El Judaisme Postbíblic

Modalitat d'impartició: Presencial
ECTS: 5
Curs: 0
Semestre: 1r
Àrea: Diàleg
Hores de classe setmanals: 3
 • Justificació

  De cara al diìaleg interreligiós es fa absolutament necessari l’estudi de les arrels del judaisme que ens permeten d’una banda entendre millor el NT. Sense l’estudi de Jesús com jueu difícilment podem saber res del Jesús històric. D’altra banda parlar de Déu amb els nostres germans grans en la fe, els jueus d’avui, implica conèixer-los en les seves arrels, i aquestes són les que trobem a partir dels anys 90 dC i etc.

 • Continguts

  1. La importància de la tradició oral en el Judaisme. El Talmud.
  2. Les fonts de l’halakhà dins del Judaisme.
  3. Principals institucions del Judaisme:
  3.1.La sinagoga.
  3.2. Els Patriarques a Israel.
  3.3. Els Gaons a Babilònia i a Israel.
  3.4 Una teologia prou ortodoxa, la càbala. Introducció.
  3.5. Els hassidim.
  4. Les principals festes jueves: Pasqua, Pentecosta, “Lag ba-‘Omer”,
  “Roix ha-Xanà”. “Yom Kippur”, Cabanes , el “Xabbat”.

 • Requisits i orientacions prèvies

  Tenir els coneixements adquirits a les assignatures bíbliques del Batxillerat, especialment la història i la geografia d’Israel, el Pentateuc i els Profetes.

 • Metodologia i avaluació

  Treball a l’aula: 40%

  - Exposicions del professor: 15%
  - Classes interactives (exposicions dels alumnes i correccions): 25%

  Treball fora de l’aula: 60%

  - Lectures i estudi: 20%
  - Preparació dels treballs: 30
  - Preparació de l’examen oral: 10

   

  AVALUACIÓ
  Els treballs fets a casa: 30 %
  L’examen oral de final de curs: 50 %
  Les intervencions a classes en els debats: un 20%

 • Competències i objectius

  1. Integració dels fonaments bíblics i jueus i de les noves visions que van sorgint a la història.
  2. Consciència de la complexitat del missatge religiós del judaisme
  3. Coneixement i aprofundiment de la diversa forma en què s’ha anat entenent la halakhà jueva fins al nostres dies.
  4. Opinió crítica de la realitat

  Competències del saber fer

  1. Desenvolupament de la capacitat crítica respecte d’un objecte d’estudi determinat.
  2. Capacitat de comprendre, relacionar i situar-se críticament davant d’idees, valors, actituds.
  3. Capacitat per relacionar i transferir els coneixements teòrics a situacions pràctiques.
  4. Capacitat de transmetre de forma organitzada i coherent els coneixements adquirits.
   

  OBJECTIUS

  Integrar les noves visions que sobre el judaisme ens donen les diverses divisions del mateix a partir sobretot del s. XVIII i a la llum de Nostra aetate.
  Conèixer la metodologia històrico-crítica.
  Practicar aquesta metodologia en els fragments de literatura jueva llegits.

 • Bibliografia

   N. De Lange, Judaismo, Zaragoza: Ed. Riopiedras 1996.

  Halakà:

  Cortès, E., “Els fonaments del Judaisme postbíblic” En Qüestions de Vida Cristiana nº 193. Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1999 p.   56-67.

  Cortès, E., “El poble i la transmissió de l a revelació en la literatura rabínica”, en Estudios Franciscanos 104(2003) 193-211.

  Càbala:

  Laenen, J.H., La mística judía.  Una introducción, Madrid: Ed. Trotta  2006.

Professorat no estable