Eclesiologia

Modalitat d'impartició: Virtual
ECTS: 6
Curs: 3
Semestre: 1r
Àrea: Teologia
 • Justificació

  L’Eclesiologia és l’assignatura transversal del tercer curs del Batxillerat en Ciències Religioses. Aquesta assignatura permetrà vincular tots els continguts que s’han estudiat als cursos anteriors i constitueix el fonament de les assignatures que s’estudiaran en el tercer curs.

  Es centra en el projecte de Jesús, és a dir, el projecte d’una comunitat que continua l’existència del poble de Déu fent possible la presència i actuació de Déu a la Història de la Salvació de la Humanitat.

  No és una eclesiologia històrica sinó processual. Els moments que ens han definit com a societat alternativa en el conjunt dels pobles seran considerats per tal de tenir i oferir una imatge polimòrfica de la nostra identitat cristiana. El moment del Vaticà II serà clau per a entendre els nostres temps i projectar els temps que han de venir i en els quals haurem de continuar essent protagonistes.

 • Continguts

  1. ELEMENTS D’ECLESIOLOGIA CRISTIANA
  1.1- Vocabularis: Església, comunitat de comunitats, assemblea, ressonàncies vaticanes, Poble de Déu i altres...
  1.2- Gràfics il•luminadors i dinamismes significatius: Piràmide, piràmide invertida, cercles concèntrics, esferes.
  1.3- Des de la teoria de la imatge: percepcions eclesials de colors, gestos, noms, organitzacions.
  1.4- Finalment, una introducció formal.
  2: CONTEXTOS I LLENGUATGES
  2.1- Comunitat humana - comunitat cristiana.
  2.2- Rostres comunitaris cristians - diàlegs interreligiosos – diàlegs intereclesials.
  2.3- Rostres comunitaris catòlics – diàlegs intraeclesials.
  2.4- L’Església del Credo: Símbol dels Apòstols, Credo de Nicea-Constantinoble.
  2.5- Una mica d’Història i arquetips.

  3: TEXTOS I PRETEXTOS: Marcs teòrics
  3.1- Criteris i principis: Documents del Vaticà II: Lumen Gentium.
  3.2- Legislacions comunitàries: Codi de Dret Canònic.
  3.3- Experiències compartides: Comunitats Eclesials de Base.
  4: ENTORNS COMUNITARIS: LA COMUNITAT QUE TENIM
  4.1- L’estructura de l’Església: L’Esperit Sant i Pentecosta – carismes.
  4.2- L’organització de l’Església: Membres, ministeris – serveis, lideratges, ecumenismes orientadors, diàleg interreligiós organitzatiu.
  4.3- Les notes de l’Església: UNA, SANTA, CATÒLICA I APOSTÒLICA.
  4.4- Les comunitats i els pobres: Per als – des dels – amb.
  4.5- Les comunitats, les dones i la misericòrdia compassiva.
  5: LA COMUNITAT QUE VOLEM. LA COMUNITAT QUE PODEM SER
  5.1- Comunitats d’esperança.
  5.2- Comunitats participatives, corresponsables.
  5.3- Comunitats evangèliques, profètiques.

 • Requisits i orientacions prèvies

  Haver cursat i aprovat l’assignatura de Teologia Fonamental i la Metodologia Teològica.

 • Metodologia i avaluació

  Trobades presencials: 5 %
  Lectura i estudi personal – 48 %
  Preparació i realització de les activitats i exercicis – 42 %
  Participació en xats, fòrums, debats i consultes al professor – 5 %

  AVALUACIÓ

  Per tractar-se d’una avaluació continuada, es tindrà en compte el contingut, l’elaboració i la redacció de les diferents activitats escrites plantejades a cadascuna de les cinc unitats del curs (90 % de la nota final), així com la participació als xats, fòrums i debats (5 % de la nota final). L’altre 5% ve donat per l’assistència a les classes presencials.

 • Competències i objectius

   Competències generals:
  1. Coneixement del “fet religiós” i el “fet cristià” com a possibilitat d’opció de vida en els diversos nivells i àmbits de l’existència. Espiritualitat que se’n desprèn.
  2. Integració dels fonaments bíblico-teològics del missatge cristià.
  3. Desenvolupament de la capacitat crítica respecte d’un objecte d’estudi determinat.
  4. Capacitat de transmetre de forma organitzada i coherent els coneixements adquirits.
  5. Fonamentació de la pròpia experiència de fe i la seva incidència en la realitat.
  6. Saber percebre, pensar, jutjar, triar i actuar a favor dels drets de les persones assumint els deures del propi compromís.

  Competències específiques:
  7. Coneixement dels fonaments de la teologia cristiana: Déu, Crist, revelació, fe i raó, Escriptura, Tradició, Magisteri, comunitat eclesial.
  8. Capacitat de posar en diàleg, qüestionar i il•luminar la pròpia experiència de fe amb el contingut fonamental de la teologia cristiana.

  OBJECTIUS

   1. Conèixer els elements fonamentals de l’Eclesiologia cristiana que emergeixen del Concili Vaticà II i constitueixen el ser de la comunitat eclesial.
  2. Capacitar per fer una lectura activa i crítica de la realitat eclesial en diàleg amb les diferents sensibilitats del mon actual.
  3. Analitzar i comprendre documents magisterials i elements constituents de la realitat eclesial
  4. Renovar la visió cristiana de la comunitat eclesial, refent, si cal, els referents culturals catòlics amb els quals arribem a la matèria.
  5. Construir a partir de la nostra pròpia experiència i els coneixements adquirits una visió eclesial que es projecti cap al futur.

  Construir a partir de la nostra pròpia experiència i els coneixements adquirits una visió eclesial que es projecti cap al futur.

 • Bibliografia

  -          Bueno de la Fuente, Eloy, Eclesiología, (Col. Sapientia Fidei nº 18), Madrid: B.A.C. 1998.

  -          O’Donnell, C- Pié-Ninot, S., Diccionario de Eclesiología, Madrid: San Pablo 2001.

  -          Pie Ninot, Salvador, Eclesiología, Salamanca: Ed. Sígueme 2007.

  Pie Ninot, Salvador, Introducción a la Eclesiología, Estella: Ed. Verbo Divino 199

Professorat no estable