Història de l'Església II

Modalitat d'impartició: Presencial
ECTS: 4
Curs: 2
Semestre: 2n
Àrea: Història
Hores de classe setmanals: 2
 • Justificació

  El curs ofereix una visió general de la Història de l’Església, per a respondre a les necessitats dels alumnes de teologia o de ciències religioses en general. A partir de la consideració de l’Església com a comunitat dels que creuen en Crist, s’exposa el seu camí en la història, amb les seves grans aportacions i amb les seves mancances, amb les seves llums i les seves ombres. S’aprofundeix, amb esperit crític i ecumènic, aquelles qüestions històriques que més importància poden tenir pel present i pel futur. També hi ha una especial sensibilitat pels temes relacionats amb la història de Església a Catalunya i a la península amb general.

  Març: 14, 21,28
  Abril: 4, 25
  Maig: 2, 9, 16, 23, 30
  Juny: 13, 20 (examen)

 • Continguts

  1. La crisi de l’autoritat pontifícia als segles XIV-XV
  1.1 Els papes d’Avinyó
  1.2 El cisma d’Occident
  1.3 La vida cristiana als segles XIV i XV

  2. La Reforma protestant (segle XVI)
  2.1 La Reforma: causes
  2.2 Luter, vida i doctrina
  2.3 Zwingli a Suïssa
  2.4 Calví i el calvinisme
  2.5 La reforma a Anglaterra
  2.6 Guerres de religió

  3. Reforma i Contrareforma en l’Església (segle XVI)
  3.1 La reforma catòlica
  3.2 El Concili de Trento. Valoració del Concili. Aplicació del Concili
  3.3 Aspectes rellevants de la vida cristiana al segle XVI
  3.4 L’esplet de les missions.

  4. L’Església a l’època de l’Absolutisme (segle XVII – XVIII)
  4.1 Temps de transformacions. La guerra dels Trenta Anys
  4.2 L’absolutisme dels prínceps
  4.3 Regalisme i gal•licanisme
  4.4 Supressió de la Companyia de Jesús
  4.5 Controvèrsies teològiques
  4.6 El jansenisme
  4.7 Febronianisme i josefinisme
  4.8 Aspectes de la vida cristiana
  4.9 Les missions
  4.10 Corrents de pensament i moviments de l’època

  5. L’Església a l’època del liberalisme (segle XIX)
  5.1 La Revolució francesa i l’Església
  5.2 Entre Revolució i Restauració
  5.3 Església i Estat a Espanya
  5.4 El concili Vaticà I
  5.5 La desaparició dels Estats Pontificis
  5.6 L’església davant la revolució industrial
  5.7 La crisi modernista
  5.8 Alguns aspectes de la vida cristiana del segle XIX
  5.9 Les missions

  6. L’Església a l’època contemporània (segle XX)
  6.1 La Primera Guerra Mundial
  6.2 Els totalitarismes
  6.3 L’Església a Espanya i a altres països
  6.4 La Segona Guerra Mundial
  6.5 Pius XII
  6.6 Altres aspectes de la vida de l’Església
  6.7 El Concili Vaticà II

 • Requisits i orientacions prèvies

  Cap.

 • Metodologia i avaluació

  La metodologia que emprarem i el percentatge del temps que hi dedicarem serà

  - 40% de classe, distribuït en 20% exposició del professor, 5% comentari de textos i 15% presentació dels treballs dels alumnes.
  - 60% treball personal dels alumnes (, biblioteca, recerca, etc), distribuït en 40% estudi personal i 20% preparació de treballs monogràfics.

  Es farà segons aquest percentatge: 50% assistència i participació a classe, 40% treballs presentats, i 10% comentaris de text. 

 • Competències i objectius

  Generals:

  - Consciència de la complexitat del missatge cristià dins la diversitat del marc cultural/ social,/teològic actual
  - Capacitat de comprendre, relacionar i situar-se críticament davant d’idees, valors, actituds
  - Capacitat de transmetre de forma organitzada i coherent els coneixements adquirits
  - Assumir valors, actituds i sensibilitats, d’acord amb el missatge cristià

  Específiques d’història:

  - Coneixement de l’estructura diacrònica general del passat
  - Coneixement i comprensió de la història de l’Església en el context de la història universal
  - Consciència crítica de la relació entre els esdeveniments i processos actuals i el passat

  1. Conèixer els elements fonamentals que han bastit la Història de l’Església Moderna i Contemporània en el context de la història general.
  2. Adoptar un esperit crític en l’aproximació als diferents esdeveniments històrics.
  3. Ser capaços de valorar les aportacions i reptes que aquesta ha suposat pel seu context cultural.
  4. Adquirir una sensibilitat ecumènica en el tractament dels esdeveniments històrics.
  5. Aproximar-se, en la mesura que es pugui, a la realitat de l’Església catalana.

 • Bibliografia

  - Galtés i Pujol, J., Història de l’Església. Època moderna i contemporània, Barcelona: ISCREB,  2012. 

  -  Galtés i Pujol, J., Bibliografia per a l’aprofundiment de cada un dels capítols del programa i dels temes per exposar a classe, Barcelona: “pro manuscripto”, 2009.

  - Jedin, H., Manual de la Història de la Iglesia, volums V a IX, Barcelona. Herder, 1984.

  -  Llorca, B., –  Garcia Villoslada R., - Laboa, J.M., Historia de la Iglesia catolica, Madrid: Herder, 1997.

  -  Armogathe, J.R. – Hilaire, Y.M., Histoire general du christianisme. Du XVIe siecle a nos jours, Paris: PUF, 2010.

Invitats/es