Desplegament del Currículum de l'ERE a Secundària

Modalitat d'impartició: Virtual
ECTS: 4
Semestre: 2n
 • Justificació

  Aquesta assignatura ha de servir per a conèixer i comprendre el marc legal (LOMLOE) que estableix el el currículum de Religió catòlica a l’educació secundària per tal de poder valorar-lo i aplicar-lo a la tasca docent del professorat de religió. 
  El curs està dividit en cinc unitats.

  A la unitat 1 es treballa el currículum i la programació.

  A la unitat 2 es treballen les competències específiques i transversals, els criteris d'avaluació i els objectius.

  A la unitat 3 es treballen els continguts curriculars, els sabers bàsics i les activitats d'ensenyament-aprenentatge (materials i recursos).

  A la unitat 4 es treballa l'avaluació, els indicadors, instruments i activitats d'avaluació.

  I per úlitm, a la unitat 5 es treballen les metodologies d'ensenyament-aprenentatge (tractament de la diversitat, agrupaments, espais, activitats de suport a la tasca docent, etc.)
   

 • Continguts

  El currículum. El currículum de la matèria de Religió catòlica a l’educació secundària.

  La programació de les unitats didàctiques i situacions d'aprenentatge de la matèria de Religió catòlica.

  Les competències i els criteris d'avaluació del currículum i els objectius de la programació.

  Els continguts. Els continguts curriculars del currículum de la matèria de Religió catòlica i les activitats d'ensenyament-aprenentatge de la programació. Metodologies, materials i recursos.

  L'avaluació. Indicadors, instruments i activitats d'avaluació.

 • Requisits i orientacions prèvies

  Cap.

 • Metodologia i avaluació

  L’alumnat que cursa aquesta assignatura ha de ser capaç d’assolir els objectius seleccionats i desenvolupar les competències proposades a través de les activitats d’ensenyament, aprenentatge i avaluació que han estat dissenyades pel professor. Les orientacions metodològiques prenen com a punt de partida les finalitats educatives que es volen aconseguir i els mitjans que es proposen per assegurar l’aprenentatge per part de la majoria de l’alumnat. Aquestes finalitats són:

  Promoure l’aprenentatge significatiu i estimular el pensament crític i creatiu. En aquesta assignatura se li presenten el currículum de Religió catòlica a secundària i els diferents elements que el conformen. És bàsic que l’alumnat integri positivament aquests conceptes i d’una manera crítica i creativa, per tal de poder-los aplicar com a docent de religió, entenent que la crítica ha de ser analítica (ha de saber separar els diferents elements que en formen part), valorativa (ha de donar un valor a cadascun d’ells) i resolutiva (ha de donar respostes constructives i responsables, per això és molt important la capacitat creativa de l’alumnat).

  Potenciar l’autonomia i responsabilitat de l’alumnat en el seu procés d’aprenentatge. Una de les característiques del docent de la matèria de religió, i també de la resta de matèries, és la necessitat de saber actuar de manera autònoma i prenent les decisions més adequades en cada moment de les que ha de ser responsable.

  Distribució del temps

  Per a cadascuna de les unitats es comtemplen 18 hores, 8 hores per la lectura dels materials i activitats d’aprenentatge i consultes al professor, 1 hora de trobada en línia sincrònica i 10 hores per fer les activitats que s’han de lliurar per ser avaluades.

  5h. de participació a les trobades presencials.

   

  Criteris d’avaluació

  Conèixer què són les competències (específiques i transversals), els criteris d'avaluació i els continguts curriculars en el context del currículum de Religió catòlica i argumentar adequadament els criteris que cal tenir en compte per a la seva selecció i organització en la programació. També cal saber què és l'avaluació en el context del currículum i les principals característiques que ha de tenir.

  Relacionar correctament les competències, els criteris d'avaluació i els objectius, així com els continguts i les activitats d'ensenyament-aprenentatge, l'avaluació amb els seus indicadors i instruments. 

  Analitzar els elements del currículum de Religió catòlica i de la programació de la matèria. 

  Valorar quina ha de ser l'aportació de la pròpia programació de les unitats didàctiques i situacions d'aprenentatge de de la matèria de Religió catòlica.

  Nivells d’assoliment dels aprenentatges

  Totes les unitats tenen el mateix valor a l'hora d'establir l'avaluació sumativa i cal tenir present que al final de l’assignatura hi haurà una prova de validació.

  Sistemes de recuperació

  L’alumnat que no supera alguna de les activitats d’avaluació haurà de refer el seu treball seguint les pautes donades pel professor en el comentari que acompanya les notes. En tractar-se d’una assignatura amb un elevat percentatge d’activitats pràctiques de cara a la programació de la matèria de Religió catòlica, en el cas que no se superi l’assignatura s’haurà de tornar a fer aquelles activitats del curs que el professor assenyali a l’alumne/a.   
   

 • Competències i objectius

  Ser capaç de comunicar correctament els seus aprenentatges, així com les seves necessitats formatives, a través de l’expressió escrita.

  Tenir la capacitat de plantejar-se críticament la programació de la matèria de religió a l’escola i els elements que en formen part.

  Ser capaç d’analitzar els diferents elements que formen part del currículum de la matèria de religió a l’educació secundària i interrogar-se sobre els aspectes a integrar en la seva tasca docent.

  Tenir l’habilitat de fer servir pautes d’observació, reflexió i actuació de manera sistemàtica en la seva tasca formativa com a aprenent i en el futur com a docent.

  Tenir la capacitat de cercar la qualitat en l’activitat formativa orientada no només als resultats sinó, sobretot, al procés permanent d’aprenentatge i millora contínua.

  Ser capaç d’identificar, analitzar i resoldre els problemes que sorgeixen en el procés formatiu entenent que no són únicament un obstacle sinó, bàsicament, una oportunitat de millora. 


  OBJECTIUS GENERALS DE L’ASSIGNATURA

  Conèixer el currículum de la matèria de Religió catòlica a l'ESO.

  Comprendre la relació entre competència, criteri d'avaluació i objectiu, i la diferència entre  continguts i activitats d'ensenyament-aprenentatge, així com la diferència entre criteris, indicadors i activitats d'avaluacio.

  Analitzar les competències, els criteris d'avaluació i els sabers bàsics del currículum de Religió catòlica.

  Valorar el currículum de de la matèria de Religió catòlica a l'ESO com a l'eina bàsica del professorat de religió per a programar la seva actuació docent a l'aula.

  Prendre consciència de la importància de l’educació en la recerca del sentit de la vida des de la perspectiva cristiana en la formació de l’alumnat de religió catòlica.

  Aplicar els conceptes estudiats a la programació de la matèria de Religió catòlica a l’ESO
   

 • Bibliografia
  • Llei Orgànica D'educació

                    Text Íntegre De La LOMLOE Publicada Al BOE

                    Text Complet De La LOE Amb Les Incorporacions De La LOMLOE

  • Currículum De Religió Catòlica ESO
  • Programar Per Competències A L'ESO
  • Sabers bàsics. Entrevista amb Daniel inennarity
  • Competències bàsiques de l'àmbit digital.
  • Competències bàsiques de l'àmbit personal i social.
  • Els elements de la programació
Professorat no estable