Els Fonaments de l'Islam

Modalitat d'impartició: Virtual
ECTS: 5
Curs: 0
Semestre: 2n
 • Justificació

  La presència d’elements directa o indirectament relacionats amb l’Islam als mitjans de comunicació és aclaparadora. En primer lloc, els grans fluxos de població motivats per causes principalment econòmiques han propiciat el contacte i la convivència quotidiana de població d’origen musulmà amb població autòctona de les societats occidentals introduint nous usos culturals a les societats de recepció. Al mateix temps, la geopolítica internacional, el valor estratègic dels hidrocarburs, els desequilibris econòmics i la inseguretat política i jurídica a les societats de matriu islàmica han propiciat l’aparició d’ideologies, en alguns casos molt violentes, que reclamen l’Islam com a font inspiradora i busquen el retorn utòpic als orígens. Tot això provoca que l’Islam sigui un fenomen omnipresent als mitjans de comunicació i una realitat quotidiana amb una presència creixent a les societats occidentals. Tanmateix, tot i l’omnipresència als mitjans, l’Islam roman desconegut, per la qual cosa convé estudiar les seves fonts per comprendre la seva influència al Món Contemporani i evitar actituds islamòfobes.

 • Continguts

  L’assignatura es dividirà en les següents àrees temàtiques:

  • Introducció preliminar
  • Els inicis de l’Islam i la vida del Profeta
  • L’Alcorà
  • La Sunna del Profeta
  • Els Pilars de l’Islam
  • Les creences bàsiques
  • Institucions i ciències islàmiques
  • Vida quotidiana i vida devocional
  • Principals etapes històriques de l’Islam
  • Introducció a les doctrines de la Shīʿa
  • Introducció al Sufisme
  • Problemàtiques contemporànies: jihad, dona, etc.

 • Metodologia i avaluació

  -Lectura i assimilació dels continguts exposats en el material proporcionat a l’aula 45 %
  -Resposta a diferents preguntes sobre els continguts adreçades a posar èmfasi i reflexionar sobre punts importants teòrics 20%
  -Elaboració del treball de recerca 20 %
  -Participació en fòrums virtuals 10%
  -Assistència a les jornades presencials: 5%

  El nucli de cada sessió del curs està constituït per un o diversos textos de lectura obligatòria. Al marge d’aquests textos es pot proposar alguna lectura addicional per qui vulgui ampliar coneixements. Durant el curs es plantejaran algunes qüestions per tal de recalcar alguns continguts d’especial importància.

  A final del curs, cal entregar un treball final sobre algun tema de l’assignatura. L’extensió mínima recomanada és d’unes deu planes. Cal que el tema estigui pactat amb el professor.

  El desglossament de la nota és el següent:
  Respostes com a comprovants de lectura: 30%
  Treball final: 60%
  Participació: 10%

  Es valorarà molt favorablement la participació als fòrums, preguntes, etc.

 • Competències i objectius

  Competències transversals (genèriques)
  Capacitat d’anàlisi i síntesi
  Comunicació oral i escrita
  Habilitat amb l’ús de l’ordinador
  Habilitats de gestió de la informació (busca i analitzar informació de fonts diverses)
  Capacitat critica i autocrítica
  Reconeixement de la diversitat i multiculturalitat
  Habilitats d’investigació
  Habilitat per treballar de forma autònoma

  Competències específiques del Màster
  Valorar l’especificitat de les aportacions de les diverses tradicions espirituals en l’àmbit d’estudi de les Ciències de la Religió: sagrat, divinitat, fe, creença, culte, moral
  Fonamentar i aplicar models operatius de diàleg intercultural i interreligiós respectuosos amb la singularitat de les tradicions espirituals

   Donar a l’alumne
  • una descripció transversal (geogràfica, lingüística, etc.) dels països islàmics;
  • una visió bàsica de les creences comunes a l’Islam;
  • una descripció dels aspectes rituals de l’Islam;
  • una descripció bàsica de la història sagrada que conforma els mites fundacionals de l’Islam;
  • una descripció de les institucions socials i jurídiques de l’Islam;
  • una breu descripció històrica dels esdeveniments que van tenir lloc els primers segles de l’Islam i que van donar lloc a la seva diversificació en diferents escoles;
  • consciència de la diversitat de l’Islam i un coneixement bàsic de les creences de les diverses formes d’entendre l’Islam;
  • un coneixement del context històric modern i contemporani que donat lloc al desenvolupament dels moviments islamistes;
  • una comprensió dels diversos actors ideològics a la si de l’Islam contemporani;
  • autonomia per prosseguir amb l’estudi de l’Islam a un nivell més avançat.

 • Bibliografia

  Abumalham, Montserrat (coord.), Textos fundamentales de la tradición religiosa musulmana. Madrid y Barcelona: Editorial Trotta y Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona, 2005.

  Bramon Dolors, Introducción al islam: religión, historia y cultura. Barcelona: Crítica, 2002.

  Lings, Martin, Muhammad. Su vida basada en las fuentes más antiguas. Madrid: Hiperion, 1989.

  Murata, Sachiko y William C. Chittick, The Vision of Islam. Nueva York: Parangon House, 1994.

  Waines, David, El Islam. Revisión de la traducción y edición española a cargo de Maribel Fierro; traducción de Consuelo Pérez-Benítez, 3ª ed. Tres Cantos: Akal, 2008.