El Judaisme Postbíblic

Modalitat d'impartició: Presencial
ECTS: 5
Curs: 0
Semestre: 1r
Àrea: Diàleg
Hores de classe setmanals: 3
 • Justificació

  El judaisme es caracteritza per haver desenvolupat molt la «tradició oral», interrelacionada estretament amb la «tradició escrita» (text bíblic). Amb la tradició oral es volen desentranyar al màxim, a través de l’estudi del text bíblic, tots els sentits possibles de la paraula de Déu i trobar-hi totes les aplicacions pràctiques.
  Aquesta assignatura, per tant, complementa els estudis bíblics estrictament centrats en els «llibres bíblics». En el context del Diàleg interreligiós i en la Identitat cristiana interessa conèixer l’origen d’aquesta «tradició» i el seu desenvolupament perquè és una tradició que ha estès les seves branques especialment en Europa fins a arribar pràcticament als nostres dies. En el context del diàleg cultural interessa de manera especial, la conjunció d’història, mística i pietat popular.

 • Continguts

  1. INTRODUCCIÓ: EL NAIXEMENT DEL «JUDAISME»
  2. LES GUERRES JUEVES
  3. LA TRADICIÓ ORAL
  4. EL PATRIARCAT JUEU
  5. LA MÍSTICA JUEVA
  6. LES FESTES JUEVES 

 • Requisits i orientacions prèvies

  Tenir els coneixements bíblics propis del Batxillerat en Ciències Religioses.

 • Metodologia i avaluació

  L’assignatura té 5 ECTS (=125 hores). Aquestes 125 hores es distribueixen de la  següent manera:

  Activitat a l’aula (35%) que comprèn: exposició del professor (23%), activitats a classe (8%) i tutories (4%)


  Activitat fora de l’aula (65%) que comprèn: estudi personal (38%), preparació d’activitats (21%) i tutories (6%).

  *Cada unitat té el seu material d’estudi, combinat amb les activitats avaluadores corresponents. 

  *L’avaluació és continuada. 

  *S’avaluen les tres competències i objectius mencionats en l’apartat següent. Cada competència-objectiu, convenientment aparellats equivaldrà a un terç de la nota final del curs.

  *Per tenir nota a final del curs s’han de realitzar i superar almenys el 33% de les activitats.

 • Competències i objectius

  - Conèixer el sentit profund que té en el judaisme l’estudi i l’aplicació a la vida del text bíblic.
  - Tenir nocions generals de la història i el valor de la mística en el judaisme europeu.
  - Copsar la vivència profunda que amara i s’expressa en les festes jueves.


  -OBJECTIUS
  -Explicitar de cara a l’actual conjuntura la necessitat del coneixement i del reconeixement de les principals tradicions espirituals de la humanitat.
  -Valorar l’especificitat de les aportacions de les diverses tradicions espirituals a les Ciències de la Religió.
  -Identificar i interpretar els diferents models epistemològics proposats per les Ciències de la Religió i la Teologia de les diferents tradicions espirituals

 • Bibliografia

  Ayaso, J. R. Iudaea Capta. La Palestina Romana entre las dos guerras judías, Estella: Verbo Divino 1990

  [Israel Ben Eliezer], Relatos y paràbolas de los Hasidim. Antología, (El Barco de Papel), Barcelona: Alfa Ibérica / Laia 1985.

  Nahman De Bratslav (J. Ferrer, J.  – Serra, J., Eds.), Contes Cabalístics, Sagrats i Clàssics 9, Fragmenta: Barcelona 2016.

  Buber, M., Cuentos Hasídicos. I-II, Barcelona: Paidós 1993.

  Casanelles, Pere - Gendre, Jordi, Ritual de l’hagadà de Pasqua. La celebració del sopar pasqual jueu, Barcelona: Claret 1997.

  Cortès, Enric, «Diàleg interreligiós. Judaisme», en Ars Brevis (Anuari 2003), Barcelona: Càtedra Ramon Llull Blanquerna 2004, p. 58-74.

  —, «L’amor a l’estudi en la literatura rabínica antiga», en RCatT 14(1989) 76-84.

  —, «La Mística dels Hassidim d’Alemanya-Nord de França (s. XII-XIII)», en La Mística com a lloc de trobada (Jornades d’Estudis Franciscans), Barcelona:  Família Franciscana de Catalunya-Facultat de Teologia de Catalunya 2003 p. 54-58.

  Le Déaut, R. La Nuit Pascale. AB 22. Rome: Istituto Biblico Pontificio 1963.

  Ferrer, Joan – Martínez, Assumpta, Les Nits Jueves. Llegendes de la tradició d’Israel, (Girona Judaica 2), Girona: Patronat del Call de Girona 2005.

  Forcano (Ed.), M., Llibre de la Creació, (Sagrats i Clàssics 6), Barcelona: Fragmenta 2012.

  García-Huidobro Rivas, Tomás, El surgimiento del judaísmo rabínico y el Nuevo Testamento, (Estudios Bíblicos 73) Estella: Verbo Divino 2020.

  Guevara, H., Ambiente político del pueblo judío en tiempos de Jesús. Madrid: Cristiandad 1985.

  Idel, M., Mesianismo y misticismo, Barcelona: Riopiedras 2000.

    Laenen, J. H., La mística judía, Madrid: Trotta 2006.

  Del Olmo Lete, Gregorio, Origen i persistencia del Judaísmo, Estella: Verbo Divino 2010.

  Rodríguez Carmona, A.  La religión judía. Historia y teología, Madrid: BAC 2001.

  Safran, A., Sabiduría de la cábala, Barcelona: Riopiedras 2000.

  Scholem, G. G., Desarrollo histórico e ideas básicas de la cábala, Barcelona: Riopiedras 2000.

  —, Los orígens de la cábala. Vol. 2: «La cábala en Provenza y Gerona», Barcelona: Riopiedras 2001.

  Seijas, G. (dir.), Historia de la literatura hebrea y judía, Madrid: Trotta 2014.

  Stemberger, Günter, El judaísmo clásico. Cultura e historia del periodo rabínico, Madrid: Trotta 2011 (original: Das klassische Judentum. Kultur und Geschichte der rabbinischen Zeit, München: C.H. Beck oHG 2009).

  Strack, H. L. – Stemberger, G., Introducción a la Literatura Talmúdica y Midrásica, (Biblioteca Midrásica 3), València: Institución San Jerónimo 1988.

  Taradach, M., El Midrasch, Barcelona: Herder – FTCat 1989.

  del Valle, C. (ed.), La Misná, Madrid: Editora Nacional 1981.

  Vicent, R., La fiesta judía de las Cabañas (Sukkot). Interpretaciones midrásicas en la Biblia y en el judaismo antiguo, Estella: Verbo Divino 1996.

  També podeu consultar:

  -JEWISH ENCYCLOPEDIA:

  http://jewishencyclopedia.com/

  -ENCYCLOPAEDIA JUDAICA (biblioteca pública de Vancouver)

  http://go.galegroup.com/ps/i.do?id=GALE%7C9780028660974&v=2.1&u=vanc99032&it=etoc&p=GVRL&sw=w&authCount=1

  I per si us interessa com a divulgació:

  Marín, Joan Ramon, 100 personatges bíblics, (Col·lecció: De 100 en 100, n. 57), Valls: Cossetània 2019.

Professorat no estable