Cristianisme

Modalitat d'impartició: Virtual
ECTS: 5
Curs: 0
Semestre: 1r
 • Justificació

  Curs introductori al cristianisme especialment per aquells que no tenen coneixements teològics cristians. Es pretén repensar el cristianisme i la constitutiva problematicitat de la fe, des de l'horitzó del nostre temps. Farem especial èmfasi en presentar la diferència cristiana respecte a les altres religions, no per cap impuls fonamentalista sinó precisament per poder dialogar, respectar i fins i tot admirar les diferents experiències de Déu.

 • Continguts

  1. La relligació: El problema de Déu
  1.1 L'estranyesa de l'existir, el néixer, el viure i el morir.
  1.2 L'ultimitat: finalment què?
  1.3 Maneres d'estar en el món: ateisme, indiferència, agnosticisme, religió.
  1.4 Distints tractaments filosòfics del fet religiós.
  1.4.1 Intent de definició de termes: Fe, raó, intel•ligència, espiritualitat
  1.4.2 Intent de delimitació de conflictes històrics:
  -Fe i raó
  -Ciència i fe.
  2. Religió i religions
  2.1 Què és una religió?
  2.2 Els nous sincretismes, esoterismes i noves gnosis. Les religions seculars que es practiquen i s'ignoren: per obtenir la salut, per tenir energia, per estar en sintonia amb el mon.
  2.3 Aproximació filosòfica i teològica a l'essencial de les religions orientals.
  2.4 Aproximació filosòfica i teològica a les religions de llibre: Judaisme, Islam.
  2.5 Els fonamentalismes religiosos
  2.5.1 Historia dels fonamentalismes jueus, musulmans i cristians.
  2.5.2 Causes polítiques, socials, històriques i psicològiques.
  2.6 L'essència de la religió.
  3. El cristianisme, una religió entre altres?
  3.1 Jesús
  3.1.1 Nous coneixements sobre Jesús i els orígens del cristianisme
  3.1.2 Vida i mort de Jesús
  3.1.3 La posició pagana, jueva i cristiana davant la interpel•lació de Jesús
  3.2 El Déu cristià.
  3.2.1 El Déu revelat en Jesús (el Déu Trinitari)
  3.2.2 Un Déu totalment altre respecte al món
  3.2.3 Un Déu d'amor
  3.2.4 Un Déu Creador
  3.3 L'església
  3.3.1 Els evangelis i les primeres comunitats
  3.3.2 El regne de Déu i l'església
  3.3.3 La gran temptació constantiniana
  3.3.4 La temptació farisaica i la temptació qümraniana
  3.3.5 L'església i els signes dels temps.
  3.3.6 L'església i les celebracions per despertar la vida
  3.4 El cristianisme a l'altura del segle XXI:
  3.4.1 El cristianisme davant la crítica filosòfica, política i psicològica.
  3.4.2 El cristianisme com a crítica de la religió

 • Requisits i orientacions prèvies

  Tenir un grau i aconsellable el domini del francès o l’anglès

 • Metodologia i avaluació

  En cada sessió setmanal es posarà a internet el plantejament del professor i 2 o tres textos o capítols de llibre que l’alumne haurà de treballar durant la setmana a través d’un qüestionari, d’un resum, d'una ampliació de la temàtica o d’un comentari proposat pel professor.
  Diàleg amb el professor a través del correu, el xat, el vídeo o un fòrum.

  El temps de dedicació de l’alumne es distribueix de la següent manera:

  -Lectura de les exposicions i dels textos proposats on-line: 30%
  -Treballs setmanals: qüestionaris, resums, comentaris, ampliació de la temàtica, recerques: 30%
  -Diàlegs i debats a través de correu i fòrums: 8%
  -Video-xats: 8%
  - Participació a les jornades presencials: 4%
  -Elaboració d'una recensió d'un dels llibres proposats: 20%

  -Cada 15 dies serà avaluat el treball de l’alumne. El 70% de la nota correspondrà a la mitja d’aquest treballs setmanals (entre 5 i 7 exercicis) dels que seran informats els alumnes. No s'admetran treballs amb retràs.

  -El 30% restant correspondrà a una recensió concertada amb el professor d'algun dels llibres d'Introducció al cristianisme proposats en la bibliografia.

 • Competències i objectius

  1. Pensament crític: la consciència de la complexitat del missatge cristià dins la diversitat del marc cultural, social i teològic actual.
  2. Diversitat: la sensibilitat envers la diversitat d’opinions, pràctiques i estils de vida cristianes
  3. Capacitat comunicativa: la capacitat d’escolta, respecte i diàleg
  4. Interculturalitat: fonamentació i aplicació de models operatius de diàleg intercultural i interreligiós respectuosos amb la singularitat de les tradicions espirituals.

  OBJECTIUS:

  1. Conèixer l’essencial del missatge cristià, les categories i institucions bàsiques i la seva originalitat respecte a les altres religions i maneres d’estar en el món.
  2. Veure les implicacions en el món actual d’una opció de vida cristiana.
  3. Saber veure l’atractiu i la raonabilitat del cristianisme en el món actual.

 • Bibliografia

  Duch, Lluís, Un extraño en nuestra casa, Barcelona: Herder 2007.

  Ellul, Jacques, La foi au prix du doute, Paris: La Table ronde 2006.

  Fourez, Gérard, La fe como confianza, Aliento para construir una historia nueva, Santander: Sal Terrae 2001.

  González de Cardedal, Olegario, Pikaza, Xavier, Martín Velasco, Juan, Introducción al cristianismo, Madrid: Ed. Caparrós 2003.

  Küng, Hans, Existencia cristiana, Madrid: Editorial Trotta 2012.

  Pagola, José Antonio, Conversaciones con alejados, Creer ¿Para qué?, Madrid: PPC 2009.

  Ratzinger, Joseph, Introducción al cristianismo, Salamanca: Ediciones Sígueme 2005.

Professorat estable