Didàctica de la Religió a Secundària

Modalitat d'impartició: Virtual
ECTS: 4
Semestre: 2n
 • Justificació

  Aquesta assignatura està orientada a fer que l’alumne conegui els materials i recursos didàctics  i sigui capaç d’adequar-los al context  dels estudiants en el propi centre educatiu.

  El professor/a que ensenya Religió a Secundària necessita elaborar unitats didàctiques adequades a les edats i nivells educatius dels seus alumnes i pren com a referent el marc legislatiu i curricular de l’Ensenyament  de la Religió a Secundària a Catalunya.

  El professor/a que ensenya Religió a Secundària a d’aprendre a saber ser autoritat moral (intel·ligència emocional i cordial) i a saber  en l’àmbit de les Ciències Socials i Humanitats, fent ús de les TIC.
   

 • Continguts

  Unitat 1.      Didàctica de la religió: qüestions particulars

  Unitat 2.      Elements  de la unitat didàctica a partir d’un exemple

  Unitat 3.      Organització social de la classe.

  Unitat  4.     Els materials didàctics i els recursos (I)

  Unitat  5.     Els materials didàctics i els recursos (II)

  Unitat 6.      Elaboració d’unitats didàctiques
   

 • Requisits i orientacions prèvies

  És convenient haver cursat Pedagogia de la Religió i Desplegament Curricular de l’ERE.

  Si l’estudiant no té experiència docent, és important conèixer el material docent creant una unitat didàctica pròpia adequada a les necessitats d’ un grup-classe i en un context sòcio-educatiu concret seguint les exigències legislatives del moment. 
  Si l’estudiant té experiència docent, és important millorar el material docent creant una unitat didàctica pròpia adequada a les necessitats d’un grup-classe i un context sòcio-educatiu.

  L’estudiant ha de saber seleccionar i analitzar el material de les TIC més adequat per a la docència de la Religió a Secundària, a més d’ aprende  a avaluar amb criteris objectius. 
   

 • Metodologia i avaluació

  -    El temari té una orientació pràctica per mestres en actiu o futurs professors.

  -    Es treballarà segons els criteris generals de la metodologia mixta amb una prova de validació. 

  -    Es realitzaran lectures de textos curriculars, normatius, didàctics sobre la religió a secundària i exercicis de comprensió d’aquests. Ús de l’internet i multimèdia, aplicació i ampliació dels recursos més habituals: 50%

  -    Exercicis pràctics i elaboració d’una unitat didàctica: 40%

  -    Participació al fòrum i a les trobades presencials: 10%

  Avaluació

  L’avaluació és continuada amb presentació d’un cas pràctic (unitat didàctica elaborada per l’alumne individualment) a l’entrega  final.
  L’avaluació continuada tindrà en compte la correcta realització dels exercicis encomanats, la correcta realització d’unitats didàctiques individuals i la participació en fòrum o altres activitats encomanades tenint en compte els terminis marcats per la professora.
  L’alumne tindrà una valoració intermèdia i una valoració  final. 
  L’avaluació final constarà :
  -    5 notes qualitatives dels exercicis de les 5 unitats primeres: 50%
  -    1 nota quantitativa de la unitat didàctica (unitat 6): 40% 
  -    1 nota quantitativa de participació al fòrum de recursos didàctics: 10%
  -    Prova de validació .
  L’alumnat que no superi alguna de les activitats d’activitats d’avaluació haurà de refer el seu treball seguint les pautes donades per la professora en el comentari que acompanya les notes. En tractar-se d’una assignatura amb un elevat percentatge d’activitats pràctiques de cara a la confecció d’unitats didàctiques, en el cas que no superi l’assignatura s’haurà de tornar a presentar aquelles activitats del curs que la professora assenyali a l’alumne/a.
   

 • Competències i objectius

  1.    Capacitat de relacionar-se eficaçment a través de l’expressió clara mitjançant l’escriptura.

  2.    Pensament analític que permet discriminar entre els diferents aspectes d’una determinada realitat.

  3.    Pensament sistèmic o la capacitat de comprendre i afrontar la realitat mitjançant patrons totals o sistemes.

  4.    Diversitat i interculturalitat, és a dir, comprensió i acceptació de la diversitat social i cultural com un element enriquidor per a la pròpia existència.

  5.    Orientació a la qualitat o la recerca de l’excel·lència en l’activitat acadèmica, orientada a resultats i centrada en la millora contínua.

  6.    Resolució de problemes, que inclou capacitat d’identificar, analitzar i definir els elements significatius d’un problema per tal de resoldre’l amb criteri i efectivitat.

  Objectius generals de l’assignatura

  1.    Saber les qüestions particulars de la Didàctica de la Religió.

  2.    Saber emprar el Currículum de la Religió Catòlica a Secundària  a Catalunya i el nou currículum LOMLOE.

  3.    Reflexionar sobre la pròpia activitat docent, present o futura, a partir de la programació.

  4.    Proporcionar criteris i eines per a l’elaboració d’unitats didàctiques segons el Currículum de Secundària a Catalunya.

  5.    Intercanviar recursos per a l’aula a través del  fòrum.

  6.    Saber analitzar els llibres de text i materials didàctics de paper i digitals.

  7.    Saber usar  les possibilitats de les noves tecnologies a l’aula.

 • Bibliografia

  Fonts d’informació bàsica

  BIBLÍA:

  A.A.D.D. (1993) La Bíblia BCI 

  www.biblija.net         

  CEE, La Sagrada Biblia. Versión oficial de la Conferencia Episcopal Española, Madrid: BAC 2010.

  http://www.sagradabibliacee.com/

   

  LLEI:

  LLEI ORGÀNICA D’EDUCACIÓ: text integre de la LOMLOE publicada al BOE i text complet de la LOE amb les incorporacions de la LOMLOE.

  CURRÍCULUM:

  ESBORRANY CURRÍCULUM  RELIGIÓ CATÒLICA LOMLOE .

  Seqüències didàctiques : http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/eso/sequencies/

  ERE:

  Artacho, R., Enseñar competencias sobre la Religión. Hacia un currículo de Religión por competencias, Bilbao: Ed. Desclée de Brouwer 2009.

  Esteban, C. y Prieto, R., Competentes en religión, Madrid: Ed. PPC 2010.

  Fernández Martín, José A., Las competencias básicas en la enseñanza religiosa escolar, (col. Educar práctico) Madrid: Ed PPC 2010.

  Gómez Sierra, M.E., Didáctica de la religión. Tesoro escondido en la escuela, (col. educar práctico), Madrid: Ed. PCC 2011.

  Ràfols i equip, Educar la recerca de sentit, (Col.lecció Itineraris, 3), Barcelona: Ed. Inspectoria salesiana 2009.

  Zabala, A. y Arnau, L., Cómo aprender y enseñar competencias, Barcelona: Ed. Graó 2007.

  WEBGRAFIA

  CET:

  WEB de la Conferència Episcopal Tarraconense al servei dels docents a les diòcesis catalanes

  www.religio.cat  consultar a documents curriculars LOE Religió

  CEE:

  WEB de la Conferencia Episcopal Española al servei dels docents a les diòcesis d’Espanya

  www.conferenciaepiscopal.es

  MEC:

  http://recursos.cnice.mec.es/bibliainfantil/index_c.html

  BLOGS:

  http://recursosclasereligion.blogspot.com.es/

  http://www.auladereli.es/

Invitats/es