Buscar a Déu avui (Religió, cultura i valors)

Modalitat d'impartició: Virtual
ECTS: 6
Semestre: 1r
 • Justificació

  Aquesta matèria té caràcter introductori: en un primer moment es defineix en què consisteix el fenomen religiós en general i en un segon moment es presenta una de les principals fonts d'informació per conèixer la religió cristiana, la Bíblia.
  Per entendre què és, o que són, les religions presentem quines són les seves característiques principals. També analitzem la forma concreta que té la nostra societat de viure la religió: d'una banda la cultura actual conserva bona part de les tradicions religioses del cristianisme i de l'altra es constata un interès creixent per la recerca de noves experiències religioses.


  La segona part de l'assignatura té un objectiu pràctic. Descobrir la Bíblia i entendre com està escrita i organitzada; és un requisit imprescindible per poder orientar-se en l'estudi de la religió cristiana.

 • Continguts

  1. EL FET RELIGIÓS
  1.1. Què és la religió?
  1.2. El fenomen religiós
  1.3. Religions primitives
  1.4. Grans religions

  2. LA RELIGIÓ AL SEGLE XXI
  2.1. La societat postmoderna
  2.2. El retorn del sagrat
  2.3. La religiositat actual
  2.4. Reptes per a la fe cristiana

  3. CRISTIANISME I CULTURA
  3.1. Fe i cultura
  3.2. La fe cristiana en la història
  3.3. La imatge de Jesús en l'art
  3.4. L'arquitectura religiosa

  4. INTRODUCCIÓ A LA BÍBLIA
  4.1. La Bíblia
  4.2. Per comprendre els textos bíblics
  4.3. Els llibres de la Bíblia
  4.4. Abreviatures i cites bíbliques
  4.5. Els gèneres literaris en la Bíblia
  4.6. Com es va escriure la Bíblia

  5. INTRODUCCIÓ A L'ANTIC TESTAMENT
  5.1. L'Antic Testament
  5.2. El poble de l'Antic Testament
  5.3. Composició dels llibres de l'Antic testament
  5.4. Les col·leccions dels llibres de l'Antic Testament

  6. INTRODUCCIÓ AL NOU TESTAMENT
  6.1. El Nou Testament
  6.2. Formació del Nou Testament
  6.3. Els Evangelis
  6.4. Els altres escrits

 • Requisits i orientacions prèvies

  Cap

 • Metodologia i avaluació

  Es parteix de diversos materials per a ser llegits i treballats personalment pels alumnes a partir d'una sèrie d'activitats de comprensió, d'aplicació, de recerca i ampliació o de reflexió personal.

  Algunes activitats estan plantejades per ser compartides amb els altres estudiants en el Fòrum.

  S'ofereix també la comunicació amb el professor per resoldre dubtes.

  Distribució de les hores de treball dels alumnes:

   

  • Lectura dels materials: 45%
  • Elaboració d'exercicis: 38%
  • Participació en fòrums: 10%
  • Consultes al professor: 2%
  • Assistència a la jornada presencial: 5%

  AVALUACIÓ 

  Seran objecte d'avaluació:

  • Les respostes de les qüestions plantejades
  • La participació en el fòrum
  • El lliurament de les activitats segons la normativa i en el temps assenyalat

  Caldrà fer una prova de validació al final del semestre, durant la sessió presencial. La nota de la prova no fa mitja amb la resta de notes però és imprescindible superar-la per a poder aprovar l’assignatura. El resultat de la prova serà apte o no apte, en aquest segon cas caldrà fer la corresponent recuperació.

 • Competències i objectius
  • Coneixement del “fet religiós” i el “fet cristià” com a possibilitat d’opció de vida en els diversos nivells i àmbits de l’existència.
  • Coneixement i iniciació en la teologia cristiana des de les diverses dimensions: intel·lectual, cultural, històrica.
  • Descoberta dels fonaments bíblico-teològics del missatge cristià.
  • Consciència de la complexitat del missatge cristià dins la diversitat del marc cultural/social/teològic actual.
  • Opinió critica sobre la realitat personal/social a partir de la perspectiva transcendent de la realitat.
  • Capacitat de transmetre de forma organitzada i coherent els coneixements adquirits.


  OBJECTIUS

  1. Identificar els components principals del fenomen religiós així com conèixer alguns exemples destacats.
  2. Analitzar la vivència de la religió en la societat actual.
  3. Reflexionar sobre la relació entre la fe cristiana i la cultura.
  4. Aprendre a localitzar textos en la Bíblia, saber comentar-los i contextualitzar-los.
  5. Conèixer a grans trets la història del poble d'Israel.
  6. Diferenciar els diversos continguts del Nou Testament i reconèixer el seu valor.
 • Bibliografia

  Bíblia catalana interconfessional. Barcelona: Associació Bíblica de Catalunya/Claret/Societats Bíbliques Unides, 1993.

  https://www.bci.cat/

  KEHL, M.., Introducción a la fe cristiana. Salamanca: Sígueme, 2002.

  SESBOÜÉ, B., Creer. Invitación a la fe católica para las mujeres y los hombres del siglo XXI. Madrid: San Pablo, 2000.

  TAMAYO, Juan José, Nuevo diccionario de Teología. Madrid: Trotta 2005.