Escrits Joànnics

Modalitat d'impartició: Virtual
ECTS: 4
Curs: 3
Semestre: 2n
Àrea: Bíblia
 • Justificació

  Escrits joànics és una assignatura que vol servir d'introducció al coneixement dels llibres del Nou Testaments atribuïts tradicionalment a l'evangelista Joan. Tot i que, com es veurà, segurament aquests escrits no pertanyen al mateix autor, sí que és veritat que presenten una teologia i un vocabulari que els diferencien dels altres escrits de la Bíblia. Dedicarem més temps a conèixer l'Evangeli de Joan. Les cartes de Joan són relativament curtes comparades en les altres cartes del Nou Testament, i signifiquen una interpretació ortodoxa de l'Evangeli de Joan. L'Apocalipsi de Joan suscita, avui en dia, un interès especial, pel seu simbolisme. La literatura i els films ambientats en l'Edat Medieval l'ha fet considerar, popularment, com un escrit sobre el final dels temps, cosa que li ha conferit un cert aire de misteri. Per altra part la bellesa de l'art romànic del nostre país ens convida a descobrir tot el seu significat simbòlic. L'estudi acadèmic i teològic d'aquest escrit ens farà purificar la concepció d'aquest llibre i ens el retornarà com a llibre eclesial, amb un missatge de Déu per a l'home i l'Església d'avui.

 • Continguts

  BLOC INTRODUCTORI

  PRIMERA UNITAT : El Quart Evangeli I. El Text i el seu context

  SEGONA UNITAT: El Quart Evangeli II. Teologia i Art /1
  1. Història de l'Exegesi joànica
  2. L'Anàlisi narrativa en l'exegesi d'una perícopa

  TERCERA UNITAT: El Quart Evangeli II. Teologia i Art/2
  3. Teologia del Quart Evangeli
  4. Art i cultura sobre el Quart Evangeli

  QUARTA UNITAT: Les Cartes de Joan: 1 Jn, 2Jn, 3Jn

  CINQUENA UNITAT: L'Apocalipsi de Joan: una interpretació creient i simbòlica de la Història
  1. Context Històric
  2. Guia de lectura d'un drama surrealista
  3. La Simbologia
  4. Hermenéutica

 • Requisits i orientacions prèvies

  • Cal haver cursat Introducció al Nou Tastament
  • El dinamisme de participació dels alumnes i el guiatge constant del professor fa que sigui necessari un seguiment regular de l’assignatura i que es consulti amb assiduïtat els grans comentaris de l’Evangeli de Joan a la biblioteca de la facultat

 • Metodologia i avaluació

  Estudi i realització de les activitats fora de l’aula: 60%

  Treball a l’aula:

  Classes magistrals: 20%
  Participació a classe i debats sobre l’assignatura: 20%
   

  Les classes són magistrals: la primera hora sobre la Introducció a cada un dels escrits, i la segona hora metodològica i exegètica.

  1. Fora de classe es faran 4 activitats (80% de la nota final, cada una 20%), la participació a classe, els debats i l’interès per l’assignatura s’avaluarà amb un altre 20%.
  2. Els alumnes que no hagin pogut seguir l’avaluació contínua o l’assistència a totes les clases hauran de fer un examen final escrit (100% de la nota final) sobre els apunts i l’anàlisi narratològic d’un fragment dels escrits joànics treballat a clase.

  Es valorarà la bona presentació metodològica dels treballs i que es sàpiga citar bé (també els apunts, si cal).

 • Competències i objectius

  1. Coneixement progressiu dels fonaments bíblics
  2. Capacitat per a reconèixer i accedir a les obres de referència
  3. Capacitat per connectar els coneixements amb altres àrees
  4. Coneixement i opinió crítica sobre la teologia dels evangelis
  5. Coneixement i comprensió pràctica dels mètodes i tècniques d’estudi/anàlisi
  del text bíblic
  6. Integrar aquests coneixements per a l’anàlisi, comprensió i actualització dels
  mateixos.
   

  OBJECTIUS

  1. Descobrir els aspectes d'estil i de teologia dels escrits joànics, que els diferencien dels altres escrits del Nou Testament.
  2. Presentar una introducció a l'estructura dels escrits per tal que serveixi de guia de lectura. És important que l'alumne vagi alternant l'estudi dels apunts amb la lectura directa dels llibres que s'estudien.
  3. Conèixer les particularitats textuals (filologia i literatura) i contextuals (història, sociologia, política…) per intentar descobrir la "intenció" de l'autor a l'hora d'escriure el seu text.
  4. Conèixer els comentadors més importants de l'Evangeli del s. XX dels escrits joànics en l'àmbit catòlic i protestant que tenen encara una influència a la interpretació acadèmica d'avui. Estar al corrent de l'estat actual de la investigació sobre els escrits joànics, i conèixer alguna de les darreres metodologies que s'han aplicat.
  5. Ser capaç d'utilitzar els comentaris acadèmics més importants i entendre articles científics referits a la nostra matèria.

  • Veure com el missatge que vol comunicar l'autor, pot ajudar-nos a nosaltres i a les nostres comunitats cristianes a viure l'Evangeli, avui, amb més profunditat.

Professorat no estable
Professorat no estable