Els Fonaments de l'Islam

Modalitat d'impartició: Presencial
ECTS: 5
Curs: 1
Semestre: 2n
Hores de classe setmanals: 3
 • Justificació

  El propòsit general d’aquesta assignatura serà iniciar l’alumne en l’adquisició de coneixements sòlids sobre l’islam per tal de detectar i refutar tòpics i errors històrics que circulen a Occident.

 • Continguts

  Qüestions de terminologia islàmica
  El naixement de l’islam: el profeta Muhammad i el llibre de l'Alcorà, primera font del dret islàmic.
  La Sunna o Tradició, l’ijtihâd o esforç per crear nova jurisprudència, i la xaria o pretesa llei de l’islam
  Els cinc pilars de l’islam: professió de fe, oració, impostos alcorànics, abstencions del ramadà i peregrinació
  Les branques de l’islam i la via mística o sufisme.
  Les branques de l’islam i la via mística o sufisme.

 • Requisits i orientacions prèvies

  Encara que l’àrab sigui la llengua de culte dels musulmans no caldrà el coneixement d’aquesta llengua. És convenien cursar primer aquesta assignatura i després dur a terme la de Perspectives de l’Islam plural.

 • Metodologia i avaluació

  El curs consistirà en un 40% d’hores presencials mitjançant exposicions teòriques per part de la professora (25% del temps), tot estimulant l’ampliació de coneixements mitjançat lectures i debats (10%) i la realització d’un examen (4%).
  Cada dia es dedicarà la part final de la sessió a comentar algun fet del que hagin donat notícia els mitjans de comunicació. Es buscarà la participació activa dels alumnes mitjançant la recomanació de lectures o de cerques a Internet.
  Les hores de treball personal i estudi fora de l’aula representarà l’altre 60%.
   
  Avaluació
   
  L’avaluació serà continuada i consistirà en un treball (30% de la qualificació total) sobre un tema a determinar amb la professora, en les intervencions dels alumnes a clase (20%) i en un examen final (50%). L’alumne tindrà la possibilitat d’acollir-se a l’avaluació única en els terminis establerts. La segona convocatòria serà única.

 • Competències i objectius

  1. Capacitat critica i autocrítica
  2. Reconeixement de la diversitat i multiculturalitat
  3. Coneixement de cultures d’altres països
  4. Sensibilitat envers la diversitat d’opinions, practiques i estils de vida
   
  Objectius:
   
  Assolir els coneixements bàsics que han de permetre tenir una visió de conjunt de la pluralitat de l’islam. Examinar les petites o grans diferències que caracteritzen les principals pràctiques dels musulmans al llarg del temps i de l’espai.Tenir una visió general de la Història de l’islam.

Invitats/es