Daoisme i Confucianisme

Modalitat d'impartició: Virtual
ECTS: 5
Curs: 1
Semestre: 2n
 • Justificació

  L’objectiu d’aquesta assignatura és familiaritzar l’alumne amb dues de les tradicions espirituals més rellevants de la Xina i molt influents a d’altres països de l’Est asiàtic, el confucianisme i el daoisme. Es tractaran les principals fonts textuals, doctrines i pràctiques religioses d’ambdues tradicions, així com els seus desenvolupaments més recents. Partint de l’estudi de les idees i creences fonamentals confucianes i daoistes, també s’examinarà la seva pervivència en el món actual i les seves possibles aportacions al diàleg interreligiós i intercultural.

 • Continguts

  Unitat 1. Introducció. Idees, creences i pràctiques religioses a la Xina.
  Unitat 2. La religió a la Xina antiga.
  Unitat 3. Confuci: vida i doctrina. L’ensenyament de Confuci i el seu llegat: l’escola dels lletrats.
  Unitat 4. Dues interpretacions de la doctrina confuciana: Menci i Xunzi. L’adaptació de la via confuciana a Corea, Japó i Vietnam. El neoconfucianisme.
  Unitat 5. L’actualitat del confucianisme. L’espiritualitat confuciana davant els nous reptes: el diàleg interreligiós, el feminisme i l’ecologisme.
  Unitat 6. El daoisme. Orígens, escriptures, doctrines.
  Unitat 7. Pràctiques religioses, culte i rituals daoistes.
  Unitat 8. Transformacions del daoisme.

 • Requisits i orientacions prèvies

  És recomanable (no obligatori) el coneixement de la llengua anglesa o francesa per tal de garantir l’accés a una bibliografia recomanada més àmplia.

 • Metodologia i avaluació

  A l’aula virtual:
  -Presentació dels continguts (docent): 10%
  -Participació en els fòrums de discussió (docent i alumnes): 15%
  -Aclariments, correcció dels treballs, elaboració de materials complementaris (docent): 55%
  -Tutories (docent 10% i alumnes 5%)

  Fora de l’aula virtual:
  -Lectura i estudi de les unitats de contingut teòric: 25%
  -Lectura dels textos: lectures obligatòries i bibliografia secundària recomanada: 25%
  -Preparació dels treballs: 25%
  -Participació a les jornades presencials: 5%

  -Dos comentaris de text (20%, 20%): Lunyu (o Analectes) de CONFUCI i Daodejing de LAOZI (UNITATS 3 I 6).
  -Dos treballs tipus assaig de tema lliure (20%, 20%): el confucianisme en el món actual i la recepció del daoisme (en l’art, medecina, tècniques psicofísiques i meditació, pensament, diàleg interreligiós, etc.), UNITATS 5 I 8.
  -Participació en els fòrums (5%, 5%): discussió sobre conceptes bàsics de les UNITATS 4 I 7.
  -Proves d’autoavaluació (5%, 5%): test sobre les UNITATS 1 I 2.

 • Competències i objectius

  • Comunicació escrita: Capacitat de relacionar-se eficaçment a través de l’expressió clara mitjançant l’escriptura
  • Pensament crític: Capacitat d’interrogar-se sobre les coses i pels fonaments
  • Pensament analític: Manera de pensar que ens permet discriminar entre els diferents aspectes d’una determinada realitat
  • Diversitat i interculturalitat: Comprensió i acceptació de la diversitat social i cultural com un element enriquidor per a la pròpia existència
  • Orientació a la qualitat: Recerca de l’excel•lència en l’activitat acadèmica, orientada a resultats i centrada en la millora contínua
  • Resolució de problemas: Capacitat d’identificar, analitzar i definir els elements significatius d’un problema per tal de resoldre’l amb criteri i efectivitat

  1. L’estudiant serà capaç de conèixer les tradicions espirituals confuciana i daoista. Assolir una bona comprensió de les principals idees originades a la Xina antiga, els seus desenvolupaments posteriors i reconèixer la seva influència en les cultures i les societats asiàtiques actuals.
  2. L’estudiant podrà situar els pensadors en el seu temps, conèixer les seves principals obres, el seu pensament i la seva significació en la història de la filosofia i l’espiritualitat.
  3. L’estudiant serà capaç de comprendre la formació i el dinamisme dels conceptes bàsics de la filosofia i les religions asiàtiques per tal d’apropar-se a aquestes cultures des dels seus propis termes.
  4. L’estudiant es familiartizarà amb els clàssics confucians i daoistes proposats, aprendrà a interpretar-los acuradament i a aprofundir en les qüestions cabdals que s'esmenten així com a relacionar les diferents posicions filosòfiques, els problemes i les necessitats a què responen.
  5. L’estudiant serà capaç de reconèixer els trets principals de les pràctiques de les dues tradicions: ritus, culte, espai i temps sagrat, moral, models de santedat, concepció de la vida i la mort, etc.

 • Bibliografia

  §     Lectures obligatòries: es proporcionarà un dossier digital amb fragments de les fonts textuals principals, així com articles o capítols de llibre de bibliografia secundària.

  §     Lectures recomanades: bibliografia complementària i llocs web especialitzats per tal d’aprofundir en els continguts tot consultant biblioteques i/o Internet.

  §     Materials complementaris: imatges, taules, cronologies, mapes, etc. (es mostraran a l’aula)

  §     Bibliografia bàsica de consulta:

  -Adler, Joseph, Religiones chinas. Madrid: Akal, 2005

  -Bauer, Wolfgang, Historia de la filosofía china. Confucianismo, Taoísmo, Budismo.

   

Invitats/es