Els reptes de la governança global

Modalitat d'impartició: Presencial
ECTS: 5
Curs: 2
Semestre: 2n
Àrea: Diàleg
Hores de classe setmanals: 3
 • Justificació

  El procés de globalització provoca canvis en els àmbits tecno-econòmic, socio-polític i cultural i ens planteja nous reptes. Per afrontar-los es necessita una governança global de signe democràtic, amb coresponsabilitat dels diferents actors socials. Les tradicions religioses poden aportar la seva saviesa que es trasllueix en el pla ètic; són actors imprescindibles si volem que aquests processos es facin en pau i ajudin a construir un món més humà i just.

 • Continguts

  1. El nou paradigma de la globalització i els seus efectes en la nostra vida.
  2. La dimensió econòmica de la globalització i les seves conseqüències.
  3. La dimensió socio-política de la globalització i les seves conseqüències. La crisi de l’Estat-nació.
  4. La dimensió cultural i religiosa de la globalització. Identitat i convivència en espais multiculturals i entre pobles culturalment diferents. Fukuyama, Huntington, Barber.
  5. Reptes de futur: el govern de la globalització. La construcció d’un sistema de governança global.
  6. L’aportació de les tradicions religioses a la configuració d’un nou ordre mundial. Les tradicions religioses i la proposta d’una ètica mundial.

 • Requisits i orientacions prèvies

  Tenir mínimes nocions de com funcionen els sistemes polítics i estar interessat pel que succeeix al món i a la nostra societat. Ser lector assidu de la premsa diària.

 • Metodologia i avaluació

  1. Magistrals o Exposició del professor.
  2. Tutories col•lectives (debats, presentació d’un tema per un grup; posada en comú de la reflexió sobre alguna lectura; petites proves o controls periòdics, escrits i de resposta oberta).
  3. Examen final.

  Distribució de la càrrega lectiva:

  Activitat a l’aula: 40%
  1. Magistrals: 26%
  2. Tutories col•lectives: 10%
  3. Realització d’examen i controls periòdics: 4%

  Hores d’estudi de l’alumne:
  1. Estudi: 34%
  2. Preparació tutories: 20%
  3. Preparació examen i controls: 6%

  Criteris:
  1. Avaluació continuada: 50% de la nota; examen final: 50% de la nota; cal haver aprovat l’examen per fer mitja.
  2. Avaluació continuada:
  2.1 Intervencions orals i debat: 20%
  2.2 Exposició temes: 15%
  2.3 Controls puntuals: 15%

 • Competències i objectius

  1. Capacitat d’anàlisi i síntesi.
  2. Compromís ètic.
  3. Reconeixement de la diversitat i multiculturalitat.
  4. Desenvolupament de la capacitat crítica respecte d’un objecte d’estudi determinat.
  5. Capacitat per a generar noves idees (creativitat).
  6. Coneixement de cultures i costums d’altres països.
  7. Valorar l’especificitat de les aportacions de les diverses tradicions espirituals en l’àmbit d’estudi de les Ciències de la Religió: sagrat, divinitat, fe, creença, culte, moral ...
   

  1. Conèixer i entendre la incidència del procés de globalització en els àmbits tecno-econòmic, socio-polític i cultural de la nostra societat i del nostre món.
  2. Valorar les seves conseqüències.
  3. Preguntar-se com resituar el procés per tal que sigui més just.
  4. Valorar l’aportació que poden fer les diferents tradicions religioses.

 • Bibliografia

  Bauman, Z., Globalització. Les conseqüències humanes, Barcelona: Pòrtic 2001.

  Beck, U., ¿Qué es la globalización?, Barcelona: Paidós 1997.

  Castells, M., La era de la Información: Economía, Sociedad y Cultura, Madrid: Alianza Editorial 1997.

  De la Dehesa, G., La primera gran crisis financera del s. XXI. Orígenes, detonantes, efectos, respuestas y remedios, Madrid: Alianza Editorial 2009. 

  Held, D., La democracia y el orden global, Barcelona: Paidós 2002.

                   Un pacto global, Madrid: Taurus 2005.

  Huntington, S., El choque de civilizaciones y la reconfiguración del orden mundial,

    Barcelona: Paidós 1997.

  Innerarity, D.,  Un mundo de todos y de nadie, Barcelona: Paidós 2013.

  Judt, T., Algo va mal, Madrid: Taurus 2011.

  Stiglitz, J., El malestar de la globalización, Madrid: Santillana 2003.

  Especificitat cristiana

  Consell Pontifici de la Justícia i la Pau, Compendi de Doctrina Social de l’Església, Barcelona: Claret 2005.