Escrits Sapiencials i Salms

Modalitat d'impartició: Virtual
ECTS: 6
Curs: 3
Semestre: 1r
Àrea: Bíblia
 • Continguts

   1. INTRODUCCIÓ
  1.1 El fenomen sapiencial.
  1.2 La literatura sapiencial.
  1.3 La Història.
  2. EL LLIBRE DE JOB
  2.1 Introducció.
  2.2 Estructura literària.
  2.3 Dues qüestions.
  2.4 Buscar i trobar Déu.
  3. EL LLIBRE DELS PROVERBIS
  3.1 Introducció.
  3.2 La personificació de la saviesa.
  3.3 El temor de Déu.
  3.4 Aprofitant la saviesa internacional.
  4. EL LLIBRE DE COHÈLET
  4.1 Introducció.
  4.2 L’experiència com a mètode.
  4.3 El temps com a condicionant.
  5. EL LLIBRE DEL SIRÀCIDA
  5.1 Introducció.
  5.2 La saviesa - la fe demanada.
  5.3 La saviesa - la fe treballada.
  5.4 La saviesa - la fe històrica.
  6. EL LLIBRE DE LA SAVIESA
  6.1 Introducció: autor. època. estructura.
  6.2 El pacte amb la saviesa.
  6.3 Jo també sóc un home mortal.
  6.4 Es convertí en una font de beneficis.
  7. EL LLIBRE DELS SALMS
  7.1 Elements estilístics.
  7.2 Els salms sapiencials.
  7.3 Aportació dels salms.

 • Requisits i orientacions prèvies

  Haver cursat la introducció a l’Antic Testament.

 • Metodologia i avaluació

  L’assignatura té 6 ECTS (=150 hores). Aquestes 150 hores es distribueixen de la següent manera:

  Tasques d’interacció i comunicació: 17%

  Tutories individuals i/o col•lectives (activitats, fòrums, debats, xats, qüestionaris...): 10%
  Consultes al professor: 2%
  Trobades presencials: 5%

  Estudi i treball de l’alumne: 83%

  Lectura i estudi personal: 48%
  Planificació, preparació i realització de les tutories individuals i/o col•lectives: 35%

  Com que l’assignatura dura 18 setmanes lectives, idealment s’hi haurien de dedicar unes 8 hores setmanals entre tot.
  L’eina de treball de l’assignatura és el text bíblic.
  L’alumne accedirà al contingut dels temes a través dels apunts que s’ofereixen per a cada unitat; es pot ajudar amb material de la bibliografia i altres materials complementaris.
  Després d’un temps per a l’estudi personal del contingut, es proposen una sèrie d’activitats avaluables.

  Examen final, amb possibilitat de fer algun treball complementari que ajudi a una millor comprensió dels textos bíblics.

 • Competències i objectius

  Competències transversals (genèriques)
  1. Coneixements generals bàsics.
  2. Habilitats de gestió de la informació (busca i analitzar informació de fonts diverses.
  3. Capacitat critica i autocrítica.
  4. Capacitat d’aplicar els coneixements a la pràctica.
  5. Capacitat d’anàlisi i síntesi.

  Competències específiques
  1. Capacitat per connectar els coneixements adquirits amb altres àrees de coneixement.
  2. Coneixement i opinió critica sobre la teologia dels llibres bíblics
  3. Coneixement i comprensió pràctica de mètodes i tècniques d’estudi/anàlisi del text bíblic.
  4. Integrar aquests coneixements per a la l’anàlisi, comprensió i actualització dels mateixos.
  5. Capacitat per connectar els coneixements adquirits amb altres àrees de coneixement

   Acabar d’estudiar els textos de l’A.T., després d’haver estudiat el Pentateuc i el Profetes, centrant-nos ara en el Escrits.
  Introduir-nos en el món sapiencial de l’Antic Pròxim Orient, especialment a través dels gèneres literaris propis i de la seva situació vital.
  Situar-nos en l’època del Segon Temple i el naixement del judaïsme, fixant-nos en la problemàtica social i religiosa i identificant els principals temes teològics derivats d’aquesta situació.
  Aprendre com els textos lliguen la teologia amb la pregària, la litúrgia i l’estil de vida.

Professorat no estable
Professorat no estable