Catequètica fonamental

Modalitat d'impartició: Virtual
ECTS: 4
Curs: 1
Semestre: 1
 • Justificació

  L’acció catequètica sota formes diverses acompanya la vida eclesial en les diverses edats i situacions en què es troben les persones. La reflexió de l’acció catequètica la realitza la catequètica fonamental. El Pontifici Consell per a la Promoció de la Nova Evangelització, l’organisme de la Santa Seu que hores d’ara vetlla per acompanyar l’acció catequètica de l’Església, acaba de publicar un nou Directori per a la catequesi, per tal d’orientar l’acció catequètica de tota l’Església. La lectura, el treball i la reflexió sobre punts significatius d’aquest document serà motiu per a la reflexió sobre l’acció catequètica que hores d’ara es duu a terme o la que necessita el nostre moment actual.

 • Continguts

  1. Catequètica fonamental versus catequesi.
  2. El Directori per a la catequesi: una primera aproximació.
  3. La identitat de la catequesi en el marc de la Revelació cristiana.
  4. La identitat del catequista i la seva formació.
  5. La catequesi en la vida de les persones
  6. La comunitat cristiana, subjecte de la catequesi, i els escenaris culturals contemporanis. 
  7. Els organismes al servei de la catequesi. 
   

 • Requisits i orientacions prèvies

  El curs se situa en el marc de la formació dels candidats al diaconat permanent, però resta obert a tothom qui pugui estar interessat en el camp de la catequesi.

 • Metodologia i avaluació

  Metodologia d’ensenyament-aprenentatge

  Lectures reflexionades de documents catequètics: Directori per a la catequesi i altres textos relacionats amb l’aspecte tractat; en relació amb la l’experiència personal en l’acció catequètica.

  Tasques d’interacció a l’aula virtual

  Consultes al professor: 3%
  Diàleg a l’aula: 10%

  Trobades presencials: 2%

  Estudi personal

  Lectura i reflexió: 35%
  Preparació activitats: 30%
  Treball monogràfic final: 20%
   

  Avaluació

  - Treball de síntesi i reflexió personal de l’aspecte tractat en cada un dels continguts del curs, a partir de les indicacions que es donen (60%).
  - Treball personal abordant un dels conceptes transversals del Directori per a la catequesi (40%). Al final del Directori hi ha un índex de conceptes amb les indicacions dels números en què d’una manera o altra apareix, en negreta hi apareixen els punts centrals. Agafar un dels conceptes centrals i treballar-lo transversalment. Per exemple: acompanyament, adults, catequistes, cultura, evangelització, joves, iniciació cristiana, nens-infants, Paraula de Déu, primer anunci, transmissió de la fe (o altres que personalment es poden proposar).
   

 • Competències i objectius

  - Desenvolupament de la capacitat crítica respecte d’un objecte d’estudi determinat.
  - Fonamentació de la pròpia experiència de fe i la seva incidència en la realitat.
  - Capacitat per relacionar i transferir els coneixements teòrics a situacions pràctiques.
  - Capacitat de transmetre de forma organitzada i coherent els coneixements adquirits.
  - Capacitat per prioritzar criteris segons situacions.
   

  Objectius generals de l’assignatura

  - Aprendre els fonaments bàsics que tenen incidència en la programació i la realització de l’acció catequètica.
   

 • Bibliografia

  Fonts d’informació bàsica

  Pontifici Consell per a la Promoció de la Nova Evangelització, Directori per a la catequesi. Barcelona: Claret 2020.

  Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización, Directorio para la catequesis. Madrid: EDICE 2020. Estarà a disposició la versió en pdf de la versió per a Amèrica llatina del Directori.

  Congregació per al Clergat, Directori general per a la catequesi. Barcelona: Claret 1998 (hi ha també una segona edició sense data d’edició). Es pot consultar la versió castellana a: Directorio General para la Catequesis (vatican.va)

  Emilio Alberich Sotomayor, Catequesis evangelizadora. Manual de Catequética fundamental. Madrid: Editorial CCS 2009.