Daoisme i Confucianisme

Modalitat d'impartició: Presencial
ECTS: 5
Curs: 1
Semestre: 2n
 • Justificació

  L’objectiu d’aquesta assignatura és familiaritzar l’alumne amb dues de les tradicions espirituals més rellevants de la Xina i molt influents a d’altres països de l’Est asiàtic, el confucianisme i el daoisme. Es tractaran les principals fonts textuals, doctrines i pràctiques religioses d’ambdues tradicions, així com els seus desenvolupaments més recents. Partint de l’estudi de les idees i creences fonamentals confucianes i daoistes, també s’examinarà la seva pervivència en el món actual i les seves possibles aportacions al diàleg interreligiós i intercultural.

 • Continguts

  Unitat 1. Introducció. Idees, creences i pràctiques religioses a la Xina.
  Unitat 2. La religió a la Xina antiga.
  Unitat 3. Confuci: vida i doctrina.
  Unitat 4. Lectura de les Analectes o Lunyu.
  Unitat 5. El confucianisme en el món actual.
  Unitat 6. El daoisme: orígens, escriptures, doctrines i pràctiques.
  Unitat 7. Lectura del Daodejing.
  Unitat 8. Transformacions del daoisme.

 • Requisits i orientacions prèvies

  És recomanable (no obligatori) el coneixement de la llengua anglesa o francesa per tal de garantir l’accés a una bibliografia recomanada més àmplia.

 • Metodologia i avaluació

  A l’aula: 40%
  -Exposició teòrica dels continguts per part del docent: 20%
  -Treball en parelles o en grup, discussió i exposicions orals 20%: debat dirigit; diàlegs simultanis i resolució de problemes.
   
  Fora de l’aula: 60%
  -Lectura, preparació de les discussions de grup i exposicions orals i estudi: 45%
   

  -Tutories: 15%
   
  Avaluació:
  - Dues exposicions orals:  Lunyu (o Analectes)de Confuci i Daodejing de Laozi : 30%, 30%
  - Prova escrita final: Conceptes bàsics: 40%

 • Competències i objectius
  • Capacitat de relacionar-se eficaçment a través de l’expressió clara mitjançant l’escriptura
  • Capacitat d‘assolir la comprensió i adhesió dels altres en la transmissió d’idees, coneixements i sentiments
  • Capacitat d’interrogar-se sobre les coses i pels fonaments
  • Manera de pensar que ens permet discriminar entre els diferents aspectes d’una determinada realitat
  • Comprensió i acceptació de la diversitat social i cultural com un element enriquidor per a la pròpia existència
  • Recerca de l’excel·lència en l’activitat acadèmica, orientada a resultats i centrada en la millora contínua
  • Capacitat d’identificar, analitzar i definir els elements significatius d’un problema per tal de resoldre’l amb criteri i efectivitat

   
  Objectius:
  1. L’estudiant serà capaç de conèixer les tradicions espirituals confuciana i daoista. Assolir una bona comprensió de les principals idees originades a la Xina antiga, els seus desenvolupaments posteriors i reconèixer la seva influència en les cultures i les societats asiàtiques actuals.
  2. L’estudiant podrà situar els pensadors en el seu temps, conèixer les seves principals obres, el seu pensament i la seva significació en la història de la filosofia i l’espiritualitat.
  3. L’estudiant serà capaç de comprendre la formació i el dinamisme dels conceptes bàsics de la filosofia i les religions asiàtiques per tal d’apropar-se a aquestes cultures des dels seus propis termes.
  4. L’estudiant es familiartizarà amb els clàssics confucians i daoistes proposats, aprendrà a interpretar-los acuradament i a aprofundir en les qüestions cabdals que s'esmenten així com
  a relacionar les diferents posicions filosòfiques, els problemes i les necessitats a què responen.
  5. L’estudiant serà capaç de reconèixer els trets principals de les pràctiques de les dues tradicions: ritus, culte, espai i temps sagrat, moral, models de santedat, concepció de la vida i la mort, etc.

Invitats/es