS: 6
Curs: 3
Semestre: 1r
Àrea: Bíblia
 • Justificació

  D’una manera introductòria es presenta el fenomen sapiencial enquadrant-lo a partir de les seves característiques principals i a partir de les expressions literàries que acostuma a usar. Després es farà una aproximació a la literatura sapiencial bíblica (tant del cànon hebreu com del cànon grec) enquadrant-la en la història d’Israel en el postexili.

 • Continguts

  UNITAT 1: Introducció general al fenomen sapiencial
  UNITAT 2: El llibre de Job
  UNITAT 3: El llibre dels Proverbis
  UNITAT 4: El llibre del Cohèlet
  UNITAT 5: El llibre de Siràcida
  UNITAT 6: El llibre de la Saviesa
  UNITAT 7: El llibre dels Salms («salms sapiencials»)

 • Requisits i orientacions prèvies

  Haver cursat la Introducció a l’Antic Testament.

 • Metodologia i avaluació

  *L’assignatura té 6 ECTS (=150 hores). Aquestes 150 hores es distribueixen de la següent manera:

  -Tasques d’interacció i comunicació a  l’aula virtual (17%), que inclou tutories  i  activitats (10%), consultes al professor (2%)  i les dues trobades presencials (5%).
  -Estudi i treball de l’alumne (83%), que  inclou l’estudi personal (48%) i la planificació, preparació i realització de les tutories i activitats (35%).
   
  *Cada unitat té diversos materials: 

  -una presentació específica de la unitat així com els seus objectius específics 
  -el contingut a estudiar
  -un capítol d’algun llibre o article de revista científica (farem una activitat avaluadora amb ell)
  -material complementari de textos del Pròxim Orient Antic relacionat amb les unitat

  *Cada unitat durarà 2 setmanes.

  -la primera setmana consistirà en l’estudi dels materials
  -la segona setmana estarà dedicada a les activitats avaluadores.

  *L’avaluació és continuada.

  *Per cada unitat hi haurà una activitat específica per avaluar les quatre competències mencionades en l’apartat següent (70% de la nota del curs).

  *També hi haurà una avaluació de l’objectiu general del curs (30% de la nota del curs).

  *Després de cada activitat s’enviarà a cada estudiant un informe

  *Per tenir nota del curs s’han de realitzar i superar almenys el 33% de les activitats. Això equival a superar les UNITATS 1 i 2.
   

 • Competències i objectius

  OBJECTIU DEL CURS:

  El tercer diumenge del temps ordinari (normalment cau a finals de gener) se celebra el Diumenge de la Paraula i s’organitzen diverses activitats bíbliques obertes al públic en general.

  NOSALTRES ORGANITZAREM UNA D’AQUESTES ACTIVITATS


  COMPETÈNCIES:

  • Coneixement progressiu dels fonaments bíblics: contingut, vocabulari, geografia, història, cultura, simbolisme... a partir del mateix text bíblic.
  • Coneixement i opinió critica sobre la teologia dels llibres bíblics.
  • Aprenentatge.
  • Capacitat de comprendre, relacionar i situar-se críticament davant d’idees, valors, actituds.

  Després d’haver estudiat el Pentateuc i els llibres dels Profetes, completarem el recorregut per l’Antic Testament amb l’aprofundiment dels textos «sapiencials».

  El poble d’Israel es fa un lloc en el món sapiencial del Pròxim Orient Antic sobretot en l’època del «Segon Temple» (domini Persa, Hel·lenístic i Romà). Ens haurem de fixar, doncs, en la problemàtica social i religiosa que viu Israel en aquest període de la seva història. Haurem d’identificar, llavors, els principals temes religiosos que es deriven d’aquella situació. Prendrem consciència de que els textos sapiencials lliguen la teologia amb la pregària, amb la litúrgia i amb un estil de vida en la quotidianitat.
   

 • Bibliografia

     

      Andiñach, Pablo R., Introducción hermenéutica al Antiguo Testamento, Estella: Verbo Divino 2012.

      Bonora, A., (ed.), Espiritualidad del Antiguo Testamento, (Nueva Alianza 122), Salamanca: Sígueme 1994.

      Calduch-Benages; Núria –Maier, Christl M. (eds.), Los Escritos y otros libros sapienciales, La Biblia y las Mujeres - La Biblia Hebrea (Antiguo Testamento) 3, Estella: Verbo Divino 2013.

      Hallo, W. W. – Younger, K. L. (eds.), The Context of Scripture: Canonical Compositions, Monumental Inscripcions, and Archival Documents from the Biblical World, (4 volums) Leiden: Brill 1997-2016.

      Kessler, R.,  Historia social del antiguo Israel, Salamanca: Sígueme 2013.

      Lévéque, Jean, Sabidurías de Mesopotamia, Documentos en torno a la Biblia 26, Estella: Verbo Divino 1996. 

      Michaud, Robert, La Literatura Sapiencial. Proverbios y Job. Historia y Teología, Buena noticia 15, Estella: Ve rbo Divino, 1985.

      Recomanat  Morla Asensio, Víctor, Libros sapienciales y otros escritos, Introducción al Estudio de la Biblia 5, Estella: Verbo Divino 1994.

      Pritchard, James B., La Sabiduría del Antiguo Oriente. Antología de Textos e Ilustraciones, Barcelona: Garriga 1966.

      Rad, Gerhard von, Sabiduría en Israel, Madrid: Cristiandad 1985.

      Römer, Thomas –Macchi, Jean-Daniel – Nihan, Christophe (eds.), Introducción al Antiguo Testamento, Bilbao: Desclée de Brouwer 2008 (original: Introduction à l’Ancien Testament, Genéve: Labor et Fides 2004.

      Sacchi, Paolo, Historia del Judaísmo en la época del Segundo Templo, Madrid: Ed. Trotta 2004.

      Schmid, K., Historia literaria del Antiguo Testamento. Una introducción, (Biblioteca de Ciencias Bíblicas y Orientales 13), Madrid: Trotta 2019.

      Seijas, G. (dir.), Historia de la literatura hebrea y judía, Madrid: Trotta 2014.

      Sicre, J. L., Introducción al Antiguo Testamento, Estella: Verbo Divino 2011.

Professorat no estable