Escatologia

Modalitat d'impartició: Virtual
ECTS: 4
Curs: 2
Semestre: 2
Àrea: Teologia
Hores de classe setmanals: Teologia
 • Justificació

   L’escatologia és un dels vèrtex de la teologia sistemàtica. Orientada al tractament doctrinal de les coses finals (ta eschata) resta però lluny de constituir-se en un mer tractat sobre la “física” de les postrimeries, incloent els temps presents reflexiona sobre la nostra esperança en la consumació final i en la plena realització de l’ésser humà - com a realitat unitària - i del món sencer en Déu.

 • Continguts

  Unitat 1: Introducció a l’escatologia
  Unitat 2: Escatologia individual a l’Antic Testament
  Unitat 3: Escatologia del Nou Testament
  Unitat 4: Escatologia i història
  Unitat 5: Parusia, judici final i resurrecció dels morts
  Unitat 6: Antropologia i teologia de la mort
  Unitat 7: El cel, l’infern i la purificació postmortal

 • Requisits i orientacions prèvies

  - Saber analitzar i sintetitzar informacions orals i escrites en diferents suports
  - Saber resumir i esquematitzar
  - Saber relacionar i reflexionar
  - Saber organitzar i planificar racionalment l’estudi
  - Saber demostrar a nivell oral i escrit de manera racional, comprensible i sistemàtica els
  coneixements apresos a partir de diferents fonts.

 • Metodologia i avaluació

  1. Tasques d’interacció i comunicació a l’aula virtual

  - Participació en seminaris tutoritzats: 10%
  - Consultes al professor: 2%

  2. Participació a les trobades presencials: 5%

  3. Hores d’estudi i de treball de l’alumnat

  - Lectura comprensiva de les unitats didàctiques: 35%
  - Lectura de textos: 13%
  - Lectura i anàlisi de materials didàctics en diferents formats: 10%
  - Realització d’exercicis: 25%

  - Realització dels exercicis continguts en les unitats didàctiques: 80%
  - Participació activa i creativa als fòrums de l’aula 20%

 • Competències i objectius

  - Comunicació escrita: capacitat de saber relacionar-se eficaçment a través de l’expressió clara mitjançant l’escriptura
  - Comunicació oral: capacitat d’assolir la comprensió i adhesió dels altres en la transmissió d’idees, coneixements i sentiments
  - Pensament crític: capacitat d’interrogar-se sobre les coses i pels fonaments
  - Pensament analític: Manera de pensar que ens permet discriminar entre els diferents aspectes d’una determinada realitat
  - Pensament sistèmic: capacitat de comprendre i afrontar la realitat mitjançant patrons totals o sistemes
  - Diversitat i interculturalitat: comprensió i acceptació de la diversitat social i cultural com un element enriquidor per a la pròpia existència
  - Orientació a la qualitat: Recerca de l’excel•lència en l’activitat acadèmica, orientada a resultats i centrada en la millora contínua
  - Resolució de problemes: capacitat d’identificar, analitzar i definir els elements significatius d’un problema per tal de resoldre’l amb criteri i efectivitat

  - Concebre i comprendre Jesucrist com la nostra Pasqua
  - Sistematitzar les diferents concepcions del temps i de la història en relació a l’escatologia
  -Comprendre l’ésser humà com una realitat unitària oberta Déu i capaç de transcendència
  - Entendre l’evolució de l’escatologia en el totum de la Sagrada Escriptura
  - Diferenciar escatologia crística d’utopia humana
  - Saber sistematitzar la reflexió escatològica
  - Conèixer les principals fonts bibliogràfiques escatològiques
  - Definir el lloc teològic del teòleg, del magisteri i de la tradició en la recerca escatològica
  - Elaborar una síntesis teològica crítica i actualitzadora de l’escatologia
  - Aprendre els criteris adients per tal de poder connectar l’escatologia amb la resta dels tractats teològics.

 • Bibliografia

   - Kehl, Medard, Y después del fin ¿qué? Del fin del mundo, la consumación, la reencarnación y la resurrección, Bilbao: Desclée, 2003.

  - Ratzinger, Joseph, Escatología. Barcelona: Herder, 1980.

  - Ruiz de la Peña, Juan Luis, El último sentido. Una introducción a la escatologia, Madrid: Marova, 1980.

Professorat no estable